புராணத்துளிகள் : அருமையான உரையாடல் (Post No.9382)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9382

Date uploaded in London – –  15 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம்-அத்தியாயம் 4 கட்டுரை எண் 9293 வெளியான தேதி 22-2-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 5

ச.நாகராஜன்

15. சந்தோஷம், பொறுமை, நேர்மை, தயை … என்றால் என்ன? உத்தவருக்கு  ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பதில்!ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு அருமையான உரையாடல் வருகிறது.  ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவரின் கேள்விகளுக்கு

tags – உரையாடல், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், உத்தவர்,புராணத்துளிகள்