பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-73 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம் (Post No.11,167)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,167

Date uploaded in London – 5  AUGUST 2022         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U DONT SEE THE PICTURES HERE, GO TO MY OTHER BLOG, swamiindology.blogspot.com

xxxx

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

பகவத்கீதை சொற்கள் இண்டெக்ஸ்-73 ; கீதை மூலம் ஸம்ஸ்க்ருதம்

ஸ்வ ஜனம்  1-28 சொந்தக்காரர்கள்

ஸ்வ தேஜஸா 11-19 தன்  ஒளியால்

ஸ்வ தர்மம் 2-31 உனக்குரிய தர்மம்

ஸ்வ தர்மஹ  3-35 தன்னுடைய தர்மம் ,

ஸ்வ தர்மே  3-35 தன்னுடைய தர்மத்தில்

ஸ்வ தா 9-16 பித்ருக்களுக்கு இடும் அன்னம்

ஸ்வ னுஷ்டி தாத்  3-35  நன்கு அனுஷ்டிக்கப்பட்ட

ஸ்வ பன் 5-8  தூங்கினாலும்

ஸ்வ ப் னம் 18-35 தூக்கத்தையும்

ஸ்வ  பாந்தவா 1-37  நமது உறவினர்கள்

ஸ்வ  பாவஜம் 18-42 இயற்கையில் ஏற்பட்ட

ஸ்வ  பாவஜா 17-2 இயற்கையாக உண்டான

ஸ்வ பாவஜே ன 18-60  உடன்பிறந்த

ஸ்வ  பாவனியதம் 18-47 இயற்கையில் ஏற்பட்ட

ஸ்வ பாவ ப்ரபவைஹி  18-41 அவரவர் இயற்கைக்குரிய

ஸ்வ பாவஹ 5-14 இயற்கை

ஸ்வ யம்  4-38  தானாகவே

ஸ்வ யா 7-20  தன்னுடைய

ஸ்வ ர்கதிம் 9-20 சுவர்க்கம் செல்லுதலை

ஸ்வ ர்கத் வாரம் 2-32  சுவர்க்க வாசல்

ஸ்வ ர்க பரஹ  2-43  சுவர்க்கத்தையே மேலாகக் கொண்டவர்கள்

ஸ்வ ர்க லோகம்  9-21 சுவர்க்க லோகத்தை

ஸ்வ ர்கம்  2-37 சுவர்க்கம்

ஸ்வ ல்பம்  2-40  சிறிது, கொஞ்சம்

ஸ்வஸ்தி 11-21 வாழி , வாழ்க

ஸ் வஸ்தஹ  14-24  தன்னிடம் நிலைத்தவன்

ஸ் வஸ்யாஹா  3-33 தன்னுடைய

ஸ் வம் 6-13   தன்னுடைய

ஸ்வாத்யாய ஞான யக்ஞாஹா  4-28 வேதம் ஓதுதல், உணர்தல் என்னும் யக்ஞம்

ஸ்வா த்யாயஹ 16-1 சாஸ்திரங்களை ஓதுதல்

ஸ்வா த்யாயா ஸனம் 17-15  தமக்குரிய வேத நூல் ஓதும் பழக்கமும்

ஸ்வா ம் 4-6  என்னுடைய

ஸ்வேன 18-60 உன்னுடைய

XXX

ஹ – வர்க சொற்கள்

ஹதம்  2-19 கொல்லப்படுவதாக

ஹதக 2-37 கொல்லப்பட்டால்

ஹதான் 11-34 கொல்லப்பட்டவர்கள்

ஹத்வா 1-31 கொன்று,

ஹனி ஷ்யே 16-14  கொல்லப்போகிறேன்

ஹந்த 10-19  நன்று

ஹந்தாரம் 2-19 கொல்லுபவனாக

ஹந்தி  2-19 கொல்வது

ஹந்தும் 1-35 கொல்வதற்கு

ஹன்யதே 2-19  கொல்லப்படுதல்

ஹ ன்யூஹு 1-46 கொல்லுவார் எனில்

ஹயைஹி 1-14, குதிரைகள்

ஹரதி 2-67 கவர்ந்து செல்கிறது

ஹரந்தி 2-60 இழுத்துச் செல்கின்றன

ஹரிஹி  11-9 ஹரி, கிருஷ்ணன்

ஹரே ஹே 18-77  ஹரியினுடைய

ஹர்ஷ சோக அன்விதஹ 18-27

TO BE CONTINUED

50 WORDS ARE ADDED FROM PART 73  OF BHAGAVAD GITA WORD INDEX

TAGS- GITA WORD INDEX, TAMIL WORD INDEX, PART 73

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: