ஆட்டுப்பால் அதிசயம்! (Post No.7389)

ஆட்டுப்பால் அதிசயம்! (Post No.7389)

Written by London Swaminathan

Date – 27th December 2019

Post No.7389

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

மார்ச் 8, 1992ல் தினமணியில் அதிசய ஆட்டுக்குட்டி பற்றி எழுதினேன்.

பின்னர் வந்த செய்திகளின்படி அது 1997ல் இறந்ததும் அது போல பல

ஆட்டுக்குட்டிகள் குளோனிங் (அச்சுப் பிரதி) செய்யப்பட்டதும் தெரிகிறது .

இணைக்கப்பட்ட செய்திகளில் மேல்விவரம் காண்க.

Bottom of Form

Tracy, a transgenic sheep, Scotland, 1999

Thumbnail5
Thumbnail6
Thumbnail7

Click the thumbnails to enlarge

‘Tracy’ the sheep (1990-97) was genetically modified to produce a human protein, alpha antitrypsin, in her milk. The protein is being clinically tested by PPL Therapeutics, who also donated Tracy to the Science Museum, with the aim of finding a treatment for the symptoms of cystic fibrosis. Tracy was born in 1990 after human DNA was inserted into fertilised sheep embryos at the Roslin Institute near Edinburgh, Scotland. In an attempt to reproduce animals such as Tracy, the Roslin Institute later cloned Dolly the sheep.