பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்- 62 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post.11,077)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,077

Date uploaded in London – –    3 JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்- 62 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

விததாமி  7-21 செய்கின்றேன்

விதிதாத்மனாம்  5-26  ஆன்ம தரிசனம் பெற்றவர்களும்

விதித்வா 2-25  அறிந்து

விதுஹு 4-2 அறிந்திருந்தனர்

வித்தி 2-17  உணர்வாய்

வித்மஹ – 2-6 அறிவோம் , உணர்வோம்

வித்யதே  2-16  உண்டாகும், இருக்கும்

வித்யாத் 6-23 அறிவாயாக

வித்யானாம் 10-32  வித்தைகளுக்குள்

வித்யா வினய சம்பன்னே 5-18 கல்வியும் அடக்கமும் நிறைந்த

வித்யாம் 10-17 அறிதல் வேண்டும்

வித்வான்  3-25 ஞானி, அறிஞன்

விதன உக்தாஹா 17-24  சாஸ்திரோக்தமான

விதி த்ருஷ்டஹ  17-11  சாஸ்திர முறைப்படி

விதி ஹீனம்  17-13  முறை தவறியதும்

விதீயதே 2-44  உதிக்கும்

விதேயாத்மா 2-64  தன்னடக்கம் பெற்றவன்

வினங்க்ஷ்யஸி 18-58  அழிவடைவாய்

வினத்ய 1-12  கர்ஜித்து

விநஸ்யதி 4-40  நாசமடைகிறான்

விநஸ்யத்சு  13-27  அழியும் பொருட்களில்

வினா 10-39 அன்றி, இல்லாமல்

வினா சம் 2-17  அழிவை

வினா சஹ 6-40  அழிவு

வினா சாய 4-8 அழித்தற்கும்

வினி யதம் 6-18  நன்கு அடங்கிய

வினி யம்ய  6-24  ஓட்டவிடாமல் தடுத்து

வினி வர்தந்தே 2-59  ஒழிவடைகின்றன

வினி வ்ருத்த காமாஹா 15-5  ஆசைகள் அறவே  ஒழிந்தவரும்

வினிச்சிதைஹி 13-4    நிர்ணயப்படுத்துவதும்

விந்ததி 4-38  பெறுகிறான்

விந்ததே 5-4  பெறுகிறான்

விந்தாமி 11-24   காண்கிறேன்

விபரிவர்த்ததே 9-10 சுற்றிச் சுற்றி வருகின்றது

விபரீதம் 18-15 எதிர்முறையாக

விபரீ தானி 1-30 தாறுமாறான

விபரீ தான்  18-32  நேர்மாறாக

விபச் சிதஹ   2-60 நல்லறிவுடையவனும்

விபக்தம் 13-16  பிரிவுபட்ட

விபக்தேஷு 18-20  வெவ்வேறாகவுள்ள

விபாவசெள 7-9  தீயில்

விபும் 10-12 கடவுளாக

விபுஹு 5-15  கடவுள்

விபூ திபிஹி 10-16 விபூதிகளால், தெய்வீக சக்திகளால்

விபூ திமத் 10-41 தெய்வீக சக்தியை விளக்குவதாக

விபூதிம் 10-7  பெருமையை, தெய்வீக சக்தியை

விபூதீனாம் 10-40 விபூதிகளுக்கு

விபூதே ஹே 10-40 விபூதிகளின்

விமத் ஸரஹ  4-22 பொறாமை இல்லாதவனும்

விமுக்தாஹா 15-5  விடுபட்டவரும்

விமுச்ய  18-53 ஒழித்து

விமுஞ்சதி 18-35 விடுதல்

விமுஹ்யதி  2-72 மோகத்தில் அழுந்துதல்

விமூ டபாவஹ  14-49  அறிவீனம்

விமூடாஹா 15-10  மதியீனர்கள்

விமூடாத்மா  3-6  பெரிய மூடன்

விம்ரு ச்ய  18-63 விசாரித்து

விமோக்ஷாய  16-5  முக்திக்கும்

விமோ க்ஷ் யஸே  4-32 விடுபடுவாய்

விமோஹயதி  3-40  மயங்குகின்றது

விராடஹ 1-4 விராட தேசத்தவன்

விலக்னா  11-27  இடைப்பட்ட, அகப்பட்டு

விவஸ்தஹ 4-4 விவஸ்வானுடைய

63 words added from part 62 of Gita indexTAGS– பகவத்கீதை, சொற்கள் இண்டெக்ஸ் 62, 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: