தமிழர் கண்டு பிடித்த அதிசய கணக்குப் பலகை! (Post No.6692)

WRITTEN by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 28 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 14-59

Post No. 6692

 Pictures are taken by London swaminathan ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

correction– read it as 398

Indiahhhh——RICHEST country in the world (Part 4) | Tamil and Vedas


https://tamilandvedas.com/…/indiahhhh-richest-country-in-the-worl…

1.      

14 Sep 2011 – Mohmed of Gazni invaded India 17 times just to plunder all the temples in North India. He came to know about the fabulous wealth of Hindu …

Indiahhhhhhh ———–the RICHEST country in the … – Tamil and Vedas


https://tamilandvedas.com/…/indiahhhhhhh-the-richest-country-in-t…

12 Sep 2011 – Knowing that India was the richest country in the world they all set an eye on India. But what about today’s India? Is still India a rich country?

Indiahhhhhhh ———–the RICHEST country in the … – Tamil and Vedas


https://tamilandvedas.com/…/indiahhhhhhh-the-richest-country-in-t…

1.      

12 Sep 2011 – Please note, this is the third part in a series on why India is the Richest country in the world. For the first part, click here. For the second part, …

Indiahhhhh—-RICHEST country – Part 6 | Tamil and Vedas


https://tamilandvedas.com/2011/09/18/indiahhhhh-richest-country-–-part-6/

1.      

18 Sep 2011 – By S Swaminathan Please note this is part of an ongoing series on Why India is the Richest Country in the World. See the links below for the …

Indiahhhhhhh———-RICHEST country in the world – Tamil and Vedas


https://tamilandvedas.com/…/indiahhhhhhh-richest-country-in-the-…

18 Sep 2011 – Indiahhhhhhh———-RICHEST country in the world (Part 5) … Now and then we read about the CBI raids in Ashrams run by holy men of India.

Mogul gold coins | Tamil and Vedas


https://tamilandvedas.com/tag/mogul-gold-coins/

1.      

India was the richest country in the ancient world. Until 1987 the largest gold coin was an Indian coin issued by the Mogul emperor Jahangir. Seventeenth …

June 29, 2012

ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ரத்தின பூமி …

https://tamilandvedas.com/…/ஆயிரம்-கோடி-ரூபா…


Translate this page

4 May 2012 – இந்தியா விலை மதிக்க முடியாத செல்வச் செழிப்புள்ள நாடு. இன்றும் இந்தியாதான் உலகிலேயே பணக்கார நாடு. இது பற்றி …

கர்நாடக அதிசயங்கள்-1 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/…/கர்நாடக-அதிசயங்கள்-…


Translate this page

27 Aug 2017 – உலகிலேயே பணக்கார நாடு இந்தியாஎன்ற தலைப்பில் ஐந்து அல்லது ஆறு கட்டுரைகளை எழுதியபோது இதற்கு ஆதாரமாக ஒரு …

வேதத்தில் | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/வேதத்தில்/


Translate this page

புத்தர் வட இந்தியா முழுதும் பிரசாரம் செய்தார். ….. உலகிலேயே மிகப் பெரிய பணக்கார நாடு இந்தியா” — என்ற தலைப்பிட்ட ஐந்து ஆங்கிலக் …

ரிக் வேதத்தில் தங்க நகைகள், தங்கக் …

https://tamilandvedas.com/…/ரிக்-வேதத்தில்-தங்…


Translate this page

26 Sep 2017 – மெகஸ்தனிசும், ஸ்டிராபோவும் இந்தியாவின் தங்க வளத்தைப் … இன்றும் உலகிலேயே பணக்கார நாடு இந்தியாதான் என்றும் ஐந்து …

–subham–