பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-69 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post No.11,137)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,137

Date uploaded in London – –    25 JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-69 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

ஸர்வத்ர 2-57  எல்லா இடத்திலும்

ஸர்வ த்ரகம் 12-3 எல்லாவிடத்தும்

ஸர்வ த்ரகஹ 9-6 எங்கும் உலவுவதும்

ஸர்வ த்ர ஸமதர்சனஹ 6-29  எங்கும் சமநோக்குடையவன்

ஸர்வ (dha) தா 6-31 எந்த நிலையில்

ஸர்வ துர்கானி 18-58 எல்லா தடைகளையும்

ஸர்வ துக்கானாம் 2-65 எல்லா துன்பங்களுக்கும்

ஸர்வ தேஹினாம் 14-8 எல்லா தேகிகளுக்கும்

ஸர்வ த்வராணி 8-12  எல்லா இந்த்ரிய வாயில்களையும் அடைத்து

ஸர்வ த்வாரேஷு 14-11  ஒவ்வொரு வாயில் வழியாகவும்

ஸர்வ தர்மான் 18-66 எல்லா தருமங்களையும்

ஸர்வ பாபேப்யஹ 18-66 எல்லா பாபங்களில் இருந்தும்

ஸர்வ பாபைஹி 10-3  எல்லா பாபங்களிலிருந்தும்

ஸர்வ (bha )பாவேன 15-19  அனைத்தையும் நான் எனப் பாவித்து

ஸர்வ பூத (bhuta) ஸ்திதம் 6-31 எல்லா உயிர்களிலும் உறையும்

ஸர்வ பூத ஹிதே 5-25  எவ்வுயிர்க்கும் நன்மையே நாடும்

ஸர்வ பூதாத்ம பூதாத்மா 5-7 எவ்வுயிரிலும் தன்னையே காண்பவனும்

ஸர்வ பூதானாம் 2-69  எல்லா பிராணிகளுக்கும்

ஸர்வ பூதானி 6-29 எல்லா பொருட்களும்

ஸர்வ பூதாசய ஸ்திதஹ  10-20 எல்லா பிராணிகளின் இதயத்திலும்

ஸர்வ பூதேஷு 3-18  எல்லாப் பொருளிலும்

ஸர்வ ப்ருத் 13-14  அனைத்தையும் தாங்கும் 

ஸர்வ யக்ஞா னாம் 9-24 எல்லா யக்ஞங்களிலும்

ஸர்வ யோனிஷு 14-4 எல்லா கருப் பைகளிலும்

ஸர்வ லோக மஹேஸ்வரம் 5-29  உலகுக்கெல்லாம் ஈசனாயும்

ஸர்வ வித் 15-19 எல்லாம் அறிந்தவர்

ஸர்வ வ்ருக்ஷாணாம் 10-26 எல்லா மரங்களிலும்

ஸர்வ வேதேஷு 7-8 எல்லா வேதங்களிலும்

ஸர்வச ஹ 1-18  ஒவ்வொரு/ எல்லா திசையிலும்

ஸர்வ ஸங்கல்ப ஸந்யாஸி 6-4  எல்லா சங்கல்பங்களையும் துறந்தவன்

ஸர்வ ஸ்ய 2-30 எல்லா

ஸர்வ ஹரஹ 10-34  அனைத்தையும் கவரும்

ஸர்வம்  2-17 அனைத்தும்

ஸர்வஹ 3-5 எல்லாரும்

ஸர்வாணி 2-30 எல்லா

ஸர்வாரம்ப பரித்யாகீ 12-16  எல்லா காமிய கருமங்களையும்  துறந்தவனும்

ஸர்வாரம்பாஹா 18-48 ஆரம்பிக்கும் கர்மம் அனைத்தும்

ஸர்வார்தான் 18-32  எல்லா விஷயங்களையும்

ஸர்வாஸ் சர்யமயம் 11-11 எல்லாவகை ஆச்சரியங்களும் நிறைந்த

ஸர்வாஹா 8-18 அனைத்தும்

ஸர்வே 1-6 எல்லோரும்

ஸர்வேந்த்ரிய குணா பாஸாம் 13-14 இந்திரியங்கள் அனைத்தும் செயல்படுவதால் துலங்குவதும்

ஸர்வேந்த்ரிய விவர்ஜிதம்  13-14  இந்திரியங்கள் அனைத்தும்  இல்லாததாயும்

ஸர்வேப்யஹ 4-36  எல்லா (எல்லோருள்ளும் )

ஸர்வேஷாம் 1-25 எல்லோருக்கும்

ஸர்வேஷு  1-11 எல்லா

ஸர்வை ஹி  15-15 எல்லா

ஸ விகாரம் 13-6 வேறுபாடுகளுடன்

ஸ விக்ஞானம் 7-2 அனுபவத்தோடு கூடிய

ஸவ்ய ஸாசின் 11-33  அர்ஜுனன் / இடது கையாலும் அம்பு எய்யும் ஆற்றல் படைத்தவன்

ஸ சரம் 1-47  அம்புடன் கூடிய

ஸஹ 1-22  கூட

ஸஹஜம் 18-48 உடன்பிறந்த

ஸஹ தேவஹ 1-16 சகாதேவன் ; பாண்டர்களில் கடைசி சகோதரன்

ஸஹ யக்ஞா ஹா 3-10  யக்ஞங்களுடன்

ஸஹஸா 1-13  உடனே

ஸஹஸ்ர க்ருதவஹ 11-39 ஆயிரம் முறை

ஸஹஸ்ர பாஹோ 11-46 ஆயிரம் கைகள் உடையோனே

ஸஹஸ்ர யுக பர்யந்தம் 8-17  ஆயிரம் யுகங்களில் முடியும்

ஸஹஸ்ரசஹ  11-5  ஆயிரக் கணக்கில்

ஸஹஸ்ரேஷு 7-3 ஆயிரம் பேரில்

ஸ ங்கரஸ்ய  3-29 குழப்பத்துக்கு

ஸ ங்கரஹ 1-42  ஜாதிக் கலப்பு

ஸ ங்கல்ப  ப்ரபவான் 6-24  பிறக்கும், தோன்றும்

ஸ ங்க் யே 1-47 போர்க் களத்தில், யுத்தத்தில்

ஸ ங்க்ரஹேன 8-11 சுருக்கமாக

ஸ ங்காதஹ 13-6 (பூதக்) கூட்டமாகிய

ஸஞ் சய  1-1   சஞ்சயன் – திருதராஷ்டிரனின் அமைச்சர்

ஸம் ஜனயன் 1-12  உண்டாக்கிக்கொண்டு

ஸம் ஜாயதே 2-62  தோன்றுகின்றது, உண்டாகிறது

70 ore words added from part 69 of Bhavaad Gita Tamil word index

TO BE CONTINUED……………………………………..

Tags – Tamil, Bhagavad Gita, Word Index, Part 69

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: