ஐந்து அரச லக்ஷணங்கள் (Post No.6696)

WRITTEN by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 29 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-32 am

Post No. 6696


Pictures are taken from various sources such as Facebook, google, friends, websites etc 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

காமம் க்ரோதம் ச லோபம் ச பயம் ஸ்வப்னம் ச பஞ்சமம்

மஹாபாரதம்- சாந்தி பர்வம்- 140-4/5

–subbam–