இடுக்கண் வருங்கால் நகுக ! (Post No.9262)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9262

Date uploaded in London – –     14 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கஷ்டம் வரும்போது சிரித்து மழுப்பி விடுங்கள் என்றான் வள்ளுவன்.

நான் சொல்கிறேன்.

இடுக்கண் வராமல் இருக்க வேண்டுமானால் , நகுக.

சிரித்தால்  கஷ்டமே வராது.

அதாவது வாழ்க்கையில் எதையுமே சிரித்த முகத்துடன் அணுகினால் கஷ்டமே வராது

இதோ உங்களுக்கு உதவ, சில ஜோக்குகள் :–

tags- இடுக்கண், வருங்கால் ,நகுக,