ஆளுக்கு ஒரு மயிர் புடுங்கினால் அடியேன் தலை மொட்டை! (Post No.6546)

Written by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com


Date: 14 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  7- 24 am

Post No. 6546

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

நரகத்தின் ஓவியத்தில் பெரிய கிறிஸ்தவ தலைவர்! (Post No.6542)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 13 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  16-
42

Post No. 6542

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

தாவரத்தில் 5, குதிரையில் 5 (Post No.6512)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 8 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  12-06 am

Post No. 6512

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

Sense Organs and their Respective Gods (Post No.6509)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 7 June 2019
British Summer Time uploaded in London –  19-
23

Post No. 6509

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co


1.Vak/ speech-Agni;
2.Panic/hands-Indra;
3.Paayu/ genital organs-Vishnu;
4.Gauda/anus-Suurya;


5.Sisna/male genital organ-Prajapati


Xxx

Udaka niksepanaani-Holders for water vessels-


1.Phalakam- wood plank;
2.Traystakam- tripod with octagonal top;
3.Munjavalayah- circular structure made of Munja;
4.Udaka manjika- raised platform made up of cane;
5.Sikyam- swing made up of rope;


Panca nikshepanani bhavanti tadhyata- phalakam,trayashtakam,muncavalayah, udakamanjika, sikyam ceti
— susruta sutra XLV 18
Xxx

Upacaara-Offering


1.Gandha-sandal,
2.Puspa- flowers,
3.Dhuupa- incense,
4Diipa- light,
5.Naivedya – offering
Xxx

Upapraana


1.Naaga, 2.Kuurma, 3.Krkara,4. Devadatta, 5.Dhananjaya.


Naga kurma krkarasca devadatta dhananjayau pancopavayavah proktah
—Vedanta Samjnavali 154

Xxxx
Upavisa-Secondary positions


1.Arkaksiira, 2.Snuhiiksiira, 3.Kalihaarikaa,4. Karaviira, 5.Dhattuura.


Arkaksiram stuhiksiram tathaiva kaliharika
Karaviroatha dhaturah panca copavishah smrutah
—sabdakaadruma
Xxx

Upaasana/worship according to Pancaraatra Aagama


1.Abhigamanam- access,
2.Upaadaanam – preparation
3.Ijyaa- oblation,
4.Ssvaadhyaaya – recitation of Vedas,names of God Vishnu,
Yoga- yoga
5.Sarvadarsana sangraha

Xxx
Upaasanaanga-Parts of worship


1.Japa- chanting,
2.Homa- sacrificial rites,
3.Tarpana- offering,
4.Abhiseka- cleansing,
5.Braahmana bhojana- offering food to Brahmins.
—Sabdakalpadruma


Japahomau tarpanancabhiseko viprabhojanam
Pancangopasanam loke purascaranamisyate
-Sabda kalpa druma

Xxx

Kantaka -Thorny plants 
1.Karamardii
2.Saireyaka
3.Trikantaka 
4.Sataavarii
5.Ghrdhra nakhi
-Susruta Sutra 38-73
Xxx

Kanyaadaana anarhaah-Unfit to be chosen as bridegroom –

1.Atma sambhaavitah- self boasting
2.Aaturah- grieved
3.Pramattah- insane
4.Muudah- fool,
5.Viraktah – detached 


Mudaya viraktaya atmasambhavitaya ca
Aturaya pramattaya kanyadanam na karayet


Xxx subham xxx

உலகம் போற்றும் எண் 5-ன் சிறப்புகள்! (Post No.6472)

Written  by London  Swminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 1 June 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-54 am

Post No. 6472

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ஏற்கனவே இந்த பிளாக்கில் வெளியான ஐந்து விஷயங்கள் சில இதோ

ரிஷி பஞ்சமி கதைகள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/ரிஷி-பஞ்சமி-கதைகள…

 1.  

31 Jul 2016 – (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). ஆகஸ்ட் … 5 -ஆடிப்பூரம்; 7- நாக பஞ்சமி; 12-வரலட்சுமி விரதம்; 15-சுதந்திர தினம். 18-ஆவணி …

சுவையான ரிஷி பஞ்சமி … – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/சுவையான-ரிஷி-பஞ…

 1.  

20 Mar 2019 – 31 Jul 2016 – (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). ஆகஸ்ட் … 5 -ஆடிப்பூரம்; 7- நாக பஞ்சமி; 12-வரலட்சுமி விரதம்; 15-சுதந்திர தினம்.

நாக பஞ்சமி | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/நாக-பஞ்சமி/

 1.  

6 Aug 2018 – இந்த ஆண்டு (2018) ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி நாக பஞ்சமி வருகிறது. நாடு … ஆடி மாத பஞ்சமியிலிருந்து ஆவணி சுக்ல பக்ஷ பஞ்சமிவரை …

பஞ்சாங்கம் என்றா்ல் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/பஞ்சாங்கம்-என்றா்…

 1.  

பஞ்சாமிர்தம், பஞ்சாங்கம், பஞ்சகவ்யம் பஞ்சயக்ஞம் என்றால் என்ன?(Post No.2596) … BY SOMEONE. (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com; contact.

