பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-64 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post.11,088)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,088

Date uploaded in London – –    7  JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்- 64 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

வேத வாதரதாஹா  2-42  வேதத்தின் அர்த்தவாதத்தில் பற்றுடையவராய்

வேதவித்  15-1 வேத விற்பன்னர்கள்

வேதவிதஹ  8-11 வேதம் அறிந்த அறிஞர்கள்

வேதானாம் 10-22 வேதங்களில்

வேதாந்தக்ருத் 15-15  வேதாந்தத்தை ஆக்கியவனும்

வேதாஹா  2-45 வேதங்கள்

வேதிதவ்யம் 11-18   அறிதற்குரிய பரம்பொருள்

வேதிதும் 18-1 அறிந்து கொள்ள

வேதேஷு 2-46 வேதங்களில்

வேதே 15-18  வேதத்தில்  10

வேதைஹி 11-53 வேதங்கள் மூலம், வாயிலாக

வேத்யம் 9-17 கற்றுணரத்  தக்கவனும்

வேத்யஹ  15-15 அறிய வேண்டிய பொருள்

வேபதுஹு  1-29 நடுக்கம்

வேபமானஹ  11-35 நடுங்குகின்ற

வைனதேயஹ – 10-30 கருடன் , வினதாவின் புதல்வன்

வைராக்யேண  6-35  வைராக்யம், திட உறுதி

வைரிணம் 3-37  சத்ருவாக

வைஸ்ய கர்ம 18-44 வைஸ்யர்களின் கடமை

வைஸ்யாஹா 9-32 வைசியர்கள்         20

வைச்வாநரஹ  15-14 ஜீரணத்துக்கு உதவும் வயிற்றில் உள்ள தீ

வ்யக்த மத்யானி  2-28  தோற்றம் இடையிலும்

வ்யக்தயஹ 8-18  தோற்றங்கள்

வ்யக்திம்  7-24  தோற்றத்தை

வ்யதி தரிஷ்யதி  2-52  கடந்து செல்லுமோ

வ்யதீதானி  4-5 சென்றுவிட்டன

வ்யதயந்தி 2-15 கலக்குதல்

வ்யதா 11-49      பயம்

வ்யதிஷ்டாஹா 11-34  பயந்து வருந்துதல்

வ்யதாரயத்  1-19 பிளந்தது        30 words

வ்ய பாஸ்ரித்ய 9-32  சரணடைந்து

வ்யவசாயஹ  10-36 விடாமுயற்சி

வ்யவசா யாத்மிகா  2-41 நிச்சய வடிவமான

வ்யவசிதஹ 9-30  நிச்சயித்தவன்

வ்யவஸ்திதாஹா 1-45 துணிந்தவர்கள் ஆயினோம்

வ்யவஸ்திதான் 1-20  எதிர்நின்ற

வ்யவஸ்திதெள 3-34 உட்புகுந்து  நிற்கின்றன

வ்யாத் தானனம்  11-24  திறந்த வாய்களுடைய

வ்யாப்தம் 11-20  நிறைந்துள்ளது

வ்யாமிஸ்ரேண 3-2 குழப்புவது போன்ற        40

வ்யாப்ய  10-16  வியாபித்து, பரந்து

வ்யாயஸ ப்ரஸாதாத்  18-75 வியாசரின் அருளினால்

வ்யாஹரன்  8-13  உச்சரித்துக்கொண்டு

வ்யுதஸ்ய  18-51 விடுத்து

வ்யூடம் 1-2 படை அணிவகுப்பில்

வ்யூடாம் 1-3 அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ள

வ்ரஜ  18-66 புகு , அடை

வ்ரஜேத்  2-54 நடப்பான்

XXXX

शक्नोती

ச – சொற்கள்

சக்னோதி 5-23  வலிமை பெற்றவனோ

சக்னோமி 1-30 சக்தி உள்ளவன் ஆக இருக்கிறேன்    50

சக்னோஷி 12-9  சக்தியுடைய

சக்யஸே 11-8  இயலும் , கூடும்

சக்யம் 11-4 கூடும், முடியும்

சக்யஹ  6-36 முடியும்

சங் கம் – 1-12 சங்கினை

சங் காஹ  1-13 சங்குகள்

சங் கெள  1-14  சங்குகளை 

சடஹ  18-28 வஞ்சகனும்

சதச ஹ  11-5 நூற்றுக் கணக்கில் / காக

சத்ரு த்வே  6-6 பகைமை நிலையில்    60

சத்ரு வத் 6-6 பகைவர் போன்ற

சத்ரும் 3-43 பகையை எதிரி, பகைவர்

சத்ரு ஹு  16-14  எதிரி

சத்ரு ன்  11-33 எதிரிகள், பகைவர்கள்

சத்ரவ்  12-18  சத்ரெள -பகைவனிடத்து

சநைஹி  6-25 மெல்ல, மெதுவாக

சப்த  ப்ரஹ்மா 6-44  சப்த பிரம்மம் ஆகிய வேதம்

சப்தஹ  1-13 சப்தம் , ஆரவாரம்

சப்தாதீ ன் 4-26  சப்தம் முதலிய        

69 words are added from this part 64

Tags – Tamil Gita, Word index 64

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: