பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 58 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post.11,041)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,041

Date uploaded in London – –    22 JUNE 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத் கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 58 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் கற்போம்

யுக்த  சேதசஹ 7-30  நிலைத்த மனத்தினராய்

யுக்த சேஷ்டஸ்ய 6-17  மிதமான உழைப்புடையவனுக்கும்

யுக்த தமாஹா 12-2 யோகத்தை நன்குணர்ந்தவர்கள்

யுக்த ஸ்வப்ன அபோதஸ்ய 6-17   மிதமான உறக்கமும், விழிப்பும்   உடையவனுக்கும்

யுக்தஹ 2-39 கூடியவனாய்

யுக்தாத்மா 7-18  யோகத்தில் நிலைத்த

யுக்தா ஹார விஹாரஸ்ய 6-17  மிதமான ஊணூம், உலாவுதலும்  உடையவனுக்கும்

யுக்தே 1-14  பூட்டின

யுக்தைஹி 17-17 திட சித்தம் உடையவர்களும்

யுக்த்வா 9-34 நிலை நிறுத்தி

யுகபத் 11-12  ஒருங்கு கூடி

யுகஸ ஹஸ்ராந்தாம் 8-17

யுகே 4-8  யுகம்தோறும்

யுஜ்யதே 10-7  கூடியவன் ஆகின்றான்

யுஜ்யஸ்வ 2-38 முயல்வாய்

யுஞ்ஜ தஹ 6-19 அப்யசிக்கும்

யுஞ்சன் 6-15  ஒருமுகப்படுத்தி

யுஞ்ஜீத 6-10  நிலை நிறுத்த வேண்டும்

யுஞ்ஜ்யாத் 6-12   அப்யசிக்க வேண்டும்

யுத்த விசாரதாஹா 1-9 போரில் வல்லவர்கள்  20 WORDS

யுத்தம்  2-32 யுத்தத்தை

யுத்தாத் 2-31 யுத்தத்திலிருந்து

யுத்தாய 2-37 போருக்கு

யுத்தே 1-23   போரில்

யுதாமன்யு 1-6  பாஞ்சால வீரர் யுதாமன்யு

யுதி 1-4 போரில்

யுதிஷ்டிரஹ 1-16 யுதிஷ்டிர

யுத்ய 8-7  யுத்தம் செய்

யுத்யஸ்வ  11-34  போர் புரி

யுயுதானஹ 1-4  ஸாத்யகி

யுயுத்சவஹ 1-1 போருக்கு முனைந்துள்ள

யுயுத்ஸும் 1-28 போர் புரிய விரும்பி

யேன 2-17 எதனால்

யேஷாம் 1-33 எவர்கள் பொருட்டு

யோக்தவ்யஹ 6-23 அப்யாஸத்திற்குரியது

யோக க்ஷேமம் 9-22 ஒருவன் விரும்பி அடையாததை அடைதல் யோகம்; அடைந்ததைக் காப்பாற்றுதல் க்ஷேமம் ; கடவுள் இவ்விரண்டையும் தரு வார்

யோக தாரணாம் 8-12  யோக தாரணை யில்

யோக பலேன 8-10  யோகத்தின் வலிமையாலும்

யோக ப்ரஷ்டஹ 6-41 யோகத்திலிருந்து நழுவியவன்

யோக மாயா ஸமாவ்ருதஹ 7-25  யோக மாயையினால் மூடப்பட்டு        40 WORDS

யோக யக்ஞாஹா  4-28 யோகமாகிய யக்ஞத்தைச் செய்வோர்

யோக யுக்தஹ 5-6  யோகத்தைக் கூடிய

யோக யுக்தாத்மா 6-29  யோகத்தில் ஊன்றிய

யோக வித்தமாஹா 12-1 யோகத்தை நன்குணர்ந்தவர்கள்

யோக சம்ஜ்ஞிதம் 6-23  யோகம் என்று குறிப்பிட்டதாக

யோக சன்யஸ்த கர்மாணம் 4-41

யோக சம்சித்தஹ 4-38 யோகத்தில் சித்தி எய்தி  பக்குவம் அடைந்தவன்

யோக சம்சித்திம் 6-37 யோகத்தில் சித்தியை

யோக சேவயா 6-20  யோகாப்யாஸத்தால்

யோகஸ்தஹ 2-48 யோகத்தில் நிலைபெற்ற 50 WORDS

யோகஸ்ய  6-44  யோகத்தின்

யோகம் 2-53  யோகத்தை

யோகாய 2-50  யோகத்திற்காக

யோகாத் 6-37  யோகத்திலிருந்து

யோகாரூடஸ்ய 6-3  யோகத்தில் உயர்நிலை எய்திய

யோகாரூடஹ 6-4 யோகாரூடன்

யோகினம்  6-27  யோகியை

யோகீ 5-24  யோகி

யோகே  2-39 யோக விஷயத்தில்

யோகேன 10-7 யோகத்துடன்       60 WORDS

யோகேஸ்வர 11-4 யோகத்திற்கு இறைவா

யோகேஸ்வரஹ 18-78 யோகேஸ்வரனாகிய (கிருஷ்ணன் )

62 WORDS ARE ADDED FROM PARAAT 58 OF GITA WORDS INDEX IN TAMIL

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: