பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 56 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் (Post.11,008)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,008

Date uploaded in London – –    21 MAY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 56 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்

மேதாஹா 10-34 மேதை, அறிவு , புத்தி

மேதாவி 18-10 அறிவாளி

ம்ருத்யும் 13-25 மரணம் /ஸம்ஸாரத்தை

மேருஹு 10-23  மேரு மலை; கடவுளரின் இருப்பிடம்

மைத்ரஹ  12-13  நட்பு பாராட்டும் , சிநேகம் பூண்டவனாய்

மோக்ஷ காங்க்ஷிபிஹி  17-25 மோட்சத்தை நாடும்

மோக்ஷ பராயணஹ 5-28  மோட்சத்துக்காக முழு முயற்சி செய்யும்

மோக்ஷயிஷ்யாமி 18-66 நான் உன்னை விடுதலைபெறச் செய்வேன்

மோக்ஷம் -18-10 வீடு பேறு , விடுதலை

மோக்ஷ்யஸே 4-16 நீ விடுதலை பெறுவாயோ

MOGHA WORDS

மோக கர்மாணஹ  9-12 வீண் தொழில்கள்   உடையவர்களும்

மோக ஞானாஹா  9-12  வீண் அறிவு  உடையவர்களும்

மோகம் 3-16 MOGHAM

மோகாசாஹா 9-12  வீண் ஆசை உடையவர்களும்

மோதிஷ்யே 16-15 நான் மகிழ்வேன்

MOHA WORDS

மோஹ கலிலம் 2-52  மோகமாகிற கலக்கத்தை

மோஹ ஜால ஸமாவ்ருத்தகா 16-16 மோகமாகிய வலையில் அகப்பட்டு

மோஹனம் 14-8  மோகத்தை விளைவிக்கும்

மோஹ்யஸி  3-2  மயக்குகிறவன் போல

மோஹம்  4-35 MOHAM மோகத்தை

மோஹஹ  11-1  மோகமானது

மோஹாத் 16-10 மதி மயக்கத்திலிருந்து

மோஹிதம்  7-13  மோகத்தை (அடைந்திருக்கிறது)

மோஹிதாஹா  4-16 மயங்குகின்றனர்

மோஹினீம் 9-12 மதியை மயக்கும்

மெளனம் 17-16 பேசா விரதம்

மெளனி  12-19 பேசாமல் இருப்பவர்

ம்ரியதே 2-20 இறக்கிறான்

XXXX

ய சொற்கள் 

யக்ஷ ரக்ஷஸாம் 10-23 யக்ஷர், ராக்ஷஸர்களுக்குள்

யக்ஷ ரக்ஷஆம்சி 17-4  யக்ஷர்களையும் ராக்ஷஸர்களையும்

யக்ஷ் யே 16-15  யக்ஞம் செய்வேன்

யச் ரத்தஹ 17-3  எவ்வகை சிரத்தை உடையவனோ

யஜன்தஹ 9-15  பூஜிப்பவர்களாயும்

யஜந்தே  9-23 பூஜிக்கின்றார்களோ

யஜுஹு 9-17 யஜுர் வேதம்

யக்ஞ க்ஷபித கல்மஷாகா  4-30 யக்ஞத்தால் பாவம் தேயப்பெற்றவர்கள்

யக்ஞ தபஸாம் 5-29  யாகத்துக்கும்  தவத்துக்கும்

யக்ஞ தபஹ  க்ரியாஹா 17-25  வேள்வி, தவக் கிரியைகள்

யக்ஞ தான தபஹ  க்ரியாஹா 17-24 யக்ஞம், தானம், தவம் முதலிய கருமங்கள்

39 words added from part 56, Gita word index

TO BE CONTINUED………………………………….

TAGS – gita index 56, Bhagavd Gita, word indes in Tamil

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: