சங்க இலக்கியத்தில் அமிர்தம், அமிழ்தம், இந்திரன் (Post No.9330)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9330

Date uploaded in London – –2 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

If u need this article in word format, please write  to us

சங்க இலக்கியத்தில் அமிர்தம், அமிழ்தம்

BY LONDON SWAMINATHAN

உலகிலேயே தலை சிறந்த இந்துக்கள் தமிழர்கள்தான். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இந்திரன், அமிர்தம் பற்றிய குறிப்புகள் தமிழில் கிடைக்கின்றன.

இந்திரன் பற்றி சங்க இலக்கியத்தில் குறைந்தது ஐந்து இடங்களில் செய்திகள் கிடைக்கின்றன. பிற இடங்களிலும் தொல்காப்பியத்திலும் வேந்தன் முதலிய பெயர்களால் இந்திரன் பற்றிய குறிப்புகள் உள .தமிழர்கள் வாழ்வில் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இந்திரனும் அமிழ்தமும் இரண்டறக் கலந்துவிட்டனர் ; ஆண்கள்  பெயர்களில் மட்டும் இன்றி பெண்கள் பெயர்களிலும் அம்ருதா

tags —சங்க இலக்கியம், அமிர்தம், அமிழ்தம், இந்திரன்,