பகவத் கீதை சொற்கள் இன்டெக்ஸ் -48; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் (Post.10,772)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,772

Date uploaded in London – –    23 MARCH   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ப்ராக்ருதஹ 18-28 நல்லொழுக்கம் இல்லாதவன்

ப்ராக்  5-23 முன்னர்

ப்ராஞ்ஜலயஹா 11-21 கை  கூப்பிய வண்ணம்

ப்ராண கர்மாணி  4-27 பிராணனின் தொழில்களையும்

ப்ராணம்  4-29 வெளிக்காற்று

ப்ராணான்  1-33 உயிரையும்

ப்ராணாபானகதி 4-29 மூச்சுக் காற்றின் உட்போக்கையும், வெளிப்போக்கையும்

ப்ராணாபான சமாயுக்தஹ 15-14 பிராணன், அபானனுடன் கூடி

ப்ராணாபாநவ் 5-27 பிராண, அபான வாயுக்களை

ப்ராணாயாம பராயணாஹா  4-29 பிராணனைக் கட்டி நிறுத்துவதையே மேலாக எண்ணுவோர்

ப்ராணினாம்  15-14 பிராணிகளின்

ப்ராணே  4-29 வெளிக் காற்றில்

ப்ராணேஷு 4-30 பிராண வாயுக்களில்

ப்ராதான்யதஹ  10-19 முக்கியமானவற்றை

ப்ராப்தஹ  18-50 அடைந்தவன்

ப்ராப்னுயாத்  18-71 அடைவான்

ப்ராப்னுவந்தி  12-4 அடைகிறார்கள்

ப்ராப்ய 2-57 அடைந்து

ப்ராப்யதே 5-5 அடையப்படுகிறதோ

ப்ராப்யஸி  2-37 அடைவாய்     20 WORDS

ப்ராப்ஸ்யே 16-13 அடையப்போகிறேன்

ப்ரா ரபதே  18-15 செய்தாலும்

ப்ரார்தயந்தே 9-20 வேண்டுகிறார்கள்

ப்ராஹ 4-1 உரைத்தார்

ப்ராஹுஹு  6-2 கூறினார்களோ

ப்ரிய சிகீர்ஷவஹ  1-23 பிரியத்தைச் செய்ய விரும்பி

ப்ரிய க்ருத்தமஹ 18-69 பிரியமான செயல்களை செய்வன்

ப்ரிய தரஹ 18-69 அதிகப் பிரியமான

ப்ரிய ஹிதம் 17-15 பிரியமானதும், நன்மையைக் கருதுவதும்

ப்ரியம் 5-20 பிரியமானதை

ப்ரியஹ  7-17 பிரியமானவன்

ப்ரியாயாஹா 11-44 காதலியின்

ப்ரீத மனாஹா  11-49 சந்தோஷமுள்ள மனத்துடன்

ப்ரீதி பூர்வகம்  10-10 அன்புடன்

ப்ரீதிஹி 1-36 சந்தோஷம்

ப்ரீய மாணாய 10-1 உள்ளம் மகிழும்

ப்ரேதான் 17-4 பிரேதங்களையும்

ப்ரேத்ய  17-28 வேறு உலகிற்குச் சென்ற பின்னும்

ப்ரோக்தவான்  4-1 உபதேசித்தேன்

ப்ரோக்தம் 8-1 சொல்லப்படுவது             40 WORDS

ப்ரோக்தஹ  4-3 கூறப்பட்டது

ப்ரோக்தா 3-3 கூறப்பட்டது

ப்ரோக்தானி  18-13 கூறப்பட்டுள்ள

ப்ரோச்யதே 18-19 சொல்லப்படுகிறது

ப்ரோச்ய மானம்  18-29 கூறப்படுவதை

ப்ரோதம் 7-7 கோர்க்கப்பட்டுள்ளது     46 WORDS

Tags- Gita index 48

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: