பாடல்களில் பூக்களைத் தேடுங்கள் Post 10,992)

Compiled  BY KATTU  KUTTY , CHENNAI

Post No. 10,992

Date uploaded in London – –   16 MAY  2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

ஞானமொழிகள் – 78

Kattukutty

பாடல்களில் பூக்களைத் தேடுங்கள்

1.______கன்னங்கள் தேன்மலர் சின்னங்கள்

2._____மலருக்கு கொண்டாட்டம்

3.______ என் மன்னன் மயங்கும்

4._____மலர் மேலே மொய்க்கும்

5._____பூவின் நறுமணத்தில்

6. சந்திரனைத் காணாமல் ___ முகம் மலருமா

7.____ _____ பூச்செண்டு மரகத மாணிக்க

8._____தண்டு காலெடுத்து

9.______பூ முடிச்சு தடம் பார்த்து

10.______பூ திரியெடுத்து

வெண்ணையிலே நெய்யெடுத்து

11._____மலரே ராஜகுமாரி

12. மலரே _____ மலரே தலைவன் சூட

13._____புஷ்பங்களே ராகம் பாடு

14.______அவள் வீற்றிருப்பாள் புகழ்

ஏற்றிருப்பாள்

15.______ ஆறழு நாளா நான் போகும்

16._______ சிறு மைனாவே எங்க ராசாத்தி

17._____ _____ மனசுக்கேத்த _______

காம்போ கறுப்பு கைப்படாத _______

18.____ பூச்சரமே சங்கத்தமிழ் பாச்சரமே

19.______ பூத்தாச்சு பொண்ணுக்கு சேதியும்

வந்தாச்சு

20.______ பாதக் ____

உயர் மறையெலாம் புகழும்

21.____பூ பல்லக்கு போவதெங்கே

22. இங்கு ரெண்டு _____ தொட்டுக்கொள்ளும்

காமன் பண்டிகை

23. முள்ளில்லா ______

முத்தாரப் பொன்னூஞ்சல் கண்டேன்

24. சூரியன் போகும் திசையினில் எல்லாம்

வளையும் ______

25._______ பூத்திருக்க காவல்காரன் பாத்திருக்க

எல்லா விடைகளும் தெரிந்தால் எழுதுங்கள்; உங்கள் பெயருடன் வெளியிடுவோம்

***

 tags- ஞானமொழிகள் – 78, பாடல்களில் பூக்கள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: