பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-65 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post No. 11,101)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,101

Date uploaded in London – –    13 JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-65 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

சமம் 11-24  சமாதானம், அமைதி

சமஹ 6-3 ஒழிவு , செயல்படாமை

சரணம் 2-49 அடைக்கலம், சரணாகதி

சரீரயாத்ரா 3-8 உடலின் பராமரிப்பு

சரீரவாங்மனோபிஹி  18-15 உடல், மனம், பேச்சு

ஆகியவற்றால்

சரீர விமோக்ஷணாத் 5-23 உடல் நீங்குவதற்கு முன்னர் உடலை விட்டு உயிர் பிரிகையில்

சரீரஸ்தம் 17-6 உடலில் உள்ள

சரீரம் 13-1 உடல்

சரீராணி   2-22 உடல்கள்

சரீரணஹ  2-18 ஆன்மாவினுடைய

சரீரே  1-29 உடலில்

சர்ம  11-25 மன அமைதியை

சசாங்கஹ – 11-39 நிலவு

சசி சூர்ய நேத்ரம்  11-19 சந்திரனும் சூரியனும் கண்கள்

சசி சூர்யயோஹா  7-8  சந்திர சூரியர்களிடத்தில்

சசீ  10-21 நிலவு

சஸ்வத் 9-31 சாஸ்வதமான , எப்போதும்

சஸ்த்ர  பாணயஹ  1-46 ஆயுதம் தாங்கிய

சஸ்த்ர ப்ருதாம் 10-31 ஆயுதம் தாங்கியவர்களில்

சஸ்த்ர ஸம்பாதே  1-20 ஆயுதங்களைப் பிரயோகிக்கும்       20 WORDS

சஸ் த்ராணி  2-23  ஆயுதங்கள்

சங்கரஹ  10-23 சங்கரன், சிவன்

சம்ஸசி  5-1 புகழ்கின்றாய்

சாகாஹா 15-2 கிளைகள்

சாதி 2-7  கட்டளையிடு ,போதி , கற்பி

சாந்த ராஜஸம்  6-27 ராஜஸ குணம் நீங்கிய

சாந் தஹ  18-53 சாந்தி, அமைதி அடைந்தவன்

சாந்திம் 2-70 மன அமைதியை 

சாரீரம்  4-21 உடலுக்கு இன்றியமையாத ,உடல் சம்பந்தமான

சாஸ்வத தர்ம கோப்தா  11-18 சாஸ்வதமான தர்மத்தின்  காவலன் 

சாஸ்வதம் 10-12 நிரந்தரமான

சாஸ்வதஹ  2-20 அழியாதது

சாஸ்வதாஹா  1-43  தொன்றுதொட்டு வந்த

சாஸ்வதீஹீ   6-41  நீண்ட காலம்

சாஸ்வதே 8-2 6  என்றும் உள்ளவனவாக

சாஸ்த்ர விதான உக்தம்  16-24 சாஸ்திரங்களில் சொன்னபடி

சாஸ்த்ர விதிம்  16-23 சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டதை

சாஸ்திரம் – 15-20 சாத்திரம்,

சிகண்டி 1-17 பீஷ்மரைத் தோற்கடித்தவன்; பெயர் சிகண்டி; ஒரு அலி

சிகரிணாம்  10-23 சிகரங்களில்     40 WORDS

சிரஸா 11-14 தலையால்

சிஷ்யஹ  2-7 சீடன், சிஷ்யன்

சிஷ்யேண  1-3 சீடனால்

சீதோஷ்ண ஸுக துக்க தாஹா  2 -14 குளிர், வெப்பம், இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகளைத் தருகின்றன

சீதோஷ்ண ஸுக துக்கேஷு  6-7 குளிர், வெப்பம், இன்ப துன்பங்களிலும்

சுக்ல க்ருஷ்ணே  8-26 ஒளியும் இருளும் ,வெண்மையும் கருப்பும்

சுக்லஹ 8-24 சுக்ல பக்ஷம் ,

சுசஹ 16-5 வருந்துதல் ,துக்கம் , கவலை

சுசிஹி  12-16 பரிசுத்தனாய் , தூய்மையான , சுத்தமான

சுசீனாம்  6-41 பரிசுத்தர்கள் ,தூயோருடைய

சு செள  6-11  சுத்தமான

சுனி  5-18 நாய் இடத்தில்

52 WORDS ARE ADDED FROM PART 65 OF GITA WORD INDEX

TAGS – Gita tamil words, Bhagavad Gita index 65,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: