பூஜை சாமான்கள் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி(Post No.12,031)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 12,031

Date uploaded in London – –  22 May , 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

https://www.pustaka.co.in/home/author/london-swaminathan

Xxx

ஸ்டார்ட் START  என்ற இடத்தில் துவங்கி கலர் வழியாகச் சென்று நடுவில் முடியுங்கள்.. வெவ்வேறு சொல்லுக்கு வெவ்வேறு வர்ணம்; மேலும் பூஜை சாமான்களின்  முதல் எழுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .15 சொற்களையும் கண்டுபிடித்தால் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள்.

Answer 

tags–பூஜை சாமான்கள், குறுக்கெழுத்துப் போட்டி, தேங்காய் , பழம், வெற்றிலை, பாக்கு

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: