மாநகரங்களில் அதிசய இரும்புத் தூண்கள், உத்தரங்கள் (Post No.7172)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 3 NOVEMBER 2019

Time  in London – 13-31

Post No. 7172

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

iron beams in Puri Temple
Iron beams in Konarak
Delhi Iron Pillar

அந்தக் கால இந்தியா ‘இரும்பு இந்தியா’ என்பதற்கு நமது ராட்சத பீரங்கிகளும் சான்று பகர்கின்றன. அவற்றைத் தனியே காண்போம்.

written by london swaminathan in 1980s

–subham–