ஒளியின் வேகத்தைத் துல்லியமாக உரைக்கும் ரிக் வேதம்

speedoflight_chart

ச.நாகராஜன்
Written by S Nagarajan
Post No. 1117;Dated 19th June 2014.

சூரிய வர்ணனை
ஜய, அஜவ, விஜய, ஜிதபர்ணா, ஜிதக்ரமா, மனோஜபா, ஜிதக்ரோதா என்ற ஏழு குதிரைகள் மீது பவனி வருவான் சூரியன் என்று நமது புராண இதிஹாஸங்கள் கூறியதை நவீன அறிவியல் கூற்றான சூரிய ஒளி கொண்டிருக்கும் 7 வண்ணங்களான VIBGYOR-டன் ஒப்பிட்டும், சனியை மந்தன் என்று கூறியதை சூரியனைச் சுற்ற கிரகங்களிலேயே அதிக காலமான 30 வருடங்களை சனி எடுத்துக் கொள்வதை ஒப்பிட்டும் அனைவரும் மகிழ்ந்து வந்துள்ளோம்.

SpeedOfLight_Feature

ரிக் வேதம் கூறும் ஒளியின் வேகம்
சூரிய ஒளியின் வேகம் வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தாறாயிரம் மைல்கள் என்பதை நவீன அறிவியல் சென்ற நூற்றாண்டில் தான் உறுதிப்படுத்தியது.

ஆனால் இந்த வேகத்தை உலகின் ஆதி நூலான ரிக் வேத துதிப்பாடலில் (1:50) அப்படியே காண்கிறோம்.

“தரணிர் விஷ்வதர்ஷோ ஜ்யோதிஷ்க்ரதசி சூர்ய விஷ்வமா பாசிரோசணம்” (तरणिर्विश्वदर्शतो जयोतिष्क्र्दसि सूर्य |
विश्वमा भासिरोचनम) என்ற இந்த மந்திரத்தின் பொருள்: “வேகமாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் ஓ சூரியனே, ஒளியை உருவாக்குபவனே, அனைத்துலகையும் பிரகாசிக்க வைப்பவனே” என்பதாகும்.

இதற்கு புக்கர் ஸ்தாபித்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் அமைச்சராக இருந்த வேத விற்பன்னரான சாயனர் உரை எழுதுகையில்,” ததா ச ஸ்மர்யதே யஞ்னானாம் ஸஹஸ்ரே த்வே த்வே சதே த்வே ச யோஜனே ஏகேன நிமிஷார்தேன க்ரமமான்” என்று எழுதியுள்ளார். இதன் பொருள் : சூரியன் அரை நிமிஷ நேரத்தில் 2202 யோஜனை தூரம் செல்கிறான் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும்.

நிமிஷம் என்பது இமைக்கும் பொழுது ஆகும். அதில் பாதி நேரத்தில் 2202 யோஜனை தூரத்தை ஒளி கடக்கிறது! சாந்தி பர்வத்தில் நிமிஷம் முதற் கொண்டு பல்வேறு கால அளவுகளைப் பற்றிய விளக்கம் வருகிறது. இதன் படி கணக்கிட்டுப் பார்த்தால் ஒரு நிமிஷம் என்பது இன்றைய கால அளவீட்டின் படி 0.2112 வினாடிகள் ஆகும். அரை நிமிஷம் என்பது 0.1056 வினாடிகள் ஆகும்.

இனி யோஜனை என்ற தூரத்தைக் குறிக்கும் அளவு பற்றி விஷ்ணு புராணம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் தெளிவாக விளக்கம் தரப்படுகிறது.
பரமாணுவிலிருந்து அளவுகள் ஆரம்பித்து யோஜனையில் முடிகிறது இந்த விளக்கம். இதன் படி ஒரு யோஜனை என்பது இன்றைய தூரத்தை அளக்கும் அளவீட்டின் படி 9.09 மைல்கள் ஆகும்.

இதை வைத்து இப்போது ஒளியின் வேகத்தைக் கணக்கிடலாம்
0.1056 வினாடியில் சூரிய ஒளி 9.09 மைல்கள் பயணப்படுகிறது.அப்படியானால் ஒரு வினாடியில் 1,89,547 மைல்கள் பயணப்படுகிறது என்று ஆகிறது!

இது 1,86,000 மைல்கள் என்பதுடன் ஒப்பிட்டால் வரும் சிறிது வேறுபாடானது நாம் வேத கால அளவுகளைச் சற்று மாற்றிக் கணக்கிடுவதானாலேயே. (இந்த அளவின் படி ஒரு அங்குலம் என்பது முக்கால் அங்குலமாகக் கணக்கிடப்படுகிறது).

வேத விற்பன்னர்களின் ஆய்வுகள்
இந்த சாயனரின் உரை 1890ஆம் ஆண்டிலேயே மாக்ஸ்முல்லரால் புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பதையும் சாயனரின் கி.பி.1395 ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்ட எழுத்துப் பிரதி இன்றும் இருக்கிறது என்பதையும் சுட்டிக் காட்டும் வேத அறிஞர் சுபாஷ் கக், இந்தக் காரணங்களால், இதை ‘’ஃப்ராடு ‘’ என்று சொல்ல வழியே இல்லை என்று நிரூபிக்கிறார்.

வேதங்களின் முழு அர்த்தமும் தெரிய வரும் போது பொன்னான உலகம் பிறக்கும் என்று மஹரிஷி அரவிந்தர் அருளியுள்ளதை இங்கு நாம் நினைவு கூரலாம்.

வேத விஞ்ஞானத்தைத் துல்லியமாக அறியும் பணியில் ஏராளமான அறிஞர்கள் இன்று ஈடுபட்டு ஆய்வு முடிவுகளைப் புத்தகங்களாக வெளியிட்டு வருகின்றனர், இதைப் படித்து விஞ்ஞானிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் பிரமிக்கின்றனர்.

நவகிரக நாயகனான சூரியனைப் பற்றிய வேத முழக்கத்தின் ஜய கோஷம் நம்மை பரவசப்படுத்துகிறது, இல்லையா!

Written by my elder brother S.Nagarajan to a Tamil Magazine: swami; ஞான ஆலயம் மே 2014 இதழில் வெளியாகி உள்ள கட்டுரை

******************

What Hindus know that Scientists don’t know!

kanchi acharya, bw
Written by London Swaminathan
Post No. 967 Date 9th April 2014.

Whenever some discovery is made or invention is announced, Hindus boast that it is already in their scriptures! Whenever some catastrophe happens, immediately some people write that it is already forecast by Nostradamus. I used to laugh at them. If Nostradamus has predicted everything that is going to happen in the next fifty years, let us have it straight on the table in black and white. The same applies to Hindus as well. So I wrote to some scholars and saints and they are yet to reply. But I have started to work in this direction by writing two posts: Hindus Future Predictions (Part 1 and Part 2) in this blog. I have interpreted some passages in the Hindu scriptures that which may be discovered in future. I have also written about the concept of TIME as Hindus see it. Now I want to draw your attention to what Kanchi Parmacharya Swami (1894-1994) said about SOUND and VIBRATIONS.

“If the mantras are the life breadth of the Vedas, the life breadth of the mantras themselves is the purity or clarity of the sound, their proper intonation. I have spoken about how by altering the sound or tone of the mantras the vibration in space as well as our ‘nadis’ will change and how the fruit yielded by the chanting will not be what is desired. The Siksa sastra deals in a scientific manner with how the sound of syllables originating in different parts of the body is revealed.

quantum mind2

The sound we hear with our ears is called ‘Vaikhari ‘and its source is within us and called ‘Para’. Vaikhari originates in the lips and Para is the sound present in the Muladhara below the navel. Before it is revealed as Vaikhari through the mouth it goes through two stages, Pasyanti and Madhyama. It is only when we go higher and higher on the path of Yogic perfection that we shall be able to hear the sounds Pasyanti, Madhyama and Para. The seers who are masters of Yoga are capable of hearing the Para sounds. There are certain ‘Para’ sounds originating in the Muladhara which on being transformed into Vaikhari, can be heard by men. Such sounds please the deities, create good to the world and bring Atmic uplift. It is such ‘Para’ sounds that the seers have grasped from the transcendent space and given us as the Veda mantras. That the Tamil work Tolkappiyam mentions these truths and a clear understanding of them came to light recently.
Vedic_sound_table-image

Tolkappaiyam about Mysterious Sounds

It had been known for some time that the words Para and Pasyanti occur in old Tamil works as parai and paisanti. But it came to our knowledge only recently that the very first Tamil work – extant – , the Tolkappiyam, mentions profound matters like , for instance, the fact that the sounds of Muladhara are created by the upward passage of Udana, one of the five vital breadths. Apart from containing references to mantra yoga, the ancient Tamil work also reveals knowledge of Vedic intonation.

Recently, there was a controversy as to why the mantras recited in temples must be Sanskrit and not Tamil. Tamil scholars themselves gave the reasons: “It is totally wrong to raise questions about language in which mantras are couched. The language and meaning are of secondary importance. The special quality or the special significance of mantras, is their sound and fruits they yield. Tolkappiyar has himself stated that the Veda mantras have a special quality and power arising from their sound’’.

vaikhari
***
The vibrations of the sound of the Vedic language are beneficial to all orders of creation including bipeds and quadrupeds; so too the language n which all mantras belonging to the mantra sastra are couched. This is not a language in the sense we understand the term in ordinary usage and is not the property of one caste or of one race, but of the entire world.

***

Tolkappiyar stated that he would not deal with the Vedic sounds since they had their source in Para and were of great import. “I will deal with the sounds that are within the reach of ordinary people, Vaikhari, he said. The other sounds belong to the inner mysterious world…. Tamil scholars have pointed out that there is the authority of the Tolkappiyam itself for not changing the mantras used in temples.

Page 739-740 of Hindu Dharma , Voice of Guru Pujyasri Candrasekarendra Sarasvati Svami, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai-400 007, Year 2000.

chakras,muladhara

Sound of Music
“ Not all mantras that create benign vibrations are necessarily meaningful. Inn this context we have the example of music. During the research conducted by a university team, it was discovered that the vibrations created by instrumental music quickened the growth of plants and resulted in a higher yield of fruits and vegetables. Here is a proof that sound has the power of creation.
Page 167 of the above book

Some people are at a loss to understand why the sound of the Vedas is given so much importance. How does sound originate or how is it caused? Where there is vibrartin, where there is movement or motion, there is sound. This is strictly according to rational science. Speech is constituted of vibrations of many kinds. We hear sounds with our eras. But there are sounds that are converted into electric waves and these we cannot hear. We know this from the working of the radio and the telephone. All that we hear or perceive otherwise are indeed electric waves. Science has come to the point of recognising all to be electric waves — the man who sees and listens, his brain, all are electric waves.

Sound and vibration go together. The vibrations produce either a gross object or a mental state. We come to the conclusion that creation is a product of sound. This ancient concept is substantiated by science itself.
The mantras of the Vedas are sounds that have the power to inspire good thoughts in people.
Rainfall depends on the production of particular sounds which, in turn, create particular vibrations the same applies to all our needs in life.

great abstract background audio or sound wave image

The Vedas are sounds emanating from the vibrations of Great Intelligence, the Great Gnosis. That is why believe that the mantras of the Vedas originate from the Paramatman (supreme god ) himself. We must take special care of such sounds to ensure the good of the world. Yes , the Vedic mantras are sequences of sounds that are meant for the good of the world.
Page 82-83 of the above book.

Please read my earlier posts:
1.Hindu Wisdom: Copper Kills Bacteria
2.Scientific Proof for Samudrika Lakshana
3.Is Brahmastra a Nuclear Weapon?
4.How did Rama fly his Pushpaka Vimana/plane?
5.Power of Holy Durva Grass
6.Science behind Swayambu Lingams
7.Hindus’ Magic Numbers 18,108,1008
8.Amazing Power of Human Mind
9.107 Herbs in Rig Veda
10.Hindus Future Predictions Part 1 (posted 20 May 2012)
11.Hindus Future Predictions Part 2 (Posted on 20 May 2012)
12.Science behind Deepavali (Two parts)
13.Amazing Tamil Mathematics

Over 950 articles are available in Tamil and English.

Contact swami_48@yahoo.com

அபாய நோயிலிருந்து பிரபஞ்ச ஆற்றலால் மீண்டவர்!

jill bolte

By S Nagarajan
Post No 951 Date 3rd April 2014

ச.நாகராஜன்

புத்தர் தரும் போதம்

புத்தரின் அருமையான போதனைகளைப் போதிக்கும் தம்ம பதத்தின் முதல் ஸ்லோகமே பெரும் உண்மையை விளக்கும் ஒன்று: “நமது எண்ணங்களின் அடிப்படையிலேயே அவற்றின் மொத்த விளைவாக நாம் வார்க்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுகிறோம். யாருடைய மனத்தில் சுயநல எண்ணங்கள் உருவாகின்றனவோ அவர்கள் பேசும் போதும் செயலாற்றும் போதும் துன்பத்தையே விளைவிக்கிறார்கள்.எருதுகள் இழுத்துச் செல்லும் வண்டிகளின் சக்கரங்கள் அந்த எருதையே பின்பற்றுவது போல துன்பங்கள் அவர்களைப் பின் தொடர்கின்றன.”

யோக வாசிஷ்டம் தனது ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்களில் இதையே விரிவாகக் கதைகள் மற்றும் உவமான உவமேயங்கள் மூலம் அழகுற விளக்குகிறது.இதை நவீன காலத்தில் விளக்கும் ஒரு அதிசய விஞ்ஞானி Jill Bolte Taylor ஜில் போல்ட் டெய்லர்!

மூளையியல் விஞ்ஞானி ஜில் போல்ட் டெய்லர்

உலகையே பரபரப்புள்ளாக்கி விற்பனையில் சாதனையைப் படைத்து வரும் ‘மை ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் இன்சைட்’ My Stroke of Insight என்ற புத்தகம் ஜில் போல்ட் டெய்லர் (Jill Bolte Taylor) என்ற பெண்மணியின் அற்புத அனுபவத்தால் எழுதப்பட்ட ஒன்று.

1996ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 10ஆம் தேதியன்று படுக்கையில் எழுந்திருந்த டெய்லர் தான் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை அறிந்து திகைத்தார். அப்போது அவருக்கு வயது 37 தான். இடது பக்க மூளையில் ஒரு ரத்த நாளம் வெடித்ததால் வந்த நோய் அது. அவரோ பிரபலமான மூளையியல் விஞ்ஞானி. ஹார்வர்டில் படித்தவர். அவரால் தனக்கு வந்த நோயை நம்பவே முடியவில்லை. மூன்று வாரங்கள் கழித்து டிசம்பர் 27ஆம் தேதி அவருக்கு மூளையில் ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டது. கோல்ப் பந்து அளவு இருந்த ஒரு கட்டி அவரது இடது பக்க மூளையை அழுத்தவே அவரால் பேச முடியவில்லை. அந்தக் கட்டியை அறுவைச் சிகிச்சையின் மூலம் அகற்றினார்கள்.

அவரால் படிக்க முடியவில்லை. எழுத முடியவில்லை. பேச முடியவில்லை. எதையும் நினைவில் கொண்டு வர முடியவில்லை. ஆனால் மூளை இயக்கத்தை நன்கு அறிந்த விஞ்ஞானியான அவர் தனது நோயுடன் வெற்றிகரமாகப் போராடி வெல்ல நிச்சயித்தார். இடது பக்க மூளை தர்க்க ரீதியாக சிந்தித்து அனைத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி வகைப்படுத்தி விளக்கி நன்கு மதிப்பிட்டு செயலாற்றுகையில் வலது பக்கமோ உள்ளுணர்வின் அடிப்படையில் நம்மை செயலாக்க வைக்கிறது. டெய்லர் இரண்டு பக்கங்களையும் சரியான விதத்தில் செயலாற்ற தனது உடல் மனம் ஆன்மா இந்த மூன்றையும் பயிற்றுவித்தார். வலது பக்க மூளையின் மூலம் உள்ளுணர்வு ஆற்றலை வளர்த்தார்.

My Stroke of Insight

பிரபஞ்ச ஆற்றலுடன் ஒருங்கிணைவதே வெற்றிக்கு வழி

“நானே ஆற்றல் மயம். என்னைச் சுற்றியுள்ள பெரும் ஆற்றலுடன் என்னை பிரக்ஞை மூலமாகவும் வலது பக்க மூளையினால் இணைத்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தேன்” என்று பின்னால் அவர் விளக்கினார். இந்த பகுதியின் மூலம் உள்ளுக்குள் அமைதியைக் கொண்டு வர முடியும் என்பதை தேர்ந்த மூளை விஞ்ஞானியான அவர் எளிதில் உணர்ந்து கொண்டார். பிரபஞ்சத்தின் ஒரு கூறான நாம் அதனுடன் ஒன்றும் போது எல்லையற்ற ஆற்றல் நம்மை வந்தடைவதை அவர் அனுபவத்தால் உணர்ந்து கொண்டார்.

எட்டு வருட காலம் போராட்டம் தொடர்ந்தது. டெய்லர் விடவில்லை.இறுதியில் முழு ஆற்றலுடன் அவர் நோயிலிருந்து மீண்டார். தனது அனுபவங்களின் அடிப்படையில் அருமையான தனது ‘மை ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் இன்சைட்’ என்ற புத்தகத்தை எழுதினார். அத்தோடு பக்கவாதம் மற்றும் இதர மன நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டோரிடம் எப்படி நடந்து கொண்டால் அவர்கள் எளிதில் மீள முடியும் என்பதை அறிவியல் அடிப்படையில் விளக்க ஆரம்பித்தார்.அவரது புத்தகம் 2008ஆம் ஆண்டின் நியூயார்க் பெஸ்ட் செல்லராக ஆனது.

ஓப்ரா வின்ஃப்ரே அவரைத் தனது பிரபலமான ஷோ நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்தார். அவர் தனது அனுபவங்களை அதில் சொல்ல லட்சக்கணக்கானோர் பார்த்தனர். பலர் உருகி அழுதனர்.

brain

அமைதி சர்க்யூட் உருவாக வழி

யோகம் தியானம் மூலமாக உள்ளத்தில் ஒரு அமைதி சர்க்யூட்டை உருவாக்க முடியும் என்பது தான் அவர் தரும் சாரமான யோசனை!

இதையே தான் ஸ்வர யோகம் என்று நமது யோகிகள் கூறி வலது பக்க நாசியின் மூலமாகவும் இடது பக்க நாசியின் மூலமாகவும் இடது மற்றும் வலது பக்க மூளை பாகங்களைச் செம்மைப் படுத்த முடியும் என்பதை விளக்கினர். பிராணாயாமம் இதற்காகவே அமைக்கப்பட்டது. வலது பக்க மூளை சர்க்யூட் அமைதியை ஏற்படுத்தும் போது அது பிரபஞ்ச மனத்துடன் இணைந்து அனைத்தையும் அறிய வைக்கிறது. எண்வகை சித்திகளைத் தருகிறது.உலகில் சாந்தியை உருவாக்குகிறது.

நல்ல எண்ணங்களை வளர்க்கும் போது நல்லவராக வளர்கிறோம். அதன் உச்ச கட்டத்தில் ஞானியாக ஆகிறோம்.

இதை யோகிகள் சொல்வது ஒரு புறம் இருந்தாலும் ஒரு மூளையியல் விஞ்ஞானி பெரும் நோயால் எட்டு வருடங்கள் அவதிப்பட்டு அதிலிருந்து மீண்டு வந்து அறிவியல் அடிப்படையில் சொல்லும் போது நமது யோகத்தின் வலிமையை உணர்ந்து அதிசயிக்கிறோம்!

சில நிமிட யோகப் பயிற்சி நம்மையும் மேம்படுத்தும்; உலகையும் வளமாக்கும் என்பது பொய்யல்ல; மெய்! விஞ்ஞானி தனது அனுபவத்தில் விளக்கும் மெய்யோ மெய்!!

(ஆன்மீக மாத இதழான ஞான ஆலயம் ஜுன் 2013 இதழில் பிரசுரிக்கப்பட்ட கட்டுரை.)

This article was written by my brother S Nagarajan of Bangalore for Tamil magazine Jnana Alyam. Contact swami_48@yahoo.com
********************

மஹாபாரத மர்மங்கள்: விஞ்ஞான விளக்கம் கிடைத்துவிட்டது!-பகுதி1

draupadi gandhari kunti

Gandhari, Draupadi, Kunti

கட்டுரையாளர்: லண்டன் சுவாமிநாதன்
கட்டுரை எண் 934 தேதி 26 மார்ச் 2014

(ஆங்கிலக் கட்டுரையில் பத்து மர்மங்களையும் ஒரே கட்டுரையாக கொடுத்துள்ளேன். தமிழில் மொழி பெயர்க்கையில் இரட்டிப்பு நீளம் வரும் என்பதால் தமிழ்க் கட்டுரை இரண்டு பகுதிகளாக வெளியாகிறது.)

நான் லண்டன் பி.பி.சி. தமிழோசையில் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணியாற்றிய போது வாரம்தோறும் ஒரு பிரமுகரை பேட்டி காணும் நிகழ்ச்சி இருந்தது. இந்தியாவில் இருந்து வருவோரை பெரும்பாலும் நான் அல்லது சங்கர் அண்ணா என்பவர் பேட்டி கண்டு ஒலிபரப்புவோம். ஒரு இந்திய டாக்டர் வந்திருந்தார். பேட்டியின் ஒரு கேள்வியாக மஹாபாரத கால மருத்துவம் பற்றியும் நான் கேட்டேன். காந்தாரி பிரசவத்தை டெஸ்ட் ட்யூப் பேபி (சோதனைக் குழாய் குழந்தை) என்று கருதலாமா? என்று கேட்டேன். இளப்பமாகச் சிரித்து முடியவே முடியாது என்று சொல்லி மறுத்துவிட்டார். பின்னர் ‘சோ’ அவர்கள் எழுதிய மஹாபாரதத் தொடரில் என்னைப் போலவே அவரும் கருத்து தெரிவித்ததைக் கண்டு மகிழ்ந்தேன்.

மஹாபாரதம் உலகிலேயே மிக நீண்ட இதிஹாசம். பத்துலட்சம் சொற்களைக் கொண்ட மாபெரும் பொக்கிஷம். உலகில் நடந்தது, நடப்பது, நடக்கப் போவது எல்லாம் உள்ளன. ஐன்ஸ்டைன் சொன்ன பெரிய சார்பியல் கொள்கைக்கு மேலான விஷயங்களும் உள்ளன. இனி வரப்போகும் கண்டு பிடிப்புகளை நான் எனது இரண்டு பகுதி ஆங்கிலக் கட்டுரையில் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ளேன். இந்த இதிஹாசத்தில் இருபதுக்கும் மேலான பிறப்பு மர்மங்கள் உள்ளன. இதையே பத்து வருடத்துக்கு முன் படித்தபோது அவ்வளவு விளங்கவில்லை. இப்போது நான் லண்டனில் வாரந்தோறும் வரும் அறிவியல் சஞ்சிகைகளைப் படிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புதிர் விடுபட்டு வருகிறது. ஒரு பத்து அதிசயங்கள், புரியாப் புதிர்கள், விடுகதைகள், சங்கேத மொழிகளை மட்டும் இப்போது ஆராய்வோம்.

முதலில் மேலை நாட்டுப் பத்திரிக்கைகளில் வந்த இரண்டு விநோதச் செய்திகள்:

satyavati gandhari draupadi

பாட்டியே பேத்தியைப் பெற்றாள்!
ஒரு பெண் மலடி. அவள் ஒரு கரு முட்டையை கணவனின் விந்துவுடன் சேர்த்து அவளுடைய தாயாரின் கர்ப்பப் பையில் பதியம் வைத்தாள். அதாவது தனது தாயையே வாடகைத் தாயாகப் பயன்படுத்தினாள். அவள் குழந்தையையும் பெற்றுக் கொடுத்தாள். பாட்டிக்குப் பிறந்த இந்தக் குழந்தை அவளுடைய மகளா? பேத்தியா? யார் தாய்? என்ற பிரச்சனைகள் எழுந்துவிட்டன. ஆக யார் கருவையும் எந்த ஆண்மகனின் விந்துவுடனும் சேர்த்து எந்தப் பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பையிலும் வைத்து குழந்தை பெறலாம். யார் உண்மையான தந்தை, யார் தாய் என்ற புதிய சட்டப் பிரச்சனைகள் மேலை நாடுகளில் உருவாகி வருகின்றன.

இன்னொரு தமிழ்ப் பெண் மலடி. செயற்கைக் கருத்தரிப்பு மூலம் பல ஆயிரம் பவுண்டுகள் செலவழித்து குழந்தை பெற்றாள். பிறந்ததோ கருப்புத் தோலுடைய குழந்தை! அந்த ஆஸ்பத்திரி மீது வழக்குப் போட்டுள்ளாள். ஏனெனில் அற விதிகளின்படி (எதிகல் ரூல்ஸ்) ஆஸ்பத்திரிகள் அந்த்தந்த இனத்துடன் கருவைச் சேர்த்து குழந்தைகளை உருவாக்கவேண்டும். இது மீறப்பட்டுவிட்டது.

ஆண்கள் குழந்தை பெற்றதாக மஹாபாரதத்தில் இரண்டு மூன்று கதைகளில் வருகிறது. இதுவும் நடக்குமா என்று பகுத்தறிவுப் பகலவன்கள் எள்ளி நகையாடிய காலம் உண்டு. ஆனால் இங்கு ஆண்களும் குழந்தை பெறத் துவங்கிவிட்டனர்!! ஒரு ஆணும் மற்றொரு ஆணும் கல்யாணம் செய்துகொள்ளலாம் என்பது பிரிட்டன் உள்பட பல நாடுகளில் சட்டம் ஆகிவிட்டது. ஆக அவர்கள் தங்கள் விந்துவைப் பயன்படுத்தி வாடகைத் தாய் மூலமாகக் குழந்தை பெற்று விடுகிறார்கள். அரசாங்கம் ஒரு கணவன் — மனைவி ஜோடிக்கு என்ன சலுகை கொடுக்கிறதோ அத்தனையும் ஆண்—ஆண் குடும்பத்துக்கும் உண்டு. இந்தக் குழந்தை பள்ளியில் சேரும்போது “அப்பாவும் நீயே, அம்மாவும் நீயே” என்ற திரைப்படப் பாடலைத்தான் பாட வேண்டியிருக்கும்!!

இந்த விநோதங்கள், வக்ரங்கள், குதர்க்கங்கள் ஒரு புறம் இருக்க மஹாபாரதத்தில் உள்ள பத்து வியத்தகு விஷயங்களுக்கு விஞ்ஞான விளக்கம் என்ன என்பதைக் காண்போம். வேத கால ரிஷிகள் “நாங்கள் வெளிப்படையாக எதையும் சொல்வதை விரும்ப மாட்டோம். மறை பொருளாகப் பாடுவதிலேயே எங்களுக்கு இன்பம்” — என்று பாடுகிறார்கள். இதை நன்கு அறிந்த சங்க காலத் தமிழர்கள் வேதங்களுக்கு ‘மறை’ (ரகசியம்) என்றும் ‘எழுதாக் கற்பு’ என்றும் அற்புதமான பெயர்களைச் சூட்டினார்கள். வேதம் என்றால் அறிவு , ஞானம் என்று பொருள். ஆனால் தமிழ் பெரியோர்கள் மறை (பரம ரகசியம்) என்றே மொழி பெயர்த்த்னர். எதையும் வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல் குறிப்பால் உணர்த்துவார்கள். அடையாள, சங்கேதச் சொற்களைப் பயன்படுத்துவர். ஆகையால் வியாசர் எழுதிய மஹாபாரதத்திலும் இப்படி மறை பொருள் இருப்பதில் வியப்பில்லை.

மர்மம் 1 திரவுபதி பிறந்தது தீயில்!!!

மஹாபாரத திரவுபதி மஹா அழகி, ஆனால் கருப்பாயி! அதனால் அவர் பெயர் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண என்றால் கருப்பன். இதையே நெடிலாக உச்சரித்தால் – கிருஷ்ணா—கருப்பாயி. அவளுடைய மற்றொரு பெயர் பஞ்சாபி. அந்தக் காலத்தில் பஞ்சாபுக்குப் பெயர் பாஞ்சாலம் என்பதால் இந்தப் பெயர்—பாஞ்சாலி. அவளும் அவருடைய சகோதரனும் பிறந்தது யாக குண்டத்தில். அவளுடைய தந்தை துருபதன் இந்த யாகத்தை ஏற்பாடு செய்தான். அவர்கள் யாக குண்டத்தில் இருந்து வெளியே வந்தனர். இந்தப் பிறப்பில் அவளுடைய அம்மாவுக்குப் பங்கு பணி உண்டா என்று தெரியவில்லை. எப்படி ராமாயணத்தில் ராம- லெட்சுமண- பரத- சத்ருக்னனின் தாயார்கள், யாக குண்டத்தில் இருந்து வந்த பாயசத்தைச் சாப்பிட்டு கர்ப்பம் அடைந்தார்களோ அப்படி துருபதனின் மனைவி கர்ப்பம் அடைது பெற்றதைதான் இப்படிச் சொன்னார்களோ என்று கருத வேண்டி உள்ளது.

Kunti_Gandhari_Dhrtarashtra

மர்மம் 2 : மந்திரத்தில் பிறந்த அறுவர்!!

குந்தி என்ற பெண்ணீன் உண்மைப் பெயர் ப்ருதா. அவள், குந்திபோஜன் என்ற மன்னனின் வளர்ப்பு மகள். கோபத்தின் மொத்த உருவமாகத் திகழந்த துருவாசர்க்கு அவள் பணிவுடன் பணிவிடை செய்தாள். அகம் மகிழ்ந்து, உளம் குளிர்ந்த துருவாச மஹாமுனி, குந்திக்குச் சில மந்திரங்களை சொல்லிக் கொடுத்து பிள்ளை வேண்டும்போது பயன் படுத்து என்றார். அவளோ அவசரப்பட்டு மந்திரத்தைப் பிரயோகித்தாள். சூரிய தேவன் வந்தான். கர்ப்பமாகி கர்ணனைப் பெற்றாள். அவனை ஆற்றில் விட்டாள். பின்னர் இதே போல மேலும் மூவரைப் பெற்றாள். சக மனைவி மாத்ரிக்கும் இந்த மந்திரப் பிரயோகத்தைச் சொல்லிக் கொடுத்தாள். அவளும் நகுல சகாதேவனைப் பெற்றாள். ஆக ஆறு பேரும் மந்திரத்தில் உதித்தவர்கள். மந்திரத்தில் குழந்தைகள் உருவாகுமா? அல்லது கணவன் பாண்டுக்குக் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியாதென்பதால் செயற்கை முறையில் சோதனைக் குழாய் குழந்தை பெற்றாளா என்பது ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம்.

ஏசு கிறிஸ்துவும் ஆண் தொடர்பில்லாமல் மேரிக்குப் பிறந்ததாக கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகின்றனர்.
மர்மம் 3 ஜராசந்தன் – ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தை!

