குளோரின் – நாம் தினசரி உபயோகிக்கும் வாயு (Post.9616)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9616

Date uploaded in London – –17 May   2021           

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பூமியிலுள்ள 118 மூலகங்களில் இதுவரை 32 பற்றி எழுதினேன். இன்று 33-ஆவதாக குளோரின் (CHLORINE) என்னும் வாயு பற்றி சுவையான செய்திகளைச் சொல்கிறேன். நாம் தினமும் உணவுப் பொருட்களில் பயன்படுத்துவது உப்பு. ‘உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே’ என்பது தமிழ்ப் பழமொழி. அது மட்டுமல்ல. ‘உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை’ என்பது ஆன்றோர்

tags- குளோரின் , வாயு, ‘உப்பில்லாப் பண்டம் ,