புத்தர் பற்றிய ஐந்து அதிசய விஷயங்கள் ! (Post No.7399)

Written  by london Swaminathan

Date – 30 th December 2019

Post No.7399

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

subham