அன்னம்/ உணவு பற்றிய 7 பழமொழிகள் என்ன? (Post 8757)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8757

Date uploaded in London – –30 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

அன்னம் இட்டாரைக் கன்னம் இடலாமா

அன்னமயம் பிராண மயம்

அன்னம் ஒடுங்கினால் அஞ்சும் ஒடுங்கும்

அன்னம் மிகக் கொள்வானும் ஆடை  அழுக்கு ஆவானும் பதர்

அன்னம் முட்டானால் எல்லாம் முட்டு

அன்னம் இறங்குவதே அபான வாயுவால்

அன்னத்தில் புத்தி கூர்மையேயன்றி வித்தையில் புத்தி கூர்மையில்லை

tags– அன்னம்/ உணவு , பழமொழிகள்