தமிழ்ப் பழமொழிகள்: TAMIL- ENGLISH PROVERB BOOK -2 (First Part)

Compiled by London swaminathan

Post No.2219

Date: 6   October 2015

Time uploaded in London: 15-48

Thanks for the pictures.

Don’t use pictures. Don’t reblog for at least a week.

On 17th August I posted (Post No.2078) an old book with 108 Tamil proverbs and its English equivalents in this blog. Today I am posting another old book with 348 Tamil proverbs and their parallel proverbs in English:

 

Title of the Book: Parallel Proverbs in Tamil and English

Author of the Book: Ramaswami Ayyangar

Year of Publication: 1905

Contents: 348 Tamil Proverbs and 348 English Proverbs or phrases

Source: British Library, London.

Though it is over 100 years old, it is very relevant for today. We can use every proverb even today in our conversation.

Here are the book pages; please zoom in and enlarge and then read the pages.

In the first part I am posting only 10 பக்கங்கள்

IMG_2731

IMG_2732

பழமொழி: அச்சில்லாமல் தேரோடுமா?

பழமொழி: அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்.

பழமொழி: ஆனைவரும் பின்னே, மணி ஒசை வரும் முன்னே

பழமொழி: உயரவுயரப் பறந்தாலும்,  ஊர்க்குருவி  பருந்தாகுமா?

பழமொழி: ஐயர் வரும் வரைக்கும்    அமாவாசை காத்திருக்குமா?

தொடரும்………………………………………