எட்டாம் நம்பர் மஹிமை (Post No.7036)

COMPILED BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 30 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 8-59 AM

Post No. 7036

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

எட்டு வகைத் திருமணங்கள் | Tamil and …https://tamilandvedas.com › tag › எட்டு-வகை…

1.      

8 Jun 2018 – தொல்காப்பியரும் மநுவும் சொல்லும் எட்டு வகைத் திருமணங்கள் … ஆருஷத் திருமணம் மூலம் பிறக்கும் குழந்தைகளின் முன், …

திருமண வகைகள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › திருமண-வக…

1.      

9 Apr 2015 – Tagged with திருமண வகைகள் … இந்துமதத்தில் 8 வகைத் திருமணங்கள். Written by … வரை பின்பற்றுவது; எட்டு வேற்றுமைகளை பின்பற்றுவது.

எட்டு வகை திருமணங்கள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › எட்டு-வகை-…

8 Apr 2015 – Tagged with எட்டு வகை திருமணங்கள் … எட்டு வகைத் திருமணங்கள் … பைசாசம் — என்ற எட்டுவகை திருமணம் பற்றி பல சுவையான …

அஷ்டமா சித்திகள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › அஷ்டமா-சி…

1.      

Translate this page

29 May 2018 – Tagged with அஷ்டமா சித்திகள். வேதம் முதல் தாயுமானவர் வரை அஷ்டமா சித்திகள்! அற்புத சக்திகள்! … தன்னிகரில் சித்தி பெறலாம்.

வித்தை | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › வித்தை

1.      

Translate this page

12 Aug 2017 – WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU. அஷ்டமா சித்தி (எட்டு வகை …

ரிக்வேதக் கவிதை | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › ரிக்வேதக்-…

1.      

Translate this page

21 May 2018 – WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU. அஷ்டமா சித்தி (எட்டு வகை …

to be continued……………………

Indus Valley Weights