கந்தைத் துணி பற்றிய 6 பழமொழிகள் என்ன ? (Post. 8769)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8769

Date uploaded in London – –3 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

1.கந்தை ஆனாலும் கசக்கிக்கட்டு , கூழ் ஆனாலும் குளித்துக்குடி

2.கந்தையைக்  கட்டி வெளியே  வந்தால் கண்ணாட்டி

வெள்ளையைக்  கட்டி வெளியே  வந்தால் வெள்ளாட்டி 

3.கந்தைக்கு ஏற்ற பொந்தை , கழுவுக்கு ஏற்ற கோமுட்டி

4.கந்தைக்குச் சரடு ஒட்டுகிறது எல்லாம் பலம்

5.கந்தைத் துணியும் கரிக்கோலமும் ஆனான்

6.கந்தையை அவிழ்த்தால் குட்டி வெளிச்சம் தெரியும்.

tags- கந்தை

–subham–