இராவணன் சிறப்பு- கம்பர் பாடலின் இரு வடிவங்கள்! – அவன் தரும் அரிய செய்தி!

Written by S.Nagarajan
swami_48@yahoo.com


Date: 13 March 2019


GMT Time uploaded in London – 8-25 am am


Post No. 6188

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

தவிர வேறொன்று இப்படிப்பட்ட ஆற்றலைத் தருமா, என்ன? (தராது என்று பொருள்)