பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 57 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம் (Post.11,024)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,024

Date uploaded in London – –    17 JUNE 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 57 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்

யக்ஞ பாவிதாஹா 3-12 வேள்வியால் போற்றப்பட்டு

யக்ஞ விதஹ 4-30  யக்ஞத்தை உணர்ந்தவர்கள்

யக்ஞ சிஷ்டாம்ருதபுஜஹ 4-31 யக்ஞம் செய்து எஞ்சிய இன்னமுதை  உண்ணுவோர்

யக்ஞ சிஷ்டாசினஹ  3-13  வேள்வி செய்து மிஞ்சியதை உண்ணும்

யக்ஞம் 4-25  வேள்வி

யக்ஞாத் 3-14 யக்ஞத்திலிருந்து

யக்ஞானாம் 10-25 யக்ஞங்களில்

யக்ஞாய 4-23 வேள்வியின் பொருட்டு

யக்ஞார்தாத் 3-9   யக்ஞத்திற்காக

யக்ஞாஹா 4-32  பலவித வேள்விகள்         10 words

யக்ஞேன 4-25 ஆன்மாவைக்கொண்டே

யக்ஞைஹி 9-20 வேள்விகளால்

யத சித்தஸ்ய 6-19 அடங்கிய சித்தத்துக்கு

யதசித்தாத்மா 4-21 உள்ளத்தையும் உடலையும் அடக்கியவன்

யத  சித்தேந்த்ரிய க்ருயஹ 6-12 மனம், இந்திரியங்களின் செயல்களை அடக்கியவன்

யத சேதஸாம் 5-26 அடங்கிய சித்தம் உடையவர்களும்

யததகஹ 2-60 முயற்சியுடையவன்

யததா 6-36 முயற்சி செய்பவனால்

யததாம் 7-3 முயற்சி செய்வோரில்  20 words

யததி 7-3 முயற்சி செய்கிறான்

யததே 6-43  முயல்கிறான்

யத வாக் காய மானஸஹ 18-52

யதந்தஹ  9-14 முயற்சியுடையவர்களாய்

யதந்தி 7-29 முயல்கின்றார்களோ

யத மானஹ  12-11 அப்யசிக்கும்

யதயஹ 4-28 விடா முயற்சி உடையோர்

யதஹ 6-26 எந்த எந்த

யத ஆத்மாவான் 12-11 அடங்கிய மனத்தினாய்

யதாத்மா 12-14   அடங்கிய மனத்தினாய்

     30 words

யதாத்மானஹ 5-25  எவருடைய இந்திரியங்கள் அடங்கினவோ

யதீனாம் 5-26 ஸந்யாஸிகளுக்கு

யதேந்த்ரிய மனோபுத்திஹி 5-28 இந்திரியம், மனம், புத்தி இவற்றை அடக்கியவனாய்

யத் ப்ரபாவஹ 13-3 எத்திறத்தினன் என்றும்

யத்ர 6-20 எந்த நிலையில், எங்கு

யதா 2-13 YATHAA எப்படியோ

யதாபாகம் 1-11  அவரவர் இடத்தில்

யதாவத் 18-19 உள்ளபடி

யதா 2-52 எப்பொழுது YADHAA

யதி 1-38 என்றாலும்    40 words

யத் ருச்சயா 2-32 தற்செயலாய்

யத் ருச்சாலாப ஸந்துஷ்டஹ 4-22

யத்வத் 2-70 எவ்வாறு

யத்விகாரி 13-3 என்ன வேறுபாடு உடையது

யந்த்ரா ரூடானி 18-61 தேகமாகிய எந்திரத்தில் ஏற்றிவைக்கப்பட்ட பொம்மைகள் போல

யமஹ 10-29  யமன்

யயா 2-39  இந்த

யசஹ 10-5 கீர்த்தி, புகழ்

யஷ்டவ்யம் 17-11 செய்யவேண்டியது கடமை

யஸ்மாத் 12-15 எவனிடமிருந்து

யஸ்மின் 6-22 எதில்

யஸ்ய 2-61 எவனுடைய

யஸ்யாம் 2-69  எதில்

யம் 2-15  எந்த

யா 2-69 எது

யாதயாமம் 17-10 சமைத்து ஆறிப்போனது

யாதி 6-45 அடைகின்றான்

யாதவ 11-41 யாதவா

யாதஸாம் 10-29 நீர் வாழ்வனவற்றுள்

யாத்ருக் 13-3 எவ்வகைத்து        60 words

யான் 2-6  எவர்களை

யாந்தி 3-33  ஒழுகுகின்றன

யாபிஹி 10-16 எந்தெந்த

யாவத் 1-22  எதுவரை நின்று பார்த்தால்

யாவான் 2-46  எங்கனம் அடங்கியுள்ளதோ

யாஸ்யஸி  2-35  அடைவாய்

யாம் 2-42  எந்த

யாஹா 14-4  எந்தெந்த

67  words added from part 57 of Gita word index

To be continued…………………………….

tag- gita word index 57

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: