பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-66 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post No.11,110)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,110

Date uploaded in London – –    16 JULY 2022          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-66 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

சுபான் 18-71 புண்ணிய , சுப

சுபாசுப பரித்யாகி  12-17 சுபம், அசுபம் ஆகிய இரண்டையும் துறந்த

சுபாசுப பலைஹி  9-28 சுபம், அசுபம் ஆகிய பலன்களைத் தரும்

சுபாசுபம் – 2-57 நல்லது, கெட்டது , சுபம், அசுபம்

சூத்ரஸ்ய  18-44 சூத்திரனுடைய

சூத்ராணாம்  18-41 சூத்திரருக்கு

சூத்ராஹா  9-32 சூத்திரர்களும்

சூராஹா  1-4 வீரர்கள்

ச்ருணு  2-39 கேள் , கவனி

ச்ருணுயாத்  18-71 கேட்டல், கேட்கிறானோ

ச்ருணோதி  2-29 கேட்கிறான்

ச்ருண்வதஹ  10-18 செவியாற் பருகும் , கேட்கும்

ச்ருண்வன் 5-8 கேட்டு

சைப்யஹ 1-5  சிபி வம்சத்து அரசன்

சோக சம்விக்ன மானஸஹ  1-47 துக்கம்/ வருத்தம்  நிரம்பிய மனத்துடன்

சோகம் 2-88  துக்கம், வருத்தம்

சோசதி  12-17 வருந்துகிறான்

சோசிதும்  2-26 தூக்கிப்பதற்கு, வருந்துவதற்கு

சோசயதி  2-23 உலர்ந்துபோகிறது, வறண்டு

செள சம்  13-7 சுத்தம், தூய்மை

செளர்யம்  18-43  வீரம், சூரத்தனம்

ச்யாலாஹா  1-34 மைத்துனர்கள் , சகலை

ஸ்ரத்த தானாஹா  ? நம்பிக்கையுடன், சிரத்தையுடன்

ச்ரத்தயா  6-37  நம்பிக்கையுடன், ஈடுபாட்டுடன்

ச்ரத்தா 17-2  சிரத்தை

ச்ரத்தா மயஹ 17-3  சிரத்தையே வடிவாய் உடையவன்

ச்ரத்தா வந்தஹ 3-31 சிரத்தையுள்ள , சிரத்தையுடன்

ச்ரத்தா வான் 4-39 நம்பிக்கையும் அதில் ஈடுபாடும் உடையவன்

ச்ரத்தா விரஹிதம்  17-13 சிரத்தையற்ற ,நம்பிக்கையற்ற

ச்ரத்தா ம்  7-21 நம்பிக்கையுடன் கூடிய ஈடுபாடு

ச் ரிதா ஹா 9-12 அனுசரிப்பார்கள்

ச்ரீமதாம்  6-41 செல்வந்தர்கள்

ஸ்ரீ மத்  10-41 லெட்சுமி கடாக்ஷம் பொருந்திய

ச்ரீ / ஸ்ரீஹி  10-34   லெட்சுமி

ச்ரு தவான்  18-75 கேட்கப்பெற்றவன்

ச்ரு தஸ்ய 2-52  கேட்டதிலும்

ச்ருதம் 18-72 கேட்கப்பட்டது

ச்ருதி பராயணாஹா  13-25  உபதேசத்தையே உயர்கதியாய் கொண்டவர்

ச்ருதி விப்ரதிபன்னா  2-53 பல பொருளுங்கேட்டு  பலவாகக் கலங்கும்

ச்ருதெள  11-2  கேட்கப்பட்டது

ச்ருத்வா  2-29 கேட்டு

ச்ரேயஹ  1-31 நன்மை ,சிறந்தது

ச்ரேயான்  3-35 சிறந்ததாம்

ச்ரேஷ்டஹ  3-21 பெரியோன் ,சிறந்தவன்

ச்ரோதவ்யஸ்ய   2-52 கேட்கப்பட்ட வேண்டியது

ச்ரோத்ரம் – 15-9 காது

ச்ரோத்ராதீனி  4-26 காது முதலிய

ச்ரோஷ்யஸி  18-58 கேட்பாய்

ஸ்வபாக  5-18 புலையன்

ஸ்வசுரா ன் 1-26 மாமனார்கள்

ஸ்வசுரான் 1-34 மாமனார்கள்

ச்வஸன்  5-8  மூச்சு விடும் , சுவாசிக்கிற

ச்வேதை ஹி  1-14 வெள்ளை

ஷண் மாஸாஹா  8-24  ஆறு மாதங்கள்

53  WORDS ARE ADDED FROM PART 66 OF GITA WORD INDEX

TAGS- GITA, WORD INDEX 66, TAMIL WORDS,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: