இலங்கை வரைபடம், இலங்கையின் முக்கிய ஊர்கள் (Post No.9223)

COMPILED BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9223

Date uploaded in London – –3 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

இலங்கை வரைபடத்தில் (Sri Lanka Map) தமிழர்கள் தொடர்புள்ள இடங்களும் வரலாற்றுச் சிறப்புள்ள இடங்களும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் பழைய ஊர்ப்பெயர்களும் ஆங்கிலேயர் உரு மாற்றிய ஊர்ப் பெயர்களும் அவற்றுக்கான சரியான பெயர்களும் படத்தில் உள்ளன.

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் . படத்தை வெயிட்டோருக்கு நன்றி .

(பழைய பேப்பர் கட்டிங் paper cuttings குகளை வெகு வேகமாகக் களைந்து வருகிறேன். எந்தப் புஸ்தகத்திலிருந்து  எடுத்தேன்  என்பதைக் குறிக்க மறந்து விட்டேன் ).

Tags- இலங்கை வரைபடம், மேப் , ஊர்கள், Sri Lanka, Tamil Map,