ஐப்பசி மாத பழமொழிகள் 4 கண்டு பிடியுங்கள் (Post No. 8266)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8266

Date uploaded in London – 30 June 2020       

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஐப்பசி மாதம் பற்றிய 4 பழமொழிகள் என்ன?

ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே கட்டத்தில் இருக்கும். கொண்டு கூட்டி பொருள் கொள்க . விடை கீழே உள்ளது . சில நேரங்களில் படங்களைப் பார்த்தாலும் விடை காண உதவலாம்.

ANSWER

1.ஐப்பசி  மாதத்து எருமைக்  கடாவும்  மார்கழி மாதத்து நம்பியானும் சரி

2.ஐப்பசிக்கும் கார்த்திகைக்கும் மழை  இல்லாவிட்டால் அண்ணனுக்கும் சரி, தம்பிக்கும் சரி

3.ஐப்பசி  மாதத்து வெயிலில் அன்று உரித்த தோல் அன்று காயும்

4.ஐப்பசி  மாதம் அழுகைத் தூற்றல், கார்த்திகை மாதம் கனத்த மழை

(ஐப்பசி, கார்த்திகை அடை மழைக் காலம் என்று என் அம்மா சொல்லக் கேட்டிருக்கிறேன் )

Source book :–

பயன்படுத்திய நூல்- கழகப் பழமொழி அகர  வரிசை, கழக வெளியீடு

–subham–

tags — ஐப்பசி மாத, பழமொழிகள்