ஜராசந்தன் பிறந்த விஷயம் ‘சயாமிய இரட்டையர்’ கதை போல உள்ளது. இதை நான் ஏற்கனவே இரண்டு முறை ஆங்கிலத்தில் எழுதிவிட்டேன். குழந்தைகள் ஒட்டிப் பிறந்தால் பல மணி நேரம் ஆபரேஷன் செய்தே பிரிக்கமுடியும். ஜராசந்தன் இப்படிப் பிறந்ததால் குப்பைத் தொட்டியில் எறிந்துவிட்டாள் மஹாராணி. — அதை வேடிக்கைப் பார்த்த நாட்டு மருத்துவச்சி ஜரா என்பவள் அதை எடுத்து ஆபரேஷன் செய்து இரண்டு பகுதிகளை ஒட்டிக் கொடுத்தாள். உடனே அவளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் முகத்தான் அந்தப் பிள்ளைக்கே ஜரா- சந்தன் என்று பெயர் வைத்தனர். சங்க இலக்கியத்தில் சயாமிய இரட்டையர் பற்றி வரும் தகவல்களை இரட்டைத் தலைக் கழுகு: சுமேரிய- இந்திய தொடர்பு’ என்ற ஆங்கிலக் கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறேன்

சிபிச் சக்ரவர்த்தியிடம் வேலை பார்த்த டாக்டர் சீவகன், கண்ணப்ப நாயனார் சரித்திரம் முதலிய பல கதைகளில் கண் அப்பரேஷன் பற்றி வருவதையும், பொற்கைப் பாண்டியன் கதையில் கை ஆபரேஷன் பற்றி வருவதையும் முன்னரே விரிவாக எழுதிவிட்டேன். சுஸ்ருதர் என்ற மாபெரும் அறிஞர் வடமொழியில் எழுதிய நூலில் செயற்கை மூக்கு முதலிய ‘காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி’ பற்றியும் இருப்பதால் இதில் ஒன்றும் வியப்பில்லை. சுஸ்ருதர், நூற்றுக் கணக்கான ஆபரேஷன் (சர்ஜரி) கருவிகள் பெயரை சம்ஸ்கிருதத்தில் கொடுக்கிறார்!!

mahabharata

மர்மம் 4: காந்தாரிக்கு 100 டெஸ்ட் ட்யூப் பேபீஸ்
காந்தாரி பத்து மாதம் சுமந்த பின்னரும் டெலிவரி நேரம் வரவில்லை. இடுப்பு வலி வராத கோபத்தில் வயிற்றில் ஓங்கிக் குத்தினாள். நூறு துண்டுகள் வெளியே வந்தன. வியாசர் வந்து அவளைத் திட்டினார். இருந்த போதிலும் நூறு துண்டுகளையும் நெய் ஜாடியில் பதியம் வைக்கச்சொல்லி நூறு குழந்தைகளை உருவாக்கினார் என்பது கதை. இது மந்திரத்தில் மாங்காய் உண்டாக்கியது போல் இருக்கிறது . ஆனால் இப்போது மேல் நாட்டில் ‘ஸ்டெம் செல்’ என்னும் மூல ‘செல்’- ல்லை வைத்தே ஒரு உறுப்பு அல்லது ஒரு உயிரை உருவாக்க முடியும் என்று கண்டு பிடித்து விட்டனர். ஆக 100 துர்யோதணாதிகளும் சோதனைக் குழாய் குழந்தைகளாகவோ, ஸ்டெம் செல் டெக்னிக் மூலம் பிறந்தவர்களாகவோ இருக்கலாம். காலம் செல்லச் செல்ல மேலும் விளக்கம் கிடைக்கலாம்.
காந்தாரி, ஆப்கனிஸ்தானைச் சேர்ந்த பெண். இப்போது காண்டஹார் என்று அழைக்கப்படும் ஆப்கன் நகரமான காந்தாரத்தில் இருந்து வந்தவர்.

மர்மம் 5 : குழந்தை பெற விஷேச உணவு!!
பிருகு என்ற முனிவர் இரண்டு பெண்களுக்கு இரண்டு குவளைகளில் விஷேச உணவு கொடுத்து இதைச் சாப்பிட்டால் குழந்தை பிறக்கும் என்றார். இரண்டும் அவரவர் குண நலன்களை ஒட்டி தயாரிக்கப்பட்ட தனி உணவு. இதை அறியாத இருவரும் குவளையை மாற்றீக் கொண்டனர். கோபத்தில் பிருகு சபித்துவிட்டார். இதனால் அந்தக் குலத்தில் உதித்த பிராமணர் பரசுராமருக்கு, க்ஷத்ரிய குணங்கள் இருந்தன. 21 அரசர்களைக் கொன்றுவிட்டார். இது போன்ற விஷேச உணவு மட்டும் நமக்குத் தெரிந்தால் கோடிக் கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம். மேல் நாட்டில் கர்ப்பம் அடையத் தவிக்கும் பெண்களுக்கு ‘’பாலிக் ஆசிட்’’ தருவார்கள். ஆனால் மலடியைக் கர்ப்பம் அடைய வைக்கும் எந்த உணவும் கண்டு பிடிக்கப் படவில்லை. ராமாயண, மஹாபாரதக் கதைகளைப் படிக்கையில் இப்படி ஒரு உணவு இருந்தது தெரிகிறது. மேல் நாட்டில் மலடிகளாக இருப்போர் பல்லாயிரக கணக்கில் செலவு செய்து எப்படியாவது கர்ப்பம் அடையத் துடிக்கிறார்கள். நமது ரிஷி முனிவர்கள் நமக்குச் சொலித் தராமல் போய்விட்டார்களே!!
கட்டுரையின் இரண்டாவது பகுதியில் மேலும் ஐந்து சுவையான பிறப்புகள் ஆராயப்படும்.

தொடரும்………………………..
contact swami_48@yahoo.com

பகுதி 2: – மஹாபாரத மர்மங்கள்: விஞ்ஞான விளக்கம் கிடைத்தது!

mahabaharat

கட்டுரையாளர்: லண்டன் சுவாமிநாதன்
கட்டுரை எண் 935 தேதி 26 மார்ச் 2014

முதல் பகுதியைப் படித்துவிட்டு இதைப் படிக்கவும். முதல் பகுதியில் மஹாபாரத கதா பாத்திரங்களின் ஐந்து மர்மப் பிறப்புகள் பற்றி ஆராய்ந்தோம். இதோ மேலும் ஐந்து சுவையான மர்மப் பிறப்புகள்:–

மர்மம் 6: மாந்தாதா – தந்தையிடமிருந்து பிறந்தவர்
மாந்தாதாவின் தந்தை பெயர் யவனஷ்வா. அவர், மஹாராணிகளுக்காக விஷேஷமாக தயாரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ‘’தண்ணீரைக்’’ குடித்துவிட்டார். இதைத் தொடர்ந்து மாந்தாதா, அவரது தந்தையின் உடலில் இருந்து தோன்றினார். விஷேசமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ‘’தண்ணீர்’’ என்பது ஏதோ மருந்தாக இருக்கலாம். இப்போதுள்ள ‘’ஸ்டெம் செல்’’ உத்திகள் அல்லது ‘’க்ளோனிங்’’ உத்திகள் முதலியவைகள் அந்தக் காலத்தில் இருந்திருக்கலாம்.

மர்மம் – 7: கபோடரோமா – மாமிசத்தில் இருந்து பிறந்தார்!
சிபிச் சக்ரவர்த்தி கதை எல்லோருக்கும் தெரியும். இந்த வட இந்தியச் சக்ரவர்த்தியை தங்கள் முன்னோர்கள் என்று சோழ வம்ச அரசர்கள் கூறினர். சிபி, ஒரு புறாவைக் காப்பதற்காக தனது சதையை அறுத்துக் கொடுத்தார். அந்த சதையிலிருந்து கபோடரோமா வந்தார். இதுவும் மாந்தாதா கதை போலவே உள்ளது. ‘’க்ளோனிங்’’ முறை மூலம் இவர் உருவானதையே இவர்கள் இப்படிச் சொல்கிறார்களா என்று தெரியவில்லை.

ரக்த பீஜன் கதை என்னும் புராணக் கதையில் ரக்த பீஜ அசுரனின் ரத்தம் சிந்தியவுடன் ஒவ்வொரு துளியில் இருந்தும் ஒரு அசுரன் தோன்றினான் என்று கூறுவர்.
ஸ்டெம் செல் உத்தியைப் பயன் படுத்தி சில குறிப்பிட்ட உறுப்புகளை வளர்க்கலாம். இது வரை ஆடு, எலி போன்ற பிராணிகள் ‘க்ளோனிங்’ மூலம் உருவாக்கப்பட்டன. அவை ஒன்றின் அச்சுப் போல் மற்றொன்று தோன்றும்.
mahabharata-and-jaya

மர்மம் 8 :பழ விதைகளில் இருந்து குழந்தைகள்!!
சகரன் என்ற மன்னனின் மனைவி வைதர்பி. அவளுக்கு ஒரு பூசணிக்காய் குழந்தை பிறந்தது. அதிலுள்ள விதைகளைப் பல கலசங்களில் பதியம் வைக்கவே 60,000 குழந்தைகள் உருவாயின. 60,000 என்பது ஒரு மரபுச் சொற்றொடர். அதிகமாக என்பதற்குப் பதிலாக 60,000 என்று சொல்வது வடமொழி வழக்கு. தசரதனுக்கு 60,000 மனைவி, கிருஷ்ணனுக்கு 60,000 கோபியர் பெண்கள் நண்பர்கள் என்றெல்லாம் வடமொழி இலக்கியம் சொல்லும். இதற்கு ‘’வழக்கத்துக்கும் மேலாக’’ என்றே பொருள். பழ விதைகளப் பானையில் நட்டு குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்தார்கள் என்பது ஒரு ரகசிய சங்கேத மொழி. அந்தக் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்கு இதன் அர்த்தம் விளங்கி இருக்கும். காலப் போக்கில் நமக்கு அது புரியாமல் போய்விடும் பின்னர் வந்த உபந்யாசகர்கள் அதை அப்படியே வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் செய்து அதை அனர்த்தம் ஆக்கிவிட்டனர்.

இதுவும் காந்தாரி கதை போலவே இருக்கிறது. ஆக அந்தக் காலத்தில் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் மூலம் ‘அபார்ஷன்’ ஆன சிசுவின்பகுதிகளைக் கொண்டும் பிள்ளைகளை உருவாக்க முடிந்தது என்றே ஊகிக்க வேண்டி இருக்கிறது.

gandhari

Gandhari and Kunti

மர்மம் 9: மாமிசப் புகையிலிருந்து குழந்தைகள் பிறப்பு!!
மஹாபாரதத்தில் வரும் சோமகன் கதை மிகவும் சுவையானதும் வியப்பானதும் ஆகும். சோமகன் என்ற மன்னனுக்கு 100 மனைவியர். ஆனால் ஒரு ராணிக்கும் குழந்தை பிறக்கவில்லை. ரொம்ப நாளைக்குப் பின்னர் ஒரு ராணிக்கு மட்டும் ‘’ஒன்னே ஒன்னு கண்ணே கண்ணு’’– என்று ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அதற்கு ஜண்டு என்று பெயர் வைத்தனர். எல்லோரும் அதைக் கொஞசத் துவங்கினர். அதனிடம் உள்ள அன்பைக் காட்டுவதற்காக ஒவ்வொருவரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ராஜாவிடம் ஓடிப்போய் எறும்பு கடித்தது, கொசு கடித்துவிட்டது, கரப்பு கடிக்கப் பார்த்தது என்று முறையிட்டனர். அன்புத் தொல்லை பொறுக்க மாட்டாத ராஜா, குருவிடம் போய் ஆலோசனை கேட்டார்.

