ரஸனைக்குரியவை ஆறு! (Post No.120,48)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 12,048

Date uploaded in London –   27 May , 2023                  

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

Xxxx  

ரஸனைக்குரியவை ஆறு!

ச.நாகராஜன்

ரஸனைக்குரிய விஷயங்கள் ஆறு

1) புஷ்பம் 2) வாசனை 3) பெண் 4) படுக்கை 5) ஆடை 6) அலங்காரம்

*

பாஷைகள் ஆறு!

பண்டைய காலத்தில் ஆறு பாஷைகள் வழங்கி வந்தன.

அவையாவன:

1) சம்ஸ்கிருதம் 2) ப்ராக்ருதம் 3) அபப்ரம்ஷம் 4) சௌரசேனீ 5) மாகதீ 6) பைசாசீ

சம்ஸ்க்ருத ப்ராக்ருத அபப்ரம்ஷ பைஷாசிக மகத சூரசேனாபி:

*

உபரத்னங்கள் ஏழு

ஏழு உபரத்னங்கள் உள்ளன.

அவையாவன : 1) வைக்ராந்தம் 2) சூர்யகாந்தம் 3) சந்த்ரகாந்தம் 4) ராஜாவர்தம் 5) லால் 6) பேரோஜ் 7) ஸ்படிகம்

*

கர்மபலனின் ரூபங்கள் ஏழு

ஒருவனின் கர்மபலனின் ரூபங்களை ஏழு விஷயங்களின் மூலமாகக் காணலாம்.

1) புத்தி 2) ஆயுள் 3) ஆரோக்யம் 4) பலம் 5) பாக்யம் 6) ஆகமம் (பாரம்பரிய கொள்கைகள்) 7) ரூபம்

இது மஹாபாரதத்தில் அனுசாஸன பர்வத்தில் வரும் ஸ்லோகம்.

புத்திமாயுஷ்யமாரோக்யம் பலம் பாக்யம் ததாகமம் |

ரூபேண சப்ததா பூத்வா மானுஷம் பலதி த்ருவம் ||

*

முக்கிய கீதைகள் ஏழு

அநேக கீதைகள் உள்ளன. இவற்றில் முக்கியமானவை ஏழு.

அவையாவன :

1) பகவத் கீதை 2) ராம கீதா 3) கணேச கீதா 4) சிவ கீதா 5) தேவி கீதா 6) கபிலா கீதா 7) அஷ்டாவக்ர கீதா

*

சக்ரவர்த்திகள் எழுவர்

பாரத தேசத்தில் சக்ரவர்த்திகள் எழுவர்.

1) பரதன் 2) அர்ஜுனன் 3) மாந்தாதா 4) பகீரதன் 5) யுதிஷ்டிரர் 6) சகரன் 7) நகுஷன்

*

மோக்ஷபுரிகள் ஏழு

ஸ்கந்த புராணத்தின் படி (காசி காண்டம் 6/68) மோக்ஷ புரிகளாக இருப்பவை ஏழு.

1) காசி 2) காஞ்சீபுரம் 3) மாயா 4) அயோத்யா 5) த்வாரகா 6) மதுரா 7) அவந்திகா

காசீ காஞ்சீ ச மாயாக்யா த்வயோத்யா த்வாரவத்யபி |

மதுராவந்திகா சைதா: சப்த பூர்யோத்ர மோக்ஷதா: ||

ப்ரஹ்மபுராணத்தின் படி (4,40,91)  ஏழு மோக்ஷபுரிகளின் பெயர்கள் கீழ்க்கண்டவாறு அமைகின்றன.

1) அயோத்யா 2) மதுரா 3) மாயா 4) காசீ 5) காஞ்சீ 6) அவந்திகா 6) புரீ 7) த்வாராவதீ

அயோத்யா மதுரா மாயா கானீ காஞ்சீ அவந்திகா |

புரீ த்வாராவதீ சைவ சப்தைதா மோக்ஷதாயிகா: ||

*

ஏழு ’ காரங்கள் அடைவதற்கு கஷ்டம்!

’ –வில் ஆரம்பிக்கும் இந்த ஏழும் அடைவதற்கு மிகவும் கஷ்டமே!

1) சம்பத்தி (செல்வம்) 2) சரஸ்வதி (கல்விவாக்கு வன்மை) 3) சத்யம் (சத்யம் பேசுதல்) 4) சந்ததி (மக்கட்பேறு) 5) சதனுக்ரஹ 6) சத்தா (பல அர்த்தங்கள் உண்டு – வாள் சுழற்றல்வேத ஞானம் உள்ளிட்டவை) 7) சுக்ருதம்

*

பார்வதி தேவியின் ஏழு பேர்கள்

தர்மசாஸ்திரத்தின் படி பார்வதி தேவிக்கு ஏழு பெயர்கள் உள்ளன. அவையாவன:

1) குஸுதா 2) மாதவீ 3) கௌரீ 4) பவானீ 5) பார்வதீ 6) உமா 7) அம்பிகா.

**

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: