தமிழா! புலவர் பற்றிக் கண்டுபிடி!(Post No.7698)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7698

Date uploaded in London – 15 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

சோழர் காலத்தில் வாழ்ந்த புகழ்பெற்ற இரண்டு தமிழ்ப் புலவர்கள் பற்றி மக்களிடையே வழங்கும் இரண்டு சொற்றொடர்களைக் கொடுத்துள்ளேன் . கண்டு பிடிக்க முடியாவிட்டால் விடையைப் பாருங்கள்.

Answers

கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும்

ஒட்டக் கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டைத் தாழ்ப்பாள்.

subham

ஔவைப் பாட்டியின் வாசகங்களைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.7083)

WRITTEN  by London swaminathan
swami_48@yahoo.com

Date: 11 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 8-29 am
Post No. 7083

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

கூடியமட்டிலும் சொற்கள் பிரிக்கப்படவில்லை. மேலும் கீழுமாக, குறுக்கும் நெடுக்குமாகப் பாருங்கள்; சின்ன வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் கற்றது இவை.

Answers

ம் செ ய விரு ம்பு

ஆறு  வது சினம்

ல்வ  து கர  வேல்

ஈவ  து வில க்கே ல்

டை   து விள  ம்பே  ல்

ஊக்    து கை  விடே  ல்

எண் எழு த் து இ கழேல்

ஏற்பது இகழ்ச்சி

ஐயமிட்டு உண்

ஒப்புர வொழுகு

ஓதுவது ஒழியேல்

–subham–