குரு சொன்னார்: ‘’அந்தக் குழந்தையை தீயில் எறிந்து விடுங்கள். நூறு மஹாராணிகளையும் அந்த மாமிசப் புகையை முகரட்டும். அவர்கள் கர்ப்பம் அடைந்து ஆளுக்கு ஒரு குழந்தையைப் பெறுவர்.’’ ராஜாவும் குரு சொன்னபடியே செய்தார். மாமிசப் புகையை முகர்ந்த மஹாராணிகள் குழந்தைக்குத் தாயாயினர்! இந்தக் கதை நமக்கு சொல்லும் செய்தி என்ன என்று தெரியவில்லை. புகை மூலம் கர்ப்பம்? யார் கண்டது. விஞ்ஞானம் வளர வளர நமது புராண, இதிஹாசக் கதைகளுக்கு புதுப்புது விளக்கம் கிடைக்கிறது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

M Bharat

மர்மம் 10: இறந்த கணவனுக்குப் பிறந்த குழந்தை!
வியுஷிஷ்டஷ்வா என்ற மன்னனுக்கு பத்ரா என்ற மனைவி இருந்தாள். கணவனிடம் பேரன்பு கொண்டவள். இருவரும் அன்றில் பறவைகள் போல இணை பிரியாதவர்கள். ஒரு நாள் மன்னன் திடீரென்று இறந்துவிட்டான். குழந்தையும் கணவனும் இன்றி வாழவதில் பொருள் ஏதும் இல்லை என்று கருதிய அவர் இறந்துவிடத் துணிந்தார். கணவன் சடலத்தில் இருந்து ஒரு அசரீரி கேட்டது. உனக்குக் குழந்தை பிறக்கும் என்று. உடனே கணவன் சடலத்தை கட்டிக் கொண்டு படுத்தார். அவருக்குப் பல குழந்தைகள் பிறந்தன. இந்தக் காலத்தில் இது நடக்கக் கூடியதே. ஏனெனில் லண்டனில் புற்று நோய்க்காக இளைஞர்கள் ‘’கீமோதெரபி’’ பெற வந்தால் நாங்கள் அவர்களை எச்சரிப்போம். ஆறு முறை ‘’கீமோதெரபி’’ முடிந்தவுடன் நீங்கள் குழந்தைகள் பெற முடியாமல் போக வாய்ப்புண்டு. ஆகையால் முதலில் விந்துவைப் போய் சேகரித்துவிட்டு வாருங்கள் என்று. அதற்கும் ஆஸ்பத்திரியே வசதி செய்து கொடுத்துவிடும். இதற்குப்பின் திடீரென்று கணவன் இறந்தாலும் அவரது விந்து மூலம் மனைவி குழந்தை பெற முடியும். இதே போல, ஒருவர் இறப்பதற்கு முன் மனைவியுடன் குடும்ப உறவு வைத்துக் கொண்டாலும் அவள் கர்ப்பமுற வாய்ப்பு இருக்கிறது.

மேலை நாடுகளில் இன்றும் கூட ஒருவர் கணவன் இல்லாமல் கர்ப்பம் அடைந்தால் கிசுகிசுக்கள் பரவத் துவங்கும். இந்தியா போன்ற நாடுகளில் கேட்கவே வேண்டாம்!! ஆகையால் அந்தக் காலத்தில் இப்படிச் சுவையான கதை சொன்னார்களா அல்லது நவீன கால கேன்ஸர் ஆஸ்பத்திரி போல் அந்தக் காலத்தில் இந்தியாவிலும் நாம் அறியாத டெக்னிக் இருந்ததா என்று சொல்ல முடியவில்லை.

மேற்கூறிய பத்து சம்பவங்கள் போல இன்னும் எவ்வளவோ சுவையான கதைகள் மாபாரதத்தில் இருக்கின்றன. நேரம் கிடைக்கையில் அவைகளை ஆராய்வோம். அதிலுள்ள ஒவ்வொரு கதையும் நம் சிந்தனையைத் தூண்டும். தொட்டனைத்தூறும் மணற் கேணி போல படிக்கப் படிக்க புதுப்புது அர்த்தம் தோன்றும். விஞ்ஞானம் வளர வளர, புராண, இதிஹாச கதா பாத்திரங்களையும் நாம் மிக மிக அதிக வெளிச்சத்தில் காண முடிகிறது!!

Contact swami_48@yahoo.com

Medical Science solves Ten Mysteries in the Mahabharata !

satyavati gandhari draupadi
Pictures of Satyavati, Gandhari, Draupadi

By London swaminathan
Post No. 933 Date 26th March 2014

People like us who live in Western countries often read strange and interesting news items: Man gives birth to a baby! Grandma gives birth to a grandchild!! With the advancement in medical sciences and changing morality anything is possible. Women can use any man’s semen in any surrogate mother. It has opened the Pandora’s Box. With this background, if we read the Mahabharata one more time, all the birth mysteries in Mahabharata will be solved. The more science advances better we understand our mythologies.

Hindus are masters of languages. The oldest grammar book was written by Panini, a Hindu saint. The oldest dictionary of Synonyms was written by Amarasimhan. The oldest sex manual was done by Vatsyayana. Oldest artificial language Sanskrit was constructed by Hindu saints. Largest story book was written by Somadeva. Even before Homer wrote Iliad and Odyssey huge and voluminous books were ‘written’ by the Vedic saints. World’s first Philosophic work Brihad aranyaka Upanishad was composed by the Hindus, even before Greeks started writing. World’s longest epic Mahabharata was written by Vyasa. We gave the world mathematics, decimal system and numerals! But Hindu saints sang and danced saying that they would love to say everything in hidden and secret language!

mahabaharat

“ the Gods love the cryptic and dislike the obvious” – says Vedas.
Ancient Tamils fully understood it and named the Vedas as ‘Secret Code’ (Marai in Tamil). They gave another name to the Vedas ‘Unwritten Chastity’ (Ezutha Karpu in Tamil, meaning “ if you put it in writing, it loses its chastity”).

Hindu books are full of puzzles, riddles, conundrums, symbolic numbers etc. it is our duty to unravel those mysteries. Mahabharata, the longest epic with nearly one million Sanskrit words, contains Bhuta, Bhavya and Bhavath. i.e. That which is gone, That which is present and That which is going to happen. I have already given in my two part article about Hindus’ future predictions. Mahabharata even explains nuclear winter etc. Viswarupa Darsanam in Bhagavad Gita (part of the epic) explains the concept of time as understood by the Hindus. We are one step ahead of Einstein. We can even see the latest information about Black Holes there. In short Mahabharata is full of mysteries! We have proved that one can go beyond time and stand on the hill and watch TIME like a running river. It is like watching a movie in the modern cinema with Circarama (360 degree vision) screen. You can turn around and see that which is gone (past).

Mysterious Births in the Mahabharata!

I am just listing only mysteries regarding births of some mythological or epic characters. One with scientific mind can easily see artificial insemination (Test Tube Babies), Cloning ( as we saw in Rakthabheeja demon story), Stem cell techniques, Organ Transplantation, Major surgeries/operations etc.

Take nobody’s word for it. Just read the following and do your own research! All the stories are in symbolic, enigmatic, puzzling, inscrutable, unfathomable, perplexing, mysterious, indecipherable and oracular language!!!

draupadi gandhari kunti

Pictures of Draupadi, Gandhari, Kunti

Mystery No 1 — Draupadi : Born from Fire

Most beautiful black lady Krishnaa alias Draupadi was born in the holy fire! She along with her brother Dhristadyumna came out of the Yaga Kunda (sacrificial Fire Pit)! His father Drupad, King of Punjab, arranged for the fire sacrifice. Her other names are Yagnaseni and Panchali (Panchali means Punjabi Lady)
Like Rama,Lakshmana, Bharata, Shatrugna were born after their mothers consumed some potion (Payas), Drupada’s wife must have consumed some medicinal preparations. But we don’t hear about any woman connected with Draupadi’s birth!

Mystery No2 — Karna+ 5 Pandavas born though Mantras!

Kunti was the foster daughter of Kuntibhoja. Her name at birth was Prutha, dauther of King Shura. Short tempered seer Durvasa, satisfied with Kunti’s service, taught her some sex mantras. When she repeated it innocently with curiosity, the deity of the mantra Sun appeared and she bore the child Karna. We hear the same story with the birth of 3 more sons to Prutha alias Kunti and twins to Madri. Thus came Pancha Pandavas + Karna.

We hear the same about (Virgin Birth/Immaculate Conception) Jesus Christ. Can children be produced without men like we read in newspapers nowadays about surrogate babies? Someone’s semen is used to produce babies. One grandma even gave birth to her own grandchild here in a Western country. One woman used her mother’s egg to produce her own child because she was sterile. Now whose baby is that? So we can give lot of interpretations to the Kunti-Madri episodes!

Mystery No 3 : Jarasandhan, Siamese Twin?

I have already explained the case of Siamese Twins in two of my posts explaining that Jarasantha was born as Siamese Twins (two babies sticking together) and was operated upon by a tribal woman shaman called Jara. Just to honour and thank that lady he was called Jara-santha. Another instance of Siamese twins comes from Sangam Tamil literature (Please read Double Headed Eagle: Indian-Sumerian connection posted by me on 18 September 2011). Highly advanced surgeries were done by Susruta and Jeevaka. We read about eye transplantations in Tamil Saivite literature and Buddhist literature.

Mystery No.4 : Gandhari’s 100 Children

Gandhari, an Afghan lady from the modern day Kandahar in Afghanistan, previously known as Gandhara, was the wife of Dhrtharashtra. When she did not give birth to a baby even after ten month pregnancy, she stuck her stomach violently. A lot of lumps came out .Vyasa chided her and asked her to put one hundred pieces in 100 jars filled with clarified butter. 100 sons came out in course of time. Did Vyasa know stem cell techniques? Or more than what we know? My opinion is that he knew more than what we knew about stem cell techniques and cloning.

Kunti_Gandhari_Dhrtarashtra
Kunti, Gandhari, Dhrtarashtar

Mystery No.5: Babies from Special Food!

One thing is very clear in all the mysterious births. Most of the things happened with sterile women. So they followed some strange customs or ate something uncommon which resulted again in strange products. Look at the might of Bheema and Arjuna. Extraordinarily powerful! In the same way Parasurama, a Brahmin, exterminated 21 kings. He was also born in a strange way. Bhrigu gave two pots with special food to ladies, a mother and her daughter for getting children. Both of them exchanged their pots. Because of the curse of Bhrighu for this mistake there came Parasurama, a Brahmin with Kshatria traits! The interesting thing in this episode is the pot with special food! We, in western countries give Folic acid for the ladies who struggle to become pregnant. What is it that Bhrigu gave the two ladies! A mystery!

Mystery No.6: Mandhata, Stem Cell Baby or Cloned!

Mandhata was born from the body of his father Yavanashwa who drank the water which had been prepared for his queens by the seers. Since Mandhata came out from his father’s body, he was brought up by sucking at the forefinger of Indra ( a conundrum or a riddle!). We must notice some special water for the Queens! What is it? Did our forefathers know some special kind of food that will make any woman pregnant? If we know the technique today we can mint money. My friends in the Western Countries spend thousands of pounds to become pregnant and to lose weight as well!

We know that Eve came out of Adam. But that is actually Atma (Adam) and Jeev (Eve) atma story from the Upanishads. I have already explained it in my post ‘The Three Apples that Changed the World’ and ‘Sanskrit in the Bible’.

Mystery No.7 Kapotaroma, Stem Cell or Cloning

Kapotaroma, son of Shibi, was born from the pieces of flesh that King Shibi cut from the body for offering to a hawk. This was done to save a dove. This story is so famous that we find it Sangam Tamil literature, sculptures of South East Asian countries and Buddha Jataka Tales. Tamil Chozas claim that Sibi was their forefather. Our interest in the story is that Kapotaroma was born out of flesh of his father. Once gain a man is giving birth. Previously we saw it in the Story of Mandhata.

Mystery No.8: Babies from Fruit Seeds!!

Vaidharbi, wife of King Sagara, gave birth to a big squash fruit. The seeds were placed in special pots and sixty thousand sons came. This comes under idioms and phrases. ‘Sixty thousand’ means innumerable, many, unusually large, not literally 60,000. As children we are told that King Dasaratha had 60,000 wives, Krishna had 60,000 girl friends etc. It means ‘above average’ figure. The second thing about this episode is giving birth to a Squash Fruit. This is in symbolic language. We don’t know the real meaning. One thing is similar to the story of Gandhari. It may be again a case of test tube babies or stem cell techniques.

gandhari
Gandhari with Kunti

Mystery No.9: Babies from Smoke!

The most interesting birth mystery is the story of Somaka. He had 100 queens, but no children. At last one queen had one baby named Jantu. Because all the queens made lot of fuss about that one baby, he consulted his Guru for a solution. He advised him to throw the baby into fire and if all the queens smelt the smoke everyone will become pregnant. The baby was thrown into fire and when all the queens inhaled the smoke they became pregnant and gave birth. This is still mysterious. Smoke from the flesh makes one pregnant! Who knows? When the medical sciences advance we may get a newer explanation for this episode.

Mystery No.10: Child from a Dead Body!

Mahabharata has one more interesting story about a woman becoming pregnant with the help of a dead body! In Western countries it is possible today. When young men go for chemotherapy for his cancer, we warn them to store their semen for future saying that they may become sterile. So even if the husband dies because of cancer, his wife can still produce ‘’his’’ children. Bhadra was the wife of Vyushishtashwa. He died without a child. When Bhadra thought that it was not worth living without a husband or a child, her dead husband proclaimed she would soon become pregnant. So she went to bed with the dead body and she had many children. I will say it is possible under certain circumstances. If his semen was saved and used for this lady or even if they had sex before his death, she can become pregnant. In the olden days just to avoid scandals, they might have told this story. Even in the western world, if someone becomes pregnant without her husband alive, it create lot of scandals.

There are many more stories like this in the great epic, each one gives us some new thoughts. After five or ten years we may be able to explain these in better light. Now Western countries are even rewriting their law books because of surrogate babies. It will definitely create lot of legal issues. Gay men can marry and get children! Their semen is used just to create babies! So they need new laws. The amazing thing about Hindu scriptures is we have examples for everything. I have already written about Lord Shiva was the first one to use MP3 player.

contact swami_48@yahoo.com
Pictures are used from various sites;thanks.

Did Agastya drink ocean?

agastya+in+London

Agastya in London Victoria and Alburt Museum. The statue was brought from from Indonesia.

By S Swaminathan
Post No 931 Dated 25th March 2014

(This article written by me was first published in Nilacharal. Com
On 22 November 2004. Still its is available on their website)

Did Agastya drink ocean?

Agastya was one of the greatest travellers of ancient India. He was mentioned in Rig Veda and the Ramayana. He slowly moved southward and established an ashram at the Western Ghats-Pothya malai. There are lot of myths about him. All this can be explained scientifically. He did divert the river Cauvery to the present Chola Mandala like Bagheeratha. But in thousands of years it became a myth and we read a crow tilted the’ Kamandalam’ of Agastya and thus came the River Cauvery.

Another story told about Agastya is that he travelled to south at the behest of Lord Siva. It is true that either Siva or a Saivaite saint requested him to go to the south to disperse the population. The story of Siva’s (Menakshi) Tirulkalyanam makes it clear by saying the overcrowding of the earth tilted the balance and Siva requested Agastya to go south. Our fore fathers were such a great planners that they did what we are doing today-building satellite cities! This story is in Tiruvilayadal puranam and other books.

Did Agastya drink the ocean? Agastya was the first person to cross the Indian Ocean for the first time to establish a great Hindu Empire in South East Asia. We now knew that there was a flourishing Hindu colony in Laos, Vietnam, Cambodia (Angor vat temple) Malaysia, Singapore and Indonesia (Borobudur Stupi) for 1300 years. Now they are all converted as Muslims. Like Columbus and Magellan, he crossed the ocean- that is he ‘drank’ the ocean! It is a symbolic story. Agastya’s statues are displayed throughout South East Asian countries even today.

One another myth about Agastya is that he made the Vindhya Hill not to grow again. This is another symbolic story to say that he crossed the Vindhyas for the first time through the ‘land route’. Before him, North and South Indians used coastal sea routes. Sangam Tamil literature also makes it very clear in several places that Agastya came to the south with 18 groups of people and he was the one who codified a grammar for Tamil.

agstya pranam

Jarasandhan-Siamese Twins?

Jarasandhan was born to two mothers and he came as two balls of flesh. The left and right sides (child) were thrown into a dustbin by the queens in disgust and fear. Later a Rakshasi (wild woman or a medicine woman of forest tribes) by name Jara picked it up and gave it to the king after joining both the parts. The fact is one woman gave birth to a Siamese twins (two children joined together physically) and threw it in to the bin. Somebody did some surgery successfully and gave the child back to the king in good condition.

I have counted and listed more than 20 abnormal children in the Mahabharata. Several of them are stories of cloning. Mandhata was born out of his ‘father’ says the epic. Another story says that Vaidharbi gave birth to a squash fruit and it was divided into several parts and kept in urns. They became sons. The stories of Shisupala, Sikandi and Sthunakarna talk about organ changes. Vashista and Agastya were born in ‘pots’(Kumba Muni or Kumba Yoni). If we remove all the myths about all these miracle children we see clear medical treatment or operations!

Miracle or Solar eclipse?

On the fourteenth day of the 18 day Mahabharata war, Arjuna vowed that he would kill Jayadratha before sunset or commit suicide. Unfortunately Arjuna couldn ‘t kill him. But the story is that Krishna created false sunset using his Sudarsana charka (a big disc). If we look closely at this event it is nothing but a solar eclipse. The sun light faded for some time because of the eclipse. When all prepared for the withdrawal of the army for the day, the sun came out and Arjuna killed the unguarded Jayadratha. In those days they didn’t fight after sunset.

What I have given here is only very little. If we take the fields of Medicine, Mathematics, Psychology, The power of mind/brain, Extra Sensory perception etc. we may write volume after volume. But I wish someone analyses all such events and publish their findings well before the western scientists reveal them. No one will appreciate if we keep on comparing every new invention with the writings in our old literature.

Read my other articles where Agastya legend is analysed:

Is Brahmastra a Nuclear Weapon?
Hindu Goads Naval Attacks against Pirates posted on 26-4-2012
Population Explosion: Oldest Reference in Hindu Scriptures Posted 2-2-2013
Contact swami_48@yahoo.com
********

Khandava Vana = Gondwana land; River Congo = Holy Ganga!

Gonds

“In the dim past what we call Hinduism today was prevalent all over the world. Archaeological studies reveal the existence f Vedic religion in many countries.” — Kanchi Paramacharya.

“Some historians try to explain the evidence pointing to the worldwide prevalence of our religion in the past to the exchange of cultural and religious ideas between India and other countries established through travels. I myself believe that there was one common religion or dharma throughout and the signs and symbols that we find of this today are the creation of the original inhabitants of the lands concerned.”—Kanchi Parmacharya.

(Kanchi Paramacharya was the 68th Head of Kanchi Kamakoti Peetam. Born as Swaminathan in 1894 and ordained as Sri Chandra Sekara Indra Saraswati, he attained Samadhi in 1994).

ghonts

By London Swaminathan
Post No. 913 Date: 17th March 2014.

Tribes in Indian forests are the most colourful in the world. Probably they are the most virtuous people in the world, not corrupted by the modern vices.
Anyone looking at the word Gondwana in the encyclopaedias will be puzzled by the explanation. None of them knew that it was Khandava Vana that was corrupted to Gondwana. The burning of the Khandava Vana by Arjuna and Krishna 5000 years ago caused the world’s biggest migration. The Khandavas went up to South America to establish the Olmec, Mayan, Aztec and Inca civilizations. I have explained this in detail in my earlier posts ‘ARE MAYAS INDIAN NAGAS?’ and ‘AMAZING SIMILARITIES BETWEEN MAYAS AND HINDU NAGAS’ (part 1 and part2).

When the Khandava Vana (now called Gondwana) was burnt down by Krishna and Arjuna in spite of a big protest, they started migrating under the leader ship of Maya Dhanava. But Maya Dhanava became a friend of Arjuna and built him a new capital for the Pandavas known as Indraprastha, now called Delhi, capital of India.

When the Khandava Vana ( Vana= Forest) people who are called Gonds Tribe today , spread throughout the world taking parts of Indian culture. Gonds is the corrupted form of Khandavas. They are ardent Hindus. Till Mughal king Akbar destroyed their civilization in 1564. When Dalpat Shah died his wife Rani Durgavati ruled the country efficiently. She died heroically lie any Hindu woman fighting. All their names are pure Hindu names. They worship Parvati and Shiva. They speak different languages like Hindi, Marathi,Telugu depending upon the area they lived. They are spread over several states in Central India. They celebrate Hindu festivals such as Dasara and Naga Panchami. Like any other village community they have their own stories for everything.

They are well versed in arts and building. They have divided themselves into four different castes lie the four divisions of work in ancient Hindu society. They form the biggest tribe in the world. My research shows that they are the oldest tribe in the world. They keep the torch of Hinduism burning inside the jungles of India.
gond dance

When foreigners saw similar features in different tribes in different parts of the world and the fossils similar to Central Indi in different parts, they used the word wrongly, like they used two ancient India words Arya and Dravida wrongly. Misusing and abusing words are foreigner’s usual tactics to deliberately confuse the people.

Kanchi Paramacharya was right in saying that there was only one culture in the whole world that was Hindu culture.

Gondwana is now used with a wider meaning. Part of the land mass that was before the continental drift is called Gondwana (Khandava Vana!). When Austrian scientist Eduard Sues found some fossils similar to Central India he used the word for big land mass.

river-congo

Congo is Ganga!

Another word found throughout the world is River Ganga. In the middle of the thickest forest on the earth is the river Congo of Africa. People thought that no man has even penetrated this virgin forest before the Europeans. It was a wrong thing we are always taught in the history books. Vascoda Gama, Columbus, Magellan etc.“discovered something” is rubbish. Even before they went there, there were people using trade routes to these areas. Like we named the civilization we discovered on the Indus River ‘Indus civilization’, there was a kingdom named after the Congo river as Kongo kingdom. So the river gave the name. It is nothing but Ganga, the holy river of India. If we look at the rivers that join Congo we can see several Sanskrit names like Sanga, Giri, Pamba etc.

Even in Russia we see Volga river which is Udaka (water in Sanskrit). Even Vodka (Russian liquor=water) is from Sanskrit for water. Like Tamil villagers use the word water(Thanneer) for both actual water and liquor, Russians also used Vodka, Volga for the Sanskrit word Udaka (water).

When we read a river name such as Mahaweli Ganga in Sri Lanka, we know it is definitely named after Holy Ganga of India because of the proximity and the cultural contact from Ramayana days. But not many people know that Mekong river that runs through six South East Asian countries is Ma Ganga (Ganga Ma= Mother Ganges). Hindus ruled those countries for over 1300 years in the historical period. But there were only Hindus before other religions were founded. That is why we call Hinduism as Santan Dharma, the Eternal religion. Only Greeks and Persians called us Hindus, meaning ‘the people beyond Sindhu river’.

Congo River in Africa[1].preview

Contact swami_48@yahoo.com

கடவுளும் கம்ப்யூட்டரும்

vishnu-hindu-god

அறிவியல் வியக்கும் ஆன்மீகம்!
கடவுளும் கம்ப்யூட்டரும்
ச.நாகராஜன்
God and the Computer by S Nagarajan
Post No 904 Dated 13th March 2014

விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமமும் கம்ப்யூட்டர் ஆணைகளும்

விஷ்ணுசஹஸ்ர நாமம் தொன்று தொட்டு நமது இல்லங்களில் அன்றாட பாராயணமாகச் சொல்லப்பட்டு வரும் ஒரு அற்புத ஸ்தோத்ரம். இதை நன்கு ஆராய்ந்தவர் டாக்டர் ஆர்.வி.எஸ்.எஸ். அவதானுலு. இவர் ஹைதராபாத்தில் வேதபாரதி என்னும் சம்ஸ்கிருதம் மற்றும் வேத அறிவைப் பரப்பும் ஸ்தாபனத்தின் தலைவராக இருந்து வருகிறார். வேதங்களிலும் சாஸ்திரங்களிலும் எப்படி அனைத்துத் தொழில்நுட்பமும் அறிவியலும் அடங்கி உள்ளன என்பதை விவரித்து ‘ஸயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் வேதாஸ் அண்ட் சாஸ்த்ராஸ்’ Science and Technology in Vedas and Shastras என்று ஒரு நூலை எழுதியுள்ளார். அதில் கம்ப்யூட்டர் கோட்பாடுகள் எப்படி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் அடங்கியுள்ளன என்பதை பிரமிக்க வைக்கும் விதத்தில் தருகிறார்.

கம்ப்யூட்டரில் அடிப்படையாக உள்ளது கமாண்ட் command எனப்படும் ஆணைகளே. கூட்டு, கழி, பெருக்கு போன்ற அனைத்துமே கமாண்ட் தான். இந்தக் கட்டளைகளைத் தந்தவுடன் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள சர்க்யூட்டுகள் circuits அந்த ஆணைகளைச் செயல்படுத்துகின்றன. இதில் தவறுதலே நடக்காது.

Hindu-God Vishnu image

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் 30ஆம் ஸ்லோகத்தில் வருவது ‘ருத ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ர:’ என்பதாகும். ஸ்பஷ்டாக்ஷர என்றால் ஓம் என்ற அக்ஷரத்தால் அழைக்கப்படுபவன் என்பது பொருள். ஓம் என்பது ஆற்றல் வாய்ந்த அக்ஷரம். அதை எங்கு வேண்டுமானாலும் உரிய முறையில் உச்சரித்தவுடன் அது ஒரு கமாண்ட் போலச் செயல்பட்டு ஒரு அபாரமான சக்தியை எழுப்புகிறது. கம்ப்யூட்டரில் சொல்லப்படும் கமாண்டின் உண்மையான அர்த்தத்தை இந்த நாமத்தில் நாம் பார்க்க முடிகிறது.

மெமரி memory யும் சுமேதா நாமமும்
மெமரி எனப்படும் நினைவகம் கம்ப்யூட்டரில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று.ஒரு கிலோ பைட் என்பது 1024 பைட்டுகளைக் கொண்ட்து. இதற்கு மேலாக இருக்கும் அளவீடுகளான டெரா பைட் (Tera Byte) போன்றவை அதிக நினைவகத்தைக் கொண்டிருப்பவை. 400 வால்மீகி ராமாயணங்களை (வால்மீகி ராமாயணத்தில் 24000 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன) ஒரு கிகா பைட்டில் (Giga Byte) அடக்கி விடலாம். 1024 கிகா பைட் ஒரு டெரா பைட் ஆகும். அழிக்க முடியாத நான் – எரேஸபிள்(non-erasable) குணாதிசயங்களையும் கம்ப்யூட்டர் கொண்டுள்ளது.

இந்த நினைவகம் பற்றிய கோட்பாட்டை 80வது ஸ்லோகத்தில் வரும் நாமமான ‘சுமேதா மேதஜோ தன்ய: சத்யமேதா தராதர:’ என்பதில் காண முடிகிறது.

சுமேதா என்றால் அற்புதமான நினைவகத்தைக் கொண்டிருப்பவன் என்பது பொருள். சத்யமேதா என்பதில் அழிக்க முடியாத மெமரியைக் கொண்டிருப்பவன் என்பது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது! ஒவ்வொரு உயிரும் ஒவ்வொரு கணத்திலும் எல்லா காலத்திலும் செய்யும் அனைத்துச் செயல்களையும் அவன் நினைவில் கொண்டிருக்கிறான். கீதையில் இதையே கண்ணன் அர்ஜுனனிடம்,” எனக்கும் உனக்கும் பல ஜன்மங்கள் கழிந்து விட்டன. அதை நீ அறிய மாட்டாய். ஆனால் நான் அவற்றை நினைவில் கொண்டிருக்கிறேன் (கீதை நான்காம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 5 பஹூநி மே வ்யதீதாநி ஜன்மானி தவ சார்ஜுனI தாந்யஹம் வேத ஸர்வாணி ந த்வம் வேத்த பரந்தப II )” என்ற வார்த்தைகளால் கூறுகிறான்!

இப்படி நினைவக்க் கோட்பாட்டையும் சஹஸ்ரநாமம் விளக்குகிறது.

Vishnu_Laxmi_and_Serpent_Anant

கணினியின் வேகமும் கடவுளின் வேகமும்
இன்னொரு கோட்பாடு வேகம் பற்றியது. இந்த வேகத்தினால் தான் கம்ப்யூட்டரை இன்றைய நவீன உலகம் மதித்து அன்றாடச் செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கம்ப்யூட்டரின் வேகத்தை மெகா ஹெர்ட்ஸ் (MHz) கிகா ஹெர்ட்ஸ் (GHz) என்ற அளவீடால் சொல்கிறோம்.இந்த கணினி வேகத்தை இன்னொரு முறையாலும் கூற முடியும். ஒரு வினாடிக்கு லட்சக்கணக்கான ஆணைகள் எனப்படும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் என்ற முறையிலும் கணினி வேகம் கூறப்படும். பழைய தலைமுறை கணினிகள் ஒரு வினாடிக்கு பத்து லட்சம் ஆணைகளை மேற்கொள்ளும் திறன் உடையவை. இன்றோ இன்னும் அதிக வேகம்! இந்த வேகத்தை 40வது ஸ்லோகத்தில் மஹாவிஷ்ணுவைத் துதிக்கும் நாமமான ‘மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவான் அமிதாஸன:’ என்பதில் காணலாம்.

இந்த ‘வேகவானின்’ வேகம் பற்றி கஜேந்திர மோக்ஷத்தில் ஆதிமூலமே என்று கூப்பிட்டு முடிவதற்குள் அவன் வந்து சேர்ந்ததை பாகவதம் சிறப்பாகக் குறிப்பிடுகிறது. திரௌபதி கூப்பிட்டவுடன் அவன் செய்த லீலையையும் நாம் மறக்க முடியாது.

மைக்ரோ ப்ராஸஸரும் micro processor நிர்ணயிக்கப்பட முடியாத வடிவம் உடையோனும்
அடுத்து கம்ப்யூட்டர்களின் பயன்பாடு நம்மை பிரமிக்க வைக்கிறதல்லவா! எங்கும் கம்ப்யூட்டர், எதிலும் கம்ப்யூட்டர், எதற்கும் கம்ப்யூட்டர்!!! ரிசர்வேஷனுக்கும், மருத்துவமனைகளில் அனைத்து சேவைகளுக்கும், ஏன் ராக்கட்டுகளை விண்ணில் ஏவுவதற்கும் கூட என்று இப்படி எங்கு பார்த்தாலும் கணினியின் சேவை தான்! இது எதனால் என்று பார்த்தால் விடை மைக்ரோப்ராஸஸரினால் தான் என்று முடியும். கணினியின் மென்பொருளில் உள்ள மைக்ரோப்ராஸஸர்களின் நெகிழ்வுத் தன்மை பிரமிக்க வைக்கும் ஒன்று. அதை எந்த விதத்திலும் பயன்படுத்த முடியக்கூடிய அளவு அது ப்ளெக்ஸிபிளாக – நெகிழ்வுடன் கூடியதாக உள்ளது.

இந்த அற்புதமான தன்மையை 19ஆம் ஸ்லோகத்தில் வரும் நாமத்தில் காணலாம்.
“அநிர்தேஷ்யவபு: ஸ்ரீமான் அமேயாத்மா மஹாத்ரித்ருத்”
இதன் பொருள் அவன் வடிவம் நிர்ணயிக்கப்பட முடியாதது, அவன் நினைத்த வடிவத்தை எடுப்பவன் என்பதாகும்.
அவன் பல்வேறு வடிவம் எடுப்பவன் என்பதை 29ஆம் ஸ்லோகத்தில் வரும் நாமமான ‘நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூபஹ சிபிவிஷ்டஹ ப்ரகாஷந:’ என்பது வலியுறுத்துகிறது.

Vishnu (1)

நாமங்கள் பல; கணினியின் பயன்பாடுகள் பல!
இதே போல programming ப்ரொக்ராமிங் (மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரக:-ஸ்லோகம் 72), மல்டி ப்ரொக்ராமிங் (ஸ்வாபன: ஸ்வவஸோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைககர்மக்ருத்-ஸ்லோகம் -50), அலெர்ட் டிபென்ஸ் சிஸ்டம் (தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தண்டோ தமயிதா தமஹ –ஸ்லோகம் 92), கேபிளிங் (சுபாங்கோ லோக சாரங்கஹ சுநந்து –ஸ்லோகம் 84) ஆகியவற்றையும் அவதானுலு விவரிக்கிறார்; நம்மை பிரமிக்க வைக்கிறார். பாரத பிரதமராக இருந்த வாஜ்பாய், வேதங்களிலிருந்து விஞ்ஞானத்தைக் கூறும் இவரது அறிவுத் திறனைக் கண்டு,” கனவு நனவாகிறது” என்றார். ராஷ்ட்ரபதியாக இருந்த சங்கர் தயாள் சர்மாவோ இவரது பணியை, “மிக அருமை; உலகிலேயே இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் இது முதலாவது” என்று பாராட்டினார்.

வால்டேர் போற்றிய ஹிந்து மதம்
பிரபல தத்துவஞானியான வால்டேர், “ஜியாமெட்ரியைக் கற்க பிதகோரஸ் கங்கைக் கரைக்குச் சென்றார்” என்று எழுதியுள்ளதோடு, “நமக்கு எல்லாமே கங்கைக் கரையிலிருந்து தான் வந்திருக்கிறது” என்று கூறினார். ‘ஹிஸ்டரி ஆஃப் மேதமேடிக்ஸ்’ என்ற நூலை ஆதாரபூர்வமாக எழுதியுள்ள ஆப்ரஹாம் செய்டன்பர்க் சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள சுலப சூத்ரங்களே பாபிலோனிலிருந்து எகிப்து வரை அராபியாவிலிருந்து கிரேக்கம் வரை உள்ள அனைத்து கணித மேதைகளையும் கவர்ந்து அவர்களை ஊக்குவித்தது என்கிறார்.

அனைத்துக் கலைகளும் தொழில்நுட்பங்களையும் தன்னுள் அடக்கி வைத்திருக்கிறது வேதங்கள் என்பதை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அறிஞர்கள் ஆதாரங்களுடன் எழுதி வருகின்றனர்.

vishnu

அறிஞர்களைப் போற்றுவோம்
ஸ்ரீ பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்த சங்கராசார்யர், கணித சூத்ரம் அல்லது சுலப சூத்ரங்கள் என அழைக்கப்படும் சூத்திரங்களில் அனைத்துக் கணித முறைகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்து அதர்வண வேதத்தை ஆராய்ந்து வேத கணிதத்தைக் கண்டு விளக்கினார். 1965ஆம் ஆண்டு அச்சுக்கு வந்த வேத கணிதம் இன்று உலகம் முழுவதும் பரவி மேலை நாட்டு பல்கலைக் கழகங்களிலும் கூடப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு அனைவரையும் வியக்க வைக்கிறது..

ஸ்ரீ சங்கராசார்யர் காட்டிய வழியில் வேதம் கொண்டுள்ள ஏராளமான தொழில்நுட்பங்களை அறிந்து சமுதாயத்திற்கு அளிக்க இந்தியர்களான பல்வேறு இளம் தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் மற்றும் முதிர்ந்த ஆராய்ச்சி நிபுணர்கள் இப்போது முன் வந்திருப்பது மிகவும் போற்றிப் புகழவேண்டிய தொண்டாக அமைகிறது.

வால்டேர் கூறியதை நிரூபிக்க முன் வந்திருக்கும் இந்த அறிஞர்களைப் போற்றுவோம்!
***********************
நன்றி: ஞான ஆலயம் மார்ச் 2014 ( This is written by Santanam Nagarajan and Published in Jnana Alayama Magazine.

contact swami_48@yahoo.com

Valentine Day and Hinduism

nargis-fakhri3

By London Swaminathan
Post No.840 Date.14th February 2014 (valentine day)

“ And of feminine beings I am fame (Kirti), prosperity (Sri), speech (Vak), memory (Smrti), intelligence (Medha), firmness (Dhrti) and patience (Kshama) – Bhagavad Gita 10—34

47 years ago, I and my brothers attended a meeting organised at Madurai Victoria Edward Hall (also known as Regal Talkies). Dr Ushar Budh of Sanskrit Department of Minnesota University addressed the gathering (Later he has become a Sanyai). He gave us an inspiring talk. He quoted some hymns from the Vedas and challenged the crowd to show a more beautiful love duet from any Indian film. Hindus never saw sex as a taboo, unlike other religions. But they were against any public display of it, which we see in today’s Western Valentine Day parties.

Marriage Hymns

The Vedic hymns used in the Hindu weddings are beautiful ones. They praise the bride as a Maha Rani (Great queen/Empress.

A few Vedic Wedding Mantras
सखा सप्तपदा भव ।
सखायौ सप्तपदा बभूव ।
सख्यं ते गमेयम् ।
सख्यात् ते मायोषम् ।
सख्यान्मे मयोष्ठाः ।

You have walked seven steps with me; be my friend. We have walked seven steps together; let us be friends. Let me get your friendship. Let me not part from your friendship. May you not part from my friendship. [ Note: This is recited by the groom after taking the seven steps around the altar. (विवाह कर्मकाण्ड – vivaaha karmakaaNDa) ]

— ॐ —
धैरहं पृथिवीत्वम् ।
रेतोऽहं रेतोभृत्त्वम् ।
मनोऽहमस्मि वाक्त्वम् ।
सामाहमस्मि ऋकृत्वम् ।
सा मां अनुव्रता भव ।

I am the sky and you are the earth. I am the giver of energy and you are the receiver. I am the mind and you are the word. I am (saama) music and you are the song (RRik). You and I follow each other. [ Note: This is recited by the groom after taking the seven steps around the altar. (विवाह कर्मकाण्ड – vivaaha karmakaaNDa) ]

— ॐ —
चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम् ।
ध्यौर्भूमिः कोश आसीद्यदयात्सूर्या पतिम् ॥

Thought was pillow; and the sight the collyrium of the eyes; heaven and earth were her treasure box, when Surya went to her spouse.
(Matras are taken from samskrutam.com;thanks).

Sex is sanctified in Hinduism. We can sing sexy songs like Gita Govindam in public. We can enact sexy acts in street corner dances known as Kama Dahanam, one day before Holi.

nargis1

Lover/Beloved simile in Bhagavad Gita

Even in a religious book like the Bhagavad Gita we read a simile about lover and beloved! Arjuna says (11-44):
Therefore bowing down and prostrating my body before you, Adorable Lord, I seek thy grace. Thou ,O God shouldst bear with me as a father to his son, as a friend to his friend, as a lover to his beloved.
These human relations find in God their fullest realization and later Vaishnava literature utilizes these ideas more fully, says Dr Radhakrishnan in hiss Gita commentary.

Rishi Status to sex writer
Vatsyayana , author of the Kamasutra and grammarian Panini were given the status of divine poets. No other religion gives so much importance to sex. But they always keep it within a limit. Family life is one of the four stages of a human being’s life. Brahmacharya, Grihastha (Married life), Vanaprastha (retired or forest life) and Sanyasa ( renunciation) are the four stages prescribed in Hindu scriptures.

nargis-fakhri2

Dharma Artha Kama & Moksha
Hindu’s four goals in life are Dharma (religious law) Artha (wealth) Kama (Pleasure) & Moksha (liberation). The great Tamil poet Tiruvalluvar also divided his book Tirukkural into three parts Dharma, Artha and Kama in the same order. Oldest Tamil book Tolkappiam also refers to it. They never excluded Kama/ pleasure through married life.

Sex in Tamil Veda Tirukkural

Tiru Valluvar, author of Tirukkural, used the Sanskrit word Kama though out his book (Kama gave the English word Amorous). Early Christian missionaries refused to translate the third chapter of the Tamil Veda Tirukkural, written around 5th century AD (31 BC is a fake date given by the Tamil enthusiasts. See my earlier posts).

The last couplet in the book runs like this,
Sweet are quarrels in love when the quarrels end in the bliss of a close embrace — Kural 1330
Is there a heaven happier than the sulking here of hearts that unite in love like water and earth — Kural 1323.

Roman poet Publius terentius afer (190-159 BC) sais in Latin
‘Amarantium irae amoris integrationist’

“The quarrels of lovers are the renewal of love.” Andria. Act iii. Sc. 3, 23. (555.)
Another quote giving the same view

The quarrels of lovers are like summer showers, that leave the country more verdant and beautiful.
—Madame Necker

Gita Govindam of Jayadeva
Jeyadeva’s Gita Govindam is sung in all the traditional Bhajans in South India. Some of them are considered very sexy. But that was divine love, far above the carnal love. Swami Vivekananda, in his lecture on Gopi’s , says that their love towards Krishna was divine. Even to understand this love one’s heart must be as pure as Sukha’s, Vyasa’s son. Incidentally the earliest reference to Gopis is in the 2000 year old Sangam Tamil literature!

tamil puu parithal

The devotional movement laid several paths to reach God. One can see God as his master or a lover or a friend. In the Nayaka- Nayaki (hero/heroine) Bhava one can see God as a lover. In Tamil Nadu Saivite and Vaishnavite girls fast during a particular month (December/January) singing the glory of Shiva and Vishnu as lovers. Manikka Vasagar’s Tiruvembavai and Andal’s Tiruppavai have such songs.

Though we have some sex manual in Greek and songs similar to Nayaka/Nayaki in the Bible, they were no comparison to what we have here in Sanskrit and Tamil literature.

Love marriage is one of the eight types marriage approved by the Hindu scriptures. Swayamvaram, which is not found anywhere in the world, is a unique Hindu way of a woman choosing her would be husband from among her suitors. This was mainly done by the royal families.

Except the public display of sex, all the modern methods were tried and tested in India.

Contact swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from the news papers and Souvenirs.