தமிழர் பஞ்சாங்கம் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/தமிழர்-பஞ்சாங்கம்/

 1.  

உலக விஞ்ஞானிகளை வியக்க வைக்கும் தமிழனின் பஞ்சாங்கம்! ச.நாகராஜன். ஒன்பது எழுத்துக்களில் தமிழன் கணிக்கும் பஞ்சாங்கம்.

பஞ்சாங்கம் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/பஞ்சாங்கம்/

 1.  

பஞ்சாங்கம் ஒரு என்சைக்ளோபீடியா! … ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)) … Tagged பஞ்சாங்க படனம், பஞ்சாங்கம், லண்டனில், விகாரி. Posted by …

லண்டனில் பஞ்சாங்க படனம்! பஞ்சாங்கம் …https://tamilandvedas.com/…/லண்டனில்-பஞ்சாங்…

 1.  

15 Apr 2019 – லண்டனில் பஞ்சாங்க படனம்! பஞ்சாங்கம் ஒரு என்சைக்ளோபீடியா! (Post No.6266) … a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)) …

What are Panchangam? Panchmrutam? Panchagavyam? Pancha …https://tamilandvedas.com/…/what-are-panchangam-panchmrutam-…

 1.  

29 Feb 2016 – DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK! DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE. Please go to swamiindology.blogspot.com. OR. tamilandvedas.com. for more articles and pictures.

Missing: பஞ்சாங்கம் ‎| ‎Must include: ‎பஞ்சாங்கம்

Naga Panchami | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/naga-panchami/

 1.  

4 Aug 2018 – Posts about Naga Panchami written by Tamil and Vedas.

Rishi Panchami | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/rishi-panchami/

 1.  

WHY DO HINDUS WORSHIP URSA MAJOR ON RISHI PANCHAMI DAY? … 1. 4 Aug 2018 – Posts about Naga Panchami written by Tamil and Vedas.

WHY DO HINDUS WORSHIP URSA MAJOR ON … – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/why-do-hindus-worship-ursa-major-o…

 1.  

20 Mar 2019 – WHY DO HINDUS WORSHIP URSA MAJOR ON RISHI PANCHAMI DAY … ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)).

To be continued…………………

கற்றோர், பெரியோர் பற்றி 30 பொன்மொழிகள் (Post No.6467)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 31 May 2019


British Summer Time uploaded in London – 8-57 AM

Post No. 6467

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ஜுன் 2019 காலண்டர்

ஜூன் 2019 காலண்டரில் கற்றோர், பெரியோர் பற்றி 30 பொன்மொழிகள் இடம்பெறுகினறன.

விடுமுறை நாள் – ஜூன் 5-ரமதான்

ஏகாதஸி விரத நாட்கள்-13, 28/29

அமாவாஸை-3;

பௌர்ணமி-17;

முஹூர்த்த நாட்கள்6, 13, 4, 20, 23

ஜூன் 1 சனிக் கிழமை

படனாத் பண்டிதோ பவேத் – கஹாவத்ரத்னாகர்

படிக்கப் படிக்க அறிவாளி ஆகலாம் (படிப்பதுதான் ஒருவனை அறிவாளி ஆக்கும்)

subham

Galileo’s Telescope and Invention of Suspension Bridge! (Post No.6426)

Compiled by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com


Date: 22 May 2019
British Summer Time uploaded in London –
17-58

Post No. 6426

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Following  anecdotes are taken from an old book. Galileo’s Patient 50 year observation helped him to invent the telescope,  properties of pendulum and free fall.

Captain Brown (Sir Samuel Brown) invented Suspension Bridge by observing a spider and its web.

Sir Brunel took his first lesson in building Thames Tunnel from a tiny ship worm.

Galvani did find something new about electricity from a Frog.

Another anecdote shows that old age is not a bar in learning new languages.

Tags- Galileo, Pendulum, Galvani, Sr Samuel, Suspension Bridge, Sir Brunel, Galvani

–subham–

ஹாலிவுட்டில் நடிகர் வேலை வாங்குவது எப்படி? (Post No.6425)

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com


Date: 22 May 2019


British Summer Time uploaded in London – 6-46 am

Post No. 6425

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

John Adler

வெள்ளைக்காரர்கள் கொன்ற இந்தியர் எண்ணிக்கை- லண்டன் டைம்ஸ் மகிழ்ச்சி (Post 6407)

 Written  by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 18 May 2019

4 British Summer Time uploaded in London –  17-34

Post No. 6407

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

இறந்தவர் எண்ணிக்கை:-

சென்னை மாகாணம்- 3,000,000

மைசூர் மாகாணம் – 1,250,000

பம்பாய் மாகாணம்- 1,000,000

பிரிட்டிஷார் இந்தியாவிலுள்ள கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளுக்கு அனுப்பிய பணம் எட்டு லக்ஷம் பவுன்கள்

ஆதாரம்- லண்டன் டைம்ஸ்

வசை பாடுவதை நிறுத்துவது எப்படி? (Post No.6406)

Written  by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 18 May 2019


British Summer Time uploaded in London –  17-10

Post No. 6406

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))