பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-68 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post No.11,131)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,131

Date uploaded in London – –    23 JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-68 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

ஸம தீத்ய 14-26  எளிதில் கடந்து சென்று

ஸமத்வம் 2-48  சம நிலைமை

ஸம தர்சினஹ  5-18 சமமாக்கக் கருதும் நோக்கு உள்ளவர்கள்

ஸம துக்க ஸுகம்  2-15  இன்ப துன்பங்களைச் சமமாய்க் கொண்டவன்

 ஸம துக்க ஸுகஹ 12-13 இன்ப, துன்பங்களை சமமாய்க் கருதுபவன்

ஸமா தி கச்சதி  3-4  அடைதல், அடைகிறது

 ஸம புத்திஹி  6-9  சம புத்தியுடையவன்

 ஸம புத்தயஹ 12-4  சம புத்தி உடையவர்களாய்

 ஸம லோஷ்டா  ஸம காஞ்சனஹ  6-8 கல்லையும் பொன்னையும் சமமாகக் கருதும்

 ஸம வஸ்திதம் 13-28  நிலைத்து நிற்பவன்

 ஸம வேதான்  1-25  கூடியுள்ள, அணிவகுத்துள்ள

 ஸம வேதாஹா 1-1  கூடியுள்ள, அணிவகுத்துள்ள

 ஸம ம் 5-19  சமம் ஆனது

ஸம ந்ததஹ  6-24  எப்புறத்தும்

 ஸமஹ  2-48   சமமாக

 ஸமா கதாஹா  1-23  வந்திருப்பவர்கள், கூடியுள்ளவர்கள்

 ஸமாசார 3-9  செவ்வனே செய்வாயாகுக

 ஸமாசரன் 3-26  அனுஷ்டித்து , பின்பற்றி

 ஸமதாதும் 12-9   நிறுத்துவதற்கு

 ஸமாதாய 17-11 நிறுத்தி

 ஸமாதிஸ் தஸ்ய 2-54  சமாதியில் நிற்பவன் உடைய

 ஸமாதெள  2-44  உள்ளத்தில்

ஸமாப் னோஷி  11-40  வியாபிக்கின்றாய், பரந்து  நிற்கிறாய்

 ஸமாரம்பாஹா 4-19  கருமங்களும்

 ஸமா ஸதஹ  13-18 சுருக்கமாக

 ஸமாஸேந 13-3  சுருக்கமாக

 ஸமா ஹர்தும் 11-32 ஒடுக்குவதற்கு, அழிப்பதற்கு

 ஸமா ஹிதஹ 6-7  நிலை பிறழாது நிற்கும்

 ஸமாஹா 6-41  ஆண்டுகள்

ஸமிதிஞ் ஜயஹ 1-8    யுத்தத்தில் எப்போதும் வெற்றிபெறும்

ஸமித்தஹ   4-37  மண்டி எரிகின்ற

ஸமீக்ஷ்ய  1-27  நன்றாகப் பார்த்துவிட்டு

ஸமுத்ரம்  2-70  பெருங்கடல்

ஸமுத்தர்தா 12-7 கரை ஏற்றிக் காப்பவனாக

ஸமுபஸ்திதம் 1-28 கூடியுள்ள

ஸமுபாச்ரிதஹ 18-52  நன்கு கைக்கொண்டு

ஸம் ருத்த வேகாஹா 11-29  மிகுந்த வேகத்துடன்

ஸ ம் ருத்தம் 11-33 செல்வம் நிறைந்த

ஸ ம்யக்  5-4  நன்றாக

ஸரஸா ம்  10-24  ஏரிகளில்

ஸ ர்கஹ   5-19   பிறவி

ஸ ர்காணா ம் 10-32  சிருஷ்டிகளின் , படைப்புகளின்

ஸ ர்கே 7-27  பிறக்கும்போதே

ஸ ர்பாணா ம் 18-13 பாம்புகளில்

ஸர்வ 11-40 எல்லா

ஸர்வ கர்மணாம் 18-13  எல்லா கருமங்களின்

ஸ ர்வ கர்ம பலத்யாகம் குரு 12-11  எல்லா கருமங்களின் பலனையும்

எனக்கு அர்ப்பணம் செய்

ஸர்வ கர்மாணி 3-26  எல்லா கருமங்களையும்

ஸர்வ காமேப்யஹ  6-18  எல்லா ஆசைகளில் இருந்தும்

ஸர்வ கில்பிஷைஹி 3-13  எல்லாப் பாவங்களில் இருந்தும்

ஸர்வ க்ஷேத்ரேஷு 13-2  எல்லா க்ஷேத்ரங்களிலும்

ஸர்வ கதம் 3-15  எங்கும் பரவிய

ஸர்வ கதஹ 2-24  எங்கும் உள்ளது

ஸர்வ குஹ்ய தமம் 18-64  ரகசியங்களில் சிறந்ததுமான

ஸர்வ ஞான விமூடான் 3-32  நல்லறிவு அனைத்தும் மழுங்கிய

ஸர்வ தஹ 2-46   எங்கும்

ஸர்வதஹ பாணி பாதம் 13-13  எங்கும் கை கால்கள் உடையது

ஸர்வதஹச்ருதி மத் 13-13  எங்கும் காதுகள் உடையது

ஸர்வதோக்ஷி சிரோ முகம் 13-13  எங்கும் கண்ணும் தலையும் வாயும்  உடையது

ஸர்வதோ தீப்திமந்தம் 11-17  எங்கும் பிரகாசிக்கும்

XXXXXX

60 MORE WORD ADDED FROM PART 68 OF GITA WORD INDEX

tags- Bhagavad Gita, Word Index 68

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: