பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 54 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் (Post.10,994)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,994

Date uploaded in London – –    16 MAY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 54 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்

மத்வ்யபாஸ்ரயஹா 18-56 என்னிடம் சரண் புகுந்து

மதுசூதன  1-35 கிருஷ்ணனின் மற்றொரு பெயர்

மத்யம் 10-20  நடு , மத்திய பகுதி

மனவஹ 10-6  மனுக்களும்

மனவே 4-1  மனுவுக்கு

மனஸா  3-6  மனத்தால்

மனஸஸ்து  3-42  மனத்தினும்

மனஹ 1-30  மனம்

மனஹ ப்ரஸாதஹ 17-16 மனத்தின் தெளிவு ; தெளிந்த மனம்

மன ப்ராணே ந்த்ரிய க்ரியாஹா  18-33

மனஹ ஷஷ்டானி  15-7  மனத்துடன் கூடிய  ஆறு இந்திரியங்கள்

மனீஷிணஹ 2-51  அறிஞர்

மனீஷிணாம் 18-5 விவேகிகளுக்கு; அறிஞர்களுக்கு

மனுஷ்ய லோகே 15-2  மானிட உலகில்

மனுஷ்யாணாம் 1-44  மனிதர்களுக்கு

மனுஷ்யாஹா 3-23   மனிதர்கள்

மனுஷ்யேஷு 4-18  மனிதர்களுள்

மனோகதான் 2-55  மனத்தில் அடங்கிய

மனோரதம் 16-13  ஆசை

மந்தவ்யஹ 9-30 கருதற்குரியவன் 20 WORDS

மந்த்ர ஹீனம் 17-13  மந்திரத்தில் குறைபாடுகளுடன்

மந்த்ரஹ  9-16  மந்திரம்

மந்தான் 3-29  மூடர்களை , மந்த புத்தி உடையோர்

மன் மனா 9-34  என்னிடம் மனத்தை வைத்தவனாகவும்

மன் மயாஹா 4-10 என் மயமானவர்களும்

மன் யதே 2-19   நினைக்கிறானோ

மன்யந்தே 7-24 கருதுகின்றனர்

மன்யஸே 2-26  நினைத்தாய்

மன்யே 6-34 கருதுகின்றேன்

மன்யேத 5-8  எண்ண வேண்டும்

மம 1-7 என்னுடைய

மயா 1-22 என்னால்

மயி 3-30  என்னிடத்தில்

மரணாத்  2-34  மரணத்தைக் காட்டிலும்

மரீசி  10-21  (மருத் தேவர்களுள்) மரீசி

மருதஹ 11-6 மருத் தேவர்கள்

மருதாம் 10-21 மருத் தேவர்களுள்

மர்த்ய லோகம் 9-21  மனித உலகை

மர்த்யேஷு 10-3  மனிதர்களுள்

மலேன 3-38 அழுக்கால் 40 WORDS

மஹதஹ 2-40 பெரிய

மஹதா 4-2 பெரிய

மஹதி 1-14   பெரிய

மஹதீம் 1-3  பெரிய

மஹத் ப்ரஹ்ம 14-3 பெரிது; எல்லாவற்றையும் தன்னுள் அடக்கியது

மஹத் யோனிஹி 14-4 எல்லா உயிர்களின் பிறப்பிடம்

மஹர்ஷயஹ 10-2  மகரிஷிகளும்

மஹர்ஷி ஸித்த ஸங்காஹா 11-21

மஹர்ஷிணாம் 10-2  மகரிஷிகளுக்கும் 

மஹாத்மனஹ 11-12 மஹா புருஷனுடைய          50 WORDS

மஹாத்மா 7-19 மஹாத்மா – மனிதர்களில் உயர்ந்தோன்

மஹாத்மானஹ 8-15   மஹான்கள்

மஹானுபாவான் 2-5  போற்றுதலுக்குரிய பெரியோர்

மஹான்  9-6  அளவு கடந்ததும்

மஹா பாப்மா 3-37  பெரிய/ மஹா பாவத்தை தோற்றுவிப்பது

மஹா பாஹோ 2-26   பெருந்தோளா

மஹா பூதானி  13-5  பஞ்ச பூதங்கள்

மஹா ரதஹ -1-4   பெரிய (தேர்) வீரர்கள்

மஹா சங்கம் 1-15   பெரிய சங்கு (பெளண்ட்ரம் )

மஹாசனஹ 3-37  பெருந்தீனி வேண்டுவது

மஹிமானம் 11-41 பெருமையை

மஹீ க்ருதே  1-35   பூமியால்

மஹீ க்ஷிதாம் 1-25  அரசர்களுக்கு

மஹீ பதே 1-20 மஹா ராஜா

மஹீம்  2-37  பூமியை       65 WORDS

65 words added from this index 54

TO BE CONTINUED ………………………………..

Tags –பகவத் கீதை, சொற்கள், இண்டெக்ஸ் 54, Gita index 54,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: