பிறப்பினால் அடைவதல்ல உயர்நிலை! (Post No.10,284)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,284

Date uploaded in London – –   1 NOVEMBER  2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சுபாஷிதச் செல்வம்

பிறப்பினால் அடைவதல்ல உயர்நிலை! குணங்களினால் அடையப்படுவது அது!

ச.நாகராஜன்

சரோஜா பட் தொகுத்த சுபாஷித சதகம் என்ற நூலிலிருந்து சில சுபாஷிதங்களைப் பார்த்தோம். இதோ இன்னும் ஐந்து சுபாஷிதங்கள் :-

சர்வநாஷே சமுத்பன்னே அர்தே த்யஜதி பண்டித: |

அர்தேன குருதே கார்யே சர்வநாஷோ ந ஜாயதே ||

ஒரு பெரிய நாசம் வரும் போது புத்திசாலியானவன் பாதியை தியாகம் செய்து தான் அடைய விரும்பியதை மீதி இருக்கும் பாதியை வைத்து அடைகிறான். இப்படியாக பெரிய நாசம் ஏற்படுவதில்லை.

When a total disaster is incumbent a wise man abandons half (of what he wants to achieve) and manages with the remaining half. Thus the total disaster does not take place.

*

மனோ தாவதி சர்வத்ர மதோன்மத்தகஜேந்த்ரவத் |

ஞானாங்ககுஷசமா புத்திஸ்தஸ்ய நிச்சலதே மன: ||

மதம் பிடித்த யானை போல மனமானது இங்கும் அங்கும் அலைகிறது. அறிவு என்னும் அங்குசத்தைக் கொண்ட ஒருவனின் மனமானது நிலையாக இருக்கிறது.

The mind runs (helter and shelter) like an intoxicated elephant. The mind of one whose intellect is possessed of a goad in the form of knowledge, remains stable.

*

அஹோ குணானாம் ப்ராப்த்யர்தே யதந்தே பஹுதா நரா: |

முக்தா யதர்தே பங்காஸ்யா: இதரேஷாம் ச கா கதா ||

நல்ல குணங்களைக் கொள்வதற்கு எவ்வளவு முயற்சிகள் மனிதர்களால் எடுக்கப்படுகின்றன? முக்தா (முக்தி அடைபவர்கள் – இன்னொரு பொருள் முத்துக்கள்) கூட அதற்கென தங்கள் வாயை திறந்து கொள்ள/ உடைத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் போது மற்றவர்களைப் பற்றிச் சொல்ல என்ன இருக்கிறது?

How many efforts are put in by people to acquire qualities? Even the muktas (liberated sould/pearls) have to get their mouths broken for that purpose. What to say of other people?

*

ஜ்யேஷ்டத்வம் ஜன்மனா நைவ குணைஜ்யேஷ்டத்வமுச்யதே |

குணாத் குருத்வமாயாதி துக்தம் ததி த்ருதம் க்ரமாத் ||

உயர்ந்த நிலை என்பது பிறப்பால் ஏற்படும் ஒன்றல்ல. நல்ல குணங்களால் அடையப்படுவது அது என்று சொல்லப்படுகிறது. பால், தயிர், நெய் ஆகியன அதனுடைய குணத்தினால் அதிக கனத்தை அடைகிறது.

Superiority is not caused by birth (in a high family). It is said that superiority (greatness) is achieved by means of good qualities. Milk, curds and ghee become more and more heavy by means of their qualities.

*

கௌரவம் ப்ராப்யதே தானான்ன து வித்தஸ்ய சஞ்சயாத் |

ஸ்திதிருச்சை: பயோதானாம் பயோதீநாமத: ஸ்திதி: ||

கௌரவமானது ஒருவன் தனது செல்வத்தைக் கொடுப்பதால் ஏற்படுவது, சேர்ப்பதினால் அல்ல. (மழையைப் பொழிவிக்கும்) மேகங்கள் (வானில்) உயரத்தில் இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த நீரைச் சேர்த்து வைக்கும் சமுத்திரங்கள் (பூமியில்) கீழே உள்ளன.

Greatness is gained by giving away wealth, not by storing it. The place of the clouds (who give water) is high up (in the sky), whereas the place of stores of water (seas) is below (on the earth).

***

English Translation by Saroja Bhate

Source : Subhasita Shatakam Thanks : Saroja Bhate

tags – உயர்நிலை, பிறப்பினால்