ஆற்றலின் மகனே !கட்டிளங் காளையே! அக்கினி தேவனே ! (Post No.10,021)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 10,021

Date uploaded in London – 25 AUGUST  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ரிக் வேதம் முழுதும், பாரதியார் பாட்டு போல, எல்லாம் ஆக்க பூர்வமான சொற்களே இருக்கும். அது மட்டுமல்ல; நல்ல கற்பனை வளம் மிக்க சொற்களையும் உவமைகளையும்  காணலாம். அக்கினி தேவனை அழைப்பதற்காக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் காலை, நண்பகல், மாலை என்று மூன்று வேளைகளிலும் ஹோமத் தீ மூட்டுவர். அப்போது சொல்லும் மந்திரங்களை ரிக் வேதத்தின் எட்டாவது மண்டலத்திலுள்ள இரண்டு துதிகளில் உள்ள ஆக்கபூர்வ அடை மொழிகளை, சொற்களை,  மட்டும் தருகிறேன் . இன்னொரு துதியில் அக்கினியை ‘ஒளி ஆடை அணிந்தவனே’ என்று புலவர் விளிக்கிறார் இங்கே நெய் முடியுடைவனே என்று பகர்கிறார்.

இதோ ரிக் வேதம் RV.8-60

அக்கினி தேவனை ரிஷி பர்க்க பிரகாதன் பாடுகிறார்.

ஆற்றலின் மகனே

நெய் கேசம் உடையவனே

பழையவனே

புலவனே (கவி)

சுத்தம் செய்பவனே

இன்பம் தருவோனே

வாரி வழங்குவோனே

பிரகாசிப்போனே

அதி இளைஞனே

நித்தியனே

சத்தியனே

மனைகளை அளிப்பவனே

பாலகனே

எங்கும் பரவியவனே

மஹானே

நண்பர்களை மேம்படுத்துவோனே

ஆற்றலின் தலைவனே

நலத்தை அளிப்பவனே

பலத்தின் தலைவனே

பலத்தின் மகனே

கொம்புகளைத் தீட்டும் காளையே

இரண்டு தாய் உடையவனே

(வேத காலத்தில் இரண்டு மரக்கட்டைகளை  வைத்து தீ உண்டாக்கினர்)

சூடான சுவாலையால் மேகத்தைக் கிழிப்பவனே

(மேகத்தின் இடையே ஒளிரும் கீற்று மின்னல்)

தடைப்படாத அக்கினியே

தேவனான அக்கினியே

ஜனங்களைக் காப்போனே

ஒளிச் செல்வனே

XXX

துதி RV.8-61 (ரிக்  வேதம்)

இது இந்திரனை நோக்கி ரிஷி பர்க பிரகாதன் பாடுவது-

இந்திரனே

புருவசுவே

மகவானே

விப்ரனே

அழகிய மோவாய் உள்ளவனே

பலத்தின் தலைவனே

சூரனே

வள்ளலே

பொன்னார் மேனியனே

தாங்க ஊற்றே

சதக்ரதுவே (சதாவதானி)

தடை படாதவனே

நண்பனே

செல்வபதியே

பகைவர்களைப் புடைப்பவனே

புரந்தரனே

இவ்வாறு பாசிட்டிவ் சொல்லாக்கத்தையே பாடினால் நமது மனதும் எதையும் செய்யும் சக்தி பெறு ம். எதையும் தாங்கும் சக்தியையும் பெறும்.

வேத மந்திரங்களை இசைக்க முடியாதோர் அதை கேட்கவாவது செய்யலாம்.

—SUBHAM—

TAGS– ரிக் வேதம், ஆக்கபூர்வ, சொல்லாக்கம் , ஆற்றல், அடைமொழி