கத்தரிக்காய் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8024)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8024

Date uploaded in London – 22 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கத்தரிக்காய் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் ; விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

விடை :–

1.கத் தரிக்காய் வாங் கப் பூசணிக்காய்  கொசுரா ?

2.கத்தரிக்காய் விரை சுரை யாய் முளை க்காது .

3.கத்தரிக்காய் சொத்தை என்றால் , அரி வாள்  மணை  குற் றம் என்கிறாள்.