14 கேள்விகளுக்கு ஒரு சொற்றொடரில் பதில் (Post No.10,616)

WRITTEN BY S NAGARAJAN
Post No. 10,616
Date uploaded in London – – 1 FEBRUARY 2022

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

14 கேள்விகளுக்கு ஒரு சொற்றொடரில் பதில்! சம்ஸ்கிருத விந்தை!!
ச.நாகராஜன்

14 கேள்விகள்.
ஒரே ஒரு சொற்றொடரில் அனைத்துக் கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்க முடியுமா?
முடியும்.
சம்ஸ்கிருதம் என்னும் விந்தையால் மட்டுமே முடியும்!

ஒரே ஒரு கவிதையைப் பார்ப்போம்:

கிம் த்ருஷ்ணாகாரி கோத்க்ரயசரணமஹோ ரௌதி க: காந்திகாஞ்சி:
கோபஸ்மாரி புஜங்கே கிம் கலிஷமனம் த்வார்யசம்போதனம் கிம் |
கா சுந்தர்யாமபோந்து: கதமசலப்ருத: கா ச சம்புத்தரக்னேர்
பீஜ கிம் காவநீஜாரமணமதிஹரா ஹேம சாரங்க லீலா ||
இதில் 14 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு விடையாக கடைசியில் ‘ஹேம சாரங்க லீலா’ என்ற சொல் தொடர் வருகிறது.

கேள்வியையும் விடையையும் பார்ப்போம் :

பேராசை எதைப் பெற்றது? – ஹேம – தங்கத்தை
தேரின் சக்கரம் எப்படி இருக்கிறது? – சாரம் – சாரத்துடன் – சாரக் கம்பிகளுடன்
யார் அதிகமாகப் பேசுகிறார்? – கலி – தொண்டை கிழியப் பேசுபவர்
கடலைச் சுற்றி எது உள்ளது? – இலா – பூமி
வலிப்பு வந்தவனுக்கு என்ன வரும்? – லாலி – வாயிலிருந்து நுரை
பாம்பில் என்ன உள்ளது? – கரம் – விஷம்
சண்டையைத் தீர்ப்பது எது? -சமா – சமாதானம்
ஒரு பிரபு எப்படி அழைக்கப்படுகிறார் – ஹே – ஹே என்று
ஒரு அழகியிடம் என்ன இருக்கிறது? – லீலா- உல்லாச கேளிக்கைகள்
சந்திரன் எப்படி உள்ளது? – மாலி – கறுப்பு நிற களங்கத்துடன்
மலை எப்படி இருக்கிறது – சாக – மரங்களுடன்
அக்னி எப்படி அழைக்கப்படுகிறது – ராம்– தீ என்று
பீஜ மந்திரம் எது? – ராம
எது சீதையின் கணவனை ஈர்த்தது? – ஹேம- சாரங்க – லீலா – தங்க நிற மானின் விளையாட்டு
இதில் முக்கிய சொற்றொடர் ஹேம சாரங்க லீலா.
இது பல்வேறு விதமாகப் பிரிக்கப்பட்டு 14 கேள்விகளுக்கும் விடையை அளிக்கிறது.
என்ன ஒரு மொழி? எப்படிப்பட்ட விந்தை, ஜாலம்!

What has greed procured? – Hema – Gold
How is the wheel of the chariot? – Saram – With spokes
Who talks much – gali – full-throated one
What is the girdle of the sea? – ila – earth
What happens to one in epilepsy? – lali – froth in the mouth
What is in a snake? – garam – poison
What subdues quarrels? – sama – conciliatory conduct
How is a noble person addressed? – he, – oh
What is found in a charming woman? – hela – amorous sport
How is the moon? – mali – with black spot
How is a mountain? – Saga – with trees
How is fire addressed? – ram – fire
What is the Bijamantra – Rama
What captivated the mind of Sita’s husband? – hema – saranga – lila. -The sport of a golden deer
(ஆங்கில மொழியாக்கம் திரு A.A.R)

அருமையான இது போன்ற கவிதைகள் ஆயிரக்கணக்கில் சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ளன. படித்து ரசிப்போம்; சம்ஸ்கிருத விந்தையைப் போற்றுவோம்!


tags – 14 கேள்விகள், ஒரேபதில்,