பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-67 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post.11116)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,116

Date uploaded in London – –    18 JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-67 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

ஸ க்தம்  18-22  பற்றி இருத்தல்

ஸ க்தாஹா  3-25  பற்றுள்ள

ஸ கா 4-3 நண்பன் , தோழன்

ஸ கீன் 1-26 நண்பர்கள்

ஸ கே  11-41 ஓ  நண்பா

ஸ க் யுஹு  11-44 நண்பனுடைய

ஸகத்  கதம் 11-35  தழுதழுத்த குரலில்

ஸக ரஹிதம் 18-23 பற்றுதலின்றி

ஸங்கவர்ஜிதஹ 11-55 பற்றற்ற

ஸங்க விவர்ஜிதஹ  12-18 பற்றற்றவன்

ஸங்கம் 2-48 பற்று

ஸங்கஹ 2-47  பற்று

ஸங்காத் 2-62  பற்றிலிருந்து

ஸங்க்ராமம் 2-33 சண்டையை, போர்

ஸ சராசரம் 9-10 அசையும் பொருள், அசையாப் பொருள்

ஸ சேதஹ 11-51 மனத் தெளிவு

ஸ ச்சப்தஹ 17-26  ஸத் என்னும் சொல்

ஸஜ் ஐதே 3-28  பற்று  அடைதல்

ஸஜ் ஐந்தே  3-29 பற்று அடைகிறார்கள்

ஸததா யுக்தானாம் 10-10 நிலைபெற்ற உள்ளமுடையோர்        20 words

ஸததா யுக்தாஹா  12-1 நிலைபெற்ற மனத்தினராய்

ஸததம் 3-19  எப்போதும்

ஸதஹ 2-16 உண்மைப் பொருளுக்கு

ஸதி 18-16   ஏவம் ஸதி  இங்கனம் இருக்க

ஸத்  9-19 இருப்பு, இருத்தல்

ஸத்காரமான பூஜார்த்தம் 17-18  உபசாரம், வெகுமானம்,பூஜை இவற்றைக் கருதி

ஸத்யம் 10-4 உண்மை, வாய்மை

ஸத்வவதாம் 10-36  சாத்வீகரிடத்தில்

ஸத்வ ஸமாவிஷ்டஹ 18-10  சத்வ குணம் நிரம்பியவன்

ஸத்வ ஸம் சுத்திஹி  16-1 மனத்  தூய்மை

ஸத்வஸ்தாஹா 14-18 ஸத்துவ குணம் உடையோர்

ஸத்வம் 10-36  சத்வ குணம்

ஸத்வாத் 14-17  சத்துவத்திலிருந்து

ஸத்வானுரூபா 17-3 அவரவர் உள்ளத்துக்கு ஏற்றபடி

ஸத்வே 14-14  சத்வ குணம்

ஸத் அஸத் யோனி ஜன்மஸு 13-21 நல்லதும் கேட்டதுமான யோனிகளில் பிறப்பதற்கு

ஸதா 5-28   எப்போதும்

ஸத்ருசம் 3-33  ஒத்துப்போகும்

ஸத்ருசஹ  16-15 சமமான

ஸத்ருசி  11-12 ஒப்பாக சமமாக  40 words

ஸதோஷம் 18-48  குற்றம் உடையது

ஸத்  பாவே 17-26  உள்ளது என்ற பாவனை

ஸநா தனம்  4-31 எப்போதுமுள்ள, சாஸ்வதமான

ஸநா தனஹ 2-24  என்றுமுளது

ஸந்தஹ   3-13  சாதுக்கள்

ஸபத்னான் 11-34  எதிரிகளை

ஸப் த  10-6  ஏழு

ஸமக்ஷம்   11-42  பொதுமக்கள் உள்ள இடத்திலும்

ஸமக்ர ம்  4-23 முழுதும்

ஸம சித்தத்வம்  13-9  ஸம சித்தம்  , ஒரே பார்வை

ஸமதா 10-5  சம நிலை

ஸம தீதானீ  7-26  சென்றுவிட்டன, நடந்தன   52 words

கீதை சொற்கள் இன்டெக்ஸ் 67,

52 words are added from part 67 of Gita Tamil Words Index

Tags- Gita, Word Index 67

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: