‘எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம்’- என்று தொல்காப்பியர் எப்படி செப்பினார் ? (Post No.9385)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9385

Date uploaded in London – –15 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

‘எல்லோரும் இன்புற்றிருப்பதேயன்றி யாமொன்றும் அறியோம் பராபரமே’ –என்றார் தாயுமானவர். ‘யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்’— என்றார் திருமூலர். ‘மன்னுயிர்க்கெல்லாம் இன்பம்’ –என்றார் வள்ளுவர்.  ‘மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும் எண்ணில்

tags — எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம், தொல்காப்பியர், மங்கல சொல்,