பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-72 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post No.11,162)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,162

Date uploaded in London – 3 AUGUST 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-72 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

ஸூயதே  9-10 பிறப்பிக்கின்றது

ஸூர்ய ஸஹஸ்ரஸ்ய 11-12  ஆயிரம் சூரியர்களின்

ஸூர் யஹ  15-6 சூரியன்

ஸ்ரு ஜதி 5-14 சிரு ஷ்டித்தான்

ஸ்ரு ஜாமி 4-7 படைத்துக் கொள்கிறேன்

ஸ்ருதீ 8-27 மார்க்கங்கள்

ஸ்ருஷ்டம் 4-13 சிருஷ்டிக்கப்பட்டது

ஸ்ருஷ்ட் வா 3-10 சிருஷ்டித்து

ஸேன யோஹா 1-21 சேனைகளுக்கு

ஸே னானீனா ம் 10-24 சேனாபதிகளுக்குள்

ஸேவதே 14-26 சேவிக்கின்றானோ

ஸேவயா 4-34 சேவையாலும்

ஸைன்யஸ்ய 1-7 சேனைக்கு

ஸோ டும் 5-23 தாங்குவதற்கு

ஸோமபாஹா 9-20 சோம பானங்களால்

ஸோமஹ 15-13 சந்திரன்

ஸௌம்க்ஷ் யாத் 13-32  சூட்சுமத் தன்மையால்

ஸௌபத்ரஹ 1-6 சுபத்திரையின் புதல்வன் (அபிமன்யு)

ஸௌமதத்தி 1-8 சோமதத்தனுடைய புதல்வன் (பூரிச்ரவஸ் )

ஸௌவ்ம்யத்வம் 17-16  அன்புடைமை

ஸௌம்யம் 11-51 இனிய

ஸௌம்யவபுஹு 11-50 இனிய உருவத்தை

ஸ்கந்தஹ 10-24 கந்தன்         23 WORDS

ஸ்த ப்தஹ 18-28 கர்வமுடையவன்

ஸ்த ப்தாஹா 16-17 வணக்கமில்லாதவராய்

ஸ்து திபிஹி  11-21 புகழுரைகளால்

ஸ்துவந்தி 11-21 துதிக்கின்றனர்

ஸ்தேன ஹ 3-12 திருடன்

ஸ்த்ரி யஹ 9-32 பெண்கள்

ஸ் த்ரீ ஷு 1-41 பெண்கள்

ஸ்தா ணு ஹு 2-24 நிலையான , நகராத

ஸ்தா னம் 5-5 நிலை

ஸ்தா னே 11-36  இது பொருத்தமே

ஸ்தாபய 1-21 நிறுத்தும்

ஸ்தாபயித்தவா 1-24  நிறுத்தி

ஸ்தாவர ஜங்க மானா ம் 13-26

ஸ்தாவராணாம் 10-25 அசையாப் பொருட்களில்

ஸ்தாஸ்யதி 2-53  நிற்குமோ

ஸ்தித ப்ரக்ஞஸ்ய  2-54 ஞானம் நிலைத்து

ஸ்தித்வா 2-72  நின்று     40 WORDS

ஸ்தித தீஹீ  2-54 அந்த ஸ்தித பிரக்ஞன்

ஸ்திதம் 5-19 நிறுத்தப்பட்டதோ

ஸ்திதஹ  5-20 நிற்பவனாய்

ஸ்திதான் 1-26 இருந்த

ஸ்திதாஹா 5-19 நிலைபெறுகின்றனர்

ஸ்திதிம் 6-33 நிலையை

ஸ்திதிஹி 2-72 (ஒன்றுபட்ட) நிலை

ஸ்திதெள 1-14 நின்றுகொண்டு

ஸ்திர புத்திஹி  5-20 நிலையான புத்தியுடையவனாய்

ஸ்திர மதிஹி 12-19 திடச் சித்தம் உடையவன்

ஸ்திரம் 6-11 அசையாதது

ஸ்திரஹ 6-13 ஸ்திரமாக இருந்து

ஸ்தைர்யம் 13- 7 விடா முயற்சி

ஸ்னிக்தாஹா 17-8 பசை உடையவனாக

ஸ்பர்சனம் 15-9 மெய், உடல்

ஸ்பர்சன் 5-27 விஷய நுகர்ச்சிகளை

ஸ்ப்ரு சன் 5-8 தொட்டாலும்

ஸ்ப்ரு ஹா 4-14 ஆசை

ஸ்மரதி 8-14 நினைக்கிறானோ, எண்ணுகின்றானோ

ஸ்ம ரன் 3-6 நினைத்துக்கொண்டு  60 WORDS

ஸ்ம் ருதம்  17-20  கருதப்படும்

ஸ்ம் ருதஹ  17-23 கூறப்பட்டுள்ளது

ஸ்ம் ருதா 6-19 (அறிஞர்களால்) சிந்திக்கப்பட்டுள்ளது

ஸ்ம்ருதி ப்ரம்சாத் 2-63 நல்ல நினைவு கெட்டதால்

ஸ்ம்ருதி விப்ரமஹ  2-63 நல்ல நினைவின் கேடு

ஸ்ம்ருதி ஹி 10-34 ஞாபக சக்தி

ஸ்யந்தனே 1-14 தேரின் மேல்

ஸ்யாத் 1-36 ஏற்படும்

ஸ்யாம 1-37   ஆவோம்

ஸ்யாம் 3-24 ஆவேன்

ஸ்யு ஹு 9-32 உ ண்டோ , இருக்கிறார்களோ

ஸ்ர ம்ஸ தே 1-30 நழுவுகிறது

ஸ்ரோ தஸாம் 10-31 நதிகளில்

ஸ்வ கர்மணா 18-46 தனக்குரிய கருமத்தால்

ஸ்வ கர்ம நிரதஹ 18-45 தன் கருமத்தில் நிலைபெற்றவன்

ஸ்வகம் 11-50  தனக்கு உரிய

ஸ்வக்ஷுஷா 11-8 உன்னுடைய கண்களாலேயே

77—WORDS ARE ADDED FROM PART 72 OF GITA WORD INDEX

TAGS- TAMIL WORDS INDEX, PART 72, BHAGAVAD GITA,பகவத்கீதை ,சொற்கள் ,இண்டெக்ஸ்-72

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: