இரண்டாம் உலக மஹா யுத்தம்- மலேசியாவில் ஜப்பானியர் அட்டூழியம்- part 2 (Post No.6727)

Compiled  by London swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 4 AUGUST 2019
British Summer Time uploaded in London –1
O-46 am

Post No. 6727

 Pictures are taken from various sources. Museum pictures are taken by me ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

புஸ்தகத்தின் பெயர்-

ஜப்பானிய லாக்அப்பில் ஏழு தினங்கள்

ஆசிரியர்- சி.வீ.குப்புசாமி

புதுமலர்ச்சி வெளியீடு

சிங்கப்பூர்

ஆண்டு 1946

பக்கங்கள் 42