பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-52; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் (Post.10,880)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,880

Date uploaded in London – –    23 APRIL  2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-52; கீதை மூலம் சம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்-52

BHA ஒலி சொற்கள்

பாவம் (Bhaavam)  7-15  (அசுர ) BHA பாவத்தை

பாவஹ 2-16  இருப்பு

பாவாஹா 7-12 (சத்துவமான ) நிலையில்/ BHA பாவத்தில் உள்ளவை

பாவேஷு 10-17  பாவங்களில்

பாவைஹி  7-13 நிலைகளால்

பாஷஸே   2-11 பேசுகிறாய்

பாஷா 2-54  இலக்ஷணம்

பாஸயதே 15-6 விளக்குதல், வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுதல்

பாஸஹ 11-12  பிரகாசம், ஒளி

பாஸ்வதா 10-11   பிரகாசிக்கின்ற

பாஹா 11-12 பிரகாசம், ஒளி

பின்னா 7-4 பிரிந்தவை

பீதஹ 11-15 பயத்தில்

பீதம் 11-50 பயந்திருந்த

பீதானி 11-36 பயந்தவைகளாய்

பீதாஹா 11-21 அஞ்சியவர்களாய்

பீமா கர்மா 1-15  பெரிய தொழில்களைச் செய்யும்

பீமாபிரக்ஷிதம்  1-10 பீமரால் காக்கப்படும்

பீமார்ஜுன சமாஹா  1-4  பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான

பீஷ்ம த்ரோண பிரமுகதஹ 1-25 பீஷ்மர் , த்ரோணர் ஆகியோருக்கு எதிரிலும் 

பீஷ்ம 1-11 பீஷ்மர்

பீஷ்மாபிரக்ஷிதம் 1-10   பீஷ்மரால் காக்கப்படும்

புங்தே 3-12 நுகர்கிறானோ , அனுபவிக்கிறானோ

புங்க்வ 11-33 அனுபவி

புஞ்சதே 3-13 புசிக்கிறார்கள்

புஞ்சானம் 15-10 அனுபவிப்பவனை

புஞ்ஜீய 2-5 அனுபவிப்பேன்

புவி (Bhuvi) 18-69  பூவுலகு

Bhoota  sounding words

பூத கணான் 17-4 பூத கணங்களையும்

பூத க்ராமம் 9-8 பொருள்களின் கூட்டத்தை, தொகுதியை 30 words

பூத ப்ருதக் பாவம்  13-30  பிராணி களின் தனித்தனி வாழ்க்கை

பூத ப்ரவ்ருத்தி மோக்ஷம் 13-34 உயிர்கள்  பிரக்ருதியிலிருந்து  விடுதலை அடைதல்

பூத பர்த்ரு 13-16 பொருள்களைத் தாங்குவது

பூத பாவ உத்பவ கரஹ 8-3

பூத ப்ருத் 9-5 பொருள்களைத் தாங்குவது

பூத மஹேஸ்வரம் 9-11  பொருள்களுக்கு மஹேஸ்வரனாயுள்ள

பூத விஷேச சங்கான் 11-15 பற்பல பூதத் தொகுதிகளையும்

பூத ஸர்கவ் 16-6 உயிர்ப்பிறப்புகள்

பூத  தஸ்தஹ 9-5 பொருள்களில் இருப்புடைய

பூதம் 9-13  பொருள்

பூதாதிம் 9-13 பொருள்களின் ஆதியும்

பூதாநி 2-28 பிராணிகள்

பூதானாம் 4-6 உயிர்களுக்கு

பூதிஹி  18-78 பெருமையும்

பூதே ஜ்யாஹா 9-25  பூதங்களை வழிபடுவோர்      45 words

பூதேச 10-15   உலக நாயகனே

பூதேஷு 7-11 பிராணிகளிடத்தில்

பூத்வா 2-20 இருந்து

பூமிஹி 7-4  – பூமி

பூயஹ 2-20  மறுபடியும்           50 words

பூஹு 2-47 ஆகுதல், இருத்தல்

ப்ருஹுஹு 10-25  ப்ருஹு (Maharishi)

பேதம் 17-7 வேற்றுமை, வித்தியாசம் , பேதம்   53 words

53 words added in Gita word index part 52

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: