பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-71 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post 11,155)

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-71 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post 11,155)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,155

Date uploaded in London – –    31 JULY 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-71 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

ஸா மர்த்யம்  2-36 திறமையை

ஸா ம வேதஹ 10-22 சாம வேதம்

ஸா மஸிகஸ்ய 10-33 சமாச கூட்டுச் சொற்களில்

ஸா ம் னா ம் 10-35 சாம வேத மந்திரங்களில்

ஸாம் யே 5-19  சம நிலையில்

ஸாம் யேன  6-33 சம நோக்கத்துடன் கூடிய

ஸாஹங் காரே ண 18-24  அஹம்கார புத்தியுடன்

ஸாங்க் ய யோகெள 5-4  ஸாங்க்யமும் யோகமும்

ஸாங்க் யம் 5-5  சாங்கியம்

ஸாங்க் யானாம் 3-3 சாங்கியர்களுக்கு

ஸாங்க் யே 2-39 ஸாங்கிய விஷயத்தில்

ஸாங்க் யேன  13-24 சாங்கிய யோகத்தால்

ஸாங்க் யைஹி 5-5 ஸாங்கியர்களால்

ஸித்தயே 7-3 சித்தி பெற

ஸித்த ஸங்காஹா 11-36 சித்தர் கூட்டம் எல்லாம்

ஸித்  திஅசித்யோஹோ 2 -48 வெற்றி தோல்விகளில்

ஸிம்ஹ நாதம் 1-12 சிங்க கர்ஜனை

ஸித்  தஹ  16-14  சித்தி பெற்றவன்

ஸித்  திம்  3-4 சித்தியை

ஸித்  தானாம் 7-3 சித்தர்களில்

ஸித்  திஹி 4-12 பயன் அடைதல், வெற்றி

ஸித் தெள 4-22 வெற்றியில்

ஸித்  தி அசித்யோஹோ 2 -48 வெற்றி தோல்விகளில்

ஸிம் ஹ  நாதம் 1-12 சிங்க கர்ஜனை

ஸீ தந்தி 1-28 சோர்வு அடைகின்றன

ஸு க்ருத துஷ்க்ருதே 2-50 புண்ணியம் பாவம் (இரண்டிலும்)

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

ஸு க்ருதஸ்ய 14-16 நல்ல கருமங்களுக்கு

ஸு க்ருதம் 5-15 புண்ணியம்

ஸு க்ருதினஹ 7-16 புண்ணியவான்கள்

ஸு க துக்கே 2-38 இன்ப துன்பங்களையும்

ஸு க துக்க ஸஞ்சைஹி 15-5 இன்ப துன்பங்கள் எனப்பட்ட

ஸு க துக்கானாம் 13-20 இன்ப துன்பங்களின்

ஸு க ஸங்கேன 14-6 சுகத்தில் பற்று வைத்தலால்

ஸு க ஸ்ய  14-27 பேரின்பத்துக்கு

ஸு க ம்  2-66  சுகம், இன்பம்         

ஸு கானி  1-32   சுகங்களை

ஸு கினஹ  1-37 சுகம் அடைந்தவர்கள்

ஸு கீ  5-23 சுகமான

ஸு கே 14-9 சுகத்தில்

ஸு கேன  6-28 எளிதில்

ஸு கே ஷு  2-56 இன்பத்தில்

ஸு கோஷ மணி புஷ்பஹ 1-16 இரண்டு சங்குகளின்  பெயர்கள்

ஸு துராச்சார 9-30  தீயொழுக்கம் மிக்கவன்

ஸு துதர்சம் 11-52 காணுதற்கு அரிய

ஸு துர் லபஹ 7-19  அரிதானவன்

ஸு துஷ்கரம் 6-34  மிகவும் கடினம்

ஸு னிஸ்சிதம் 5-1 நன்கு நிச்சயித்து

ஸு ர  கணாஹா 10-2 தேவ கணங்கள்

ஸு ர ஸங்காஹா 11-21 தேவர் கூட்டங்கள்

ஸு ராணாம்   2-8 தேவர்களுடைய

ஸு ரேந்த்ர லோகம் 9-20 இந்திர லோகத்தை

ஸு லபஹ 8-14 எளிதில்

ஸு விரூட மூலம் 15-3  நன்கு வேரூன்றிய

ஸு ஸுகம் 9-2 மிக எளியது

ஸு ஹ்ருயத்  9-18 நண்பர்          

ஸு ஹ்ருதஹ 1-26 நண்பர்கள்

ஸு ஹ்ருதன் மித்ரார்யுதாஸீன

மத்யஸ்த த்வேஷ் ய பந்துஷு 6-9 நல்ல மனம் படைத்தோர், நண்பர்கள்,

எதிரிகள், உதாசீனர்கள், மத்தியஸ்தர், வெறுப்பவர், உறவினர் இடத்தும்

ஸூ க்ஷ்மத்வாத் 13-15 சூட்சுமத் தன்மையால்

ஸூ த புத்ரஹ 11-26 தேரோட்டி மகன் / கர்ணன்

ஸூ த்ரே 7-7 நூலில், கயிற்றில்

60 WORDS ARE ADDED FROM PART 71 OF GITA INDEX

TO BE CONTINUED……………………………………

TAGS- BHAGAVAD GITA, WORD INDEX 71, TAMIL WORDS,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: