பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 55 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் (Post.11,001)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,001

Date uploaded in London – –    18 MAY   2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 55 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்

மஹேஸ்வரஹ 13-22 பெரிய கடவுள் 

மஹேஸ்வாஸாஹா 1-4 பெரும் வில் வீரர்கள்

மம்ஸ் யந்தே  2-35 நினைப்பார்கள்

மா 2-3 செய்யாதே

மாதா 9-17 அம்மா, தாய்

மாதுலாஹா  1-34 அம்மான்மார்கள்  மாமன்மார்கள்

மாத் ராஸ்பர்சஹ 2-14 புலன்கள் தத்தம் விஷயங்களுடன் கூடும் நிலை

மாதவ – 1-37 கிருஷ்ணன் – விஷ்ணுவின் பெயர்

மான வாஹா  3-31 மனிதர்கள்

மானஸம் 17-16  மனம்/மனத்தால்     10 words

மானஸாஹா  10-6 மனத்திலிருந்து

மானாப மான யோஹா  6-7 மானத்திலும் அவமானத்திலும்

மானுஷம் 11-51 மனித

மானுஷீம் 9-11 மனித

மானுஷே லோகே 16-2 மனிதர் உலகில்

மாமகம்  15-12 எனது

மாமகாஹா 1-1 என்னுடைய புத்திரர்களும்

மாமிகாம் 9-7 என்னுடைய

மாயயா 7-15 மாயையால்

மாயா 7-14 மாயை; பொய்த் தோற்றம்

மாருதஹ 2-23 காற்று

மார்க சீர்ஷஹ 10-35 மார்கழி மாதம்

மார்தவம்  16-2 மிருதுத்தன்மை , மென்மை

மாஸானாம் 10-35 மாதங்களில்

மாஹாத் ம்யம்  11-2 பெருமை, மஹிமை புகழ்             25 words

மித்ர த்ரோஹே 1-38 நண்பர்களுக்கு தீங்கிழைத்தல்

மித்ராரிபக்ஷ யோஹோ 14-25

மித்ரே 12-18 நண்பனுக்கு

மித்யா 18-59 பொய்யானது / வீண்

மித்யாசாரஹ 3-6  கபட வேஷதாரி – 30

மிஸ்ரம் 18-12 கலப்படம்

முக்த சங்கஹ 3-9 பற்றற்றவனாய்

முக்தஸ்ய 4-23 முக்தனாக

முக்தம் 18-40 விடுபட்டது

முக்தஹ 5-28   முக்தன்   35 words

முக்த்வா 8-5 விட்டு

முகம்  1-28 வாய்

முகானி 11-25 வாய்கள்

முகே 4-32 வாயிலாக

முக்யம் 10-24  மிகவும் முக்கியமானது

முச்யந்தே 3-13 விடுபடுகின்றனர்

முனயஹ 14-1 முனிவர்கள்

முனிஹி 2-56 முனிவர்

முனீனாம் 10-37 முனிவர்களுள்

முநேஹே 2-69 முனிவனுக்கு

முமுக்ஷு பிஹி 4-15  மோக்ஷ இச்சை உடைய

 முஹுர் முஹுஹு 18-76 மேலும் மேலும்

முஹ்யதி 2-13  மயங்குதல்

முஹ்யந்தி 5-15 மோகத்தை அடைகின்றன

மூட க்ராஹேண 17-19 முரட்டுப் பிடிவாதத்தால்        50 words

மூட யோனிஷு 14-15 பகுத்தறிவில்லாத யோனிகளில்

மூடஹ 7-25  மதியிழந்த

மூடாஹா 7-15 அறிவீனர்

மூர்த்தயஹ 14-4 உருவங்கள், ரூபங்கள்

மூர்த்னி 8-12 தலையில்

மூலானி 15-2 வேர்கள்

ம்ருகாணாம் 10-30 மிருகங்களில்

ம்ருகேந்த்ரஹ 10-30 மிருக ராஜா/ சிங்கம்

ம்ருதஸ்ய 2-27 இறந்தவர்களுடைய

ம்ருதம் 2-26 மரணம்       60 words

ம்ருத்யு ஸம்ஸார வர்த்மனி 9-3

ம்ருத்யு ஸம்ஸார ஸாகராத் 12-7 மரணத்துடன் கூடிய பிறவிப் பெருங்கடலில் இருந்து

To be continued ………………..

62 words added from part 55 of Gita word index

Gita Index 55, Tamil index 55

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: