எண் 7: காளிதாசனுக்கும் கம்பனுக்கும் பிடித்த எண்! (Post No.3614)

Written by London swaminathan

 

Date: 7 FEBRUARY 2017

 

Time uploaded in London:- 10-58 am

 

Post No. 3614

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

ரிக் வேதத்திலும், சிந்து சமவெளி முத்திரைகளிலும் ஏழு என்ற எண் எப்படி முன்னிலையில் நிற்கிறது என்று ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை எழுதி, இங்கே 2014ல் வெளியிட்டேன். சங்கீதத்தில் எண் 7-ன் சிறப்பு பற்றி சீனிவாசன் செய்த ஆய்வு பற்றி மற்றொரு கட்டுரை வெளியிட்டேன். ஆழ்வார்தரும் அதிசயத் தகவல்: 7 மலை, 7 கடல், 7 முகில் என்று இன்னொரு கட்டுரை எழுதி வெளியிட்டேன்.

 

 

”சங்க இலக்கியத்தில் எண்கள்” என்ற எனது ஆய்வுக்கட்டுரையில் எழுகூற்றிருக்கை முதலியன பற்றி விளக்கிவிட்டேன்.

 

இதோ இன்னுமொரு ஏழு எண் கட்டுரை.

 

மஹாவிஷ்ணுவைப் பார்த்து தேவர்கள் செய்த துதி ரகுவம்ச காவ்யம் பத்தாவது சர்கத்தில் வருகிறது:

 

சப்தசாமோபகீதம் த்வாம் சப்தார்ண்வஜலேசயம்

சப்தார்ச்சிர்முகமாசக்யுஸ்சப்தலோகைகசம்ஸ்ரயம் 10-11

 

த்வாம்- உம்மை

சப்த சாம உபகீதம் – 7 வகை சாமங்களால் பாடப்பட்டவராகவும்

