நாகர்களின் பெயர்களைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.12,022)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 12,022

Date uploaded in London – –  20 May , 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

நவ நாகங்கள் எனப்படும் 9 நாகர்களை ‘கலர்’ வழியாக நெளிந்து நெளிந்து தேடுங்கள்; அம்புக்குறி உள்ள இடத்தில் துவங்கி, அது காட்டும் திசையில் செல்லுங்கள்.

பாற்கடலைக்  கடைய உதவிய பாம்பு, விஷ்ணு படுத்திருக்கும் பாம்பு , நள னைக் கடித்த பாம்பு,, பரம பாத சோபான படத்திலுள்ள பாம்புகள் ஆகியவற்றை ஒவ்வொன்றாக நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

 ANSWER

Answers :வாசுகி, ஆதி சேஷன், கார்க்கோடகன்,அனந்தன்., குளிகன்,

தட்சகன், சங்க பாலன், பதுமன் , மகா பதுமன். (நவ நாகங்கள்)—- subham —–

tags- tamil crossword, nava nagam, வாசுகி, ஆதிசேஷன், கார்க்கோடகன்,

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: