Tamil Hindu Encyclopaedia- 48; Tamil Phantoms , Spectres, Apparitions கழுது கூளி . (Post No.11,742)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 11,742

Date uploaded in London – –  3 FEBRUARY 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx 

PART 47 (11,688) WAS POSTED HERE ON 19-1-2023

GHOSTS WERE NOT GOOD LOOKING AND THEY WERE UGLY WITH BIG AND BLACK EYES ACCORDING TO SANGAM TAMIL LITERATURE. THEY RIDE ON OTHER GHOSTS. THEY WEAR LAMBS AS EAR RINGS.

A woman who has just given birth to a baby described herself ghost looking where as the prostitute her husband visiting was clean and beautiful-

Ainkurunuru lines 70-4/5

தூயர்‌: தறியர்‌ – நின்‌ பெண்டிர்‌

பேஎய்‌ அனையம்‌ யாம்‌; சேய்‌ பயந்தனமே!

(ஐங்‌.70–4-5)

Sangam Tamil poets described the ghosts in minute details.

The head of the ghost looked like aloe plant- Akam 130-4

முரசின்‌ கண்கள்‌ போன்றவை (பட்‌.236): Pattin. 236= Drum like eyes

கருங்கண்‌ பேய்‌” (பதிற்‌.22-:3:7) Pathit- 22-37 Black Eyed Ghost

‘கடு நோக்கத்துப்‌ பேய்‌: (மதுரை. 161) Madur 161 With Cruel look

xxx

EAR RINGS ARE SHEEP CUBS/ lambs

It is very interesting to read about their jewels. They wear cubs of sheep / lambs as ear rings

வெள்ளாட்டு மறியைக்‌ காதணியாகப்‌ பூண்டிருக்கும்‌ (சிறுபாண்‌.197) sirupa-197

Tongue looked flame red- natr. 73-2;  sirupan.196

வலிய வாயினைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌

(நற்‌. 73-2); மேல்நோக்கி எரியும்‌ நெருப்புக்‌ கொழுந்து சாய்ந்தாற்‌.

போன்ற நாக்கு உண்டு (சிறுபாண்‌.196)

Dr U Ve Saminatha iyer described them as having Red Eyes

Xxxx

IRREGULAR CURVED TEETH

The teeth of the ghosts were of irregular length, and they looked like elephant tusks. It means curved and projecting outwardly. Puram 362, 371, sirupan 196.  The teeth looked like the nails of elephants. Kurun.180

(புற.356:2). யானைத்‌ தந்தம்‌ போன்று வாலிதாய்‌ விளங்குவன.

இவை ( Pura. புற.371:21; சிறுபாண்‌.196). பேயின்‌ பற்களை ஒத்துள்ளன

யானையின்‌ கால்‌ நகங்கள்‌ (குறுந்‌.Kurun 180:1)

Xxxx

IT EVOKES SORROW AND FEAR

The feet of the ghosts were like dry and twisted pods of trees. It evokes sorrow and fear in all people who see them- Madurai 161-162; sirupan 197; pathit67-11; puram 371

‘சுவை அடிப்‌ பேய்‌” (மதுரை.) 161-162; சிறுபாண்‌. 197).

(பதிற்‌. 67:11; புற. 371:26).

Aloe plant like head “பேஎய்த்‌ தலைய பிணர்‌ அரைத்‌ தாழை (அக. 130:4)

Ghosts ride on other types of ghosts known as Kazuthu“கவைத்‌ தலைப்‌ பேய்மகள்‌ கழுது ஊர்ந்து இயங்க” (பதிற்‌. 13:15)

Flamy tongue “எரி மறிந்தன்ன நாவின்‌, இலங்கு எயிற்று

Lambs as ear jewel  கருமறிக்‌ காதின்‌, கவை அடிப்‌ பேய்மகள்‌ (சிறுபாண்‌. 196-197)

Irregular teeth ,looking like  elephant nail பழூஉப்‌ பல்‌ அன்ன பரு௨கிர்ப்‌ பாஅடி

இருங்‌ களிற்று இனநிரை. (குறுந்‌. 180.1-2)

Drum like big eyes “பேய்க்கண்‌ அன்ன பிளிறுகடி முரசம்‌’ (பட்டின. 236),

Toes are like Dry pods of tress“வேனில்‌ முருக்கின்‌ விளை துணர்‌ அன்ன

மாணா விரல வல்வாய்ப்‌ பேஎய்‌: (நற்‌. 75:1-2)

Cruel look “கவைஅடி, கரு நோககத்துப்‌ பேய்‌ மகளிர்‌’ (ம்துரை 161-162]

Xxxx

SUMMARY

Nakkeerar, famous Sangam poet and author of Tiru Murugaatruppadai , beautifully summarises all the above points in the following lines (TIRUMURUGATRUPPADAI LINES 4751

“உலறிய கதுப்பின்‌, பிறழ்‌ பல்‌ பேழ்வாய்‌.

சுழல்லிழிப்‌ பசுங்கண்‌, குர்த்த நோக்கின்‌

கழல்கட்‌ கூகையொடு கடும்‌ பாம்பு தூங்கப்‌

பெருமுலை அலைககும்‌ காதின்‌, பிணர்மோட்டு,

உருகெழு செலவின்‌, அஞ்சுவரு பேய்மகள்‌ (முருகு. 47-51)

The fearsome devil-woman of dry hair and uneven teeth of large wide-open mouth, greenish eyes rolling with rage and cruel look and rough and uncouth belly, struts about frighteningly; her huge cave-like-ears, wherein live owls with bulging eyes and fierce snakes, which creep over her breasts, causing them pain; her thick-set- bangled-arms holding a black skull of foul smell with sockets empty of eye-balls scooped out by the sharp nails of blood-stained fingers, and with her shoulders heaving and mouth dripping with blood, she performs the thuNangkai-dance and sings the songs of victory over enemies in fair battles, striking great terror into the demonic hearts …” (Translation is used from Kaumaram)

Further descriptions in Sangam literature say they were generally short and they roam in the mid night.

To be continued………………………….

Tags- ghosts, in Tamil, Sangam literature, part 48, pey, kazuthu, ghoul

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: