ஒரு யானையின் சோகக் கதை!(Post No.3379)

Compiled by London Swaminathan

 

Date: 22 November 2016

 

Time uploaded in London: 19-49

 

Post No.3379

 

Pictures are taken from various sources; they are representational only; thanks.

 

 

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

1907ஆம் அண்டு வெளியான தமிழகம் என்ற பத்திரிக்கையில் வெளியான ஒரு சம்பவத்தை கீழே காண்க. இதே போல உ.வே.சாமிநாத அய்யர் எழுதிய ஒரு யானையின் கதையை முன்னரே எழுதியுள்ளேன்.