பகவத் கீதையில் எந்திரங்கள் ! (Post No.9477)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9477

Date uploaded in London – –10  APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பகவத் கீதையில் எந்திரங்கள் !

உபநிஷத காலம் முதலே நமக்கு எந்திரங்கள், உலோககங்களைப் பிரித்தெடுத்து ஆயுதங்கள் உபகரணங்கள் செய்தல் பற்றிய அறிவு மிகவும் இருந்துள்ளது.

முதலில் எது எது எந்தக் காலம் என்பது பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு :காமாலைக் கண்களும், கோல் பார்வையுமுடைய……………………………………………..

tags — பகவத் கீதை, எந்திரங்கள், உபநிஷதங்கள்  , உலோககங்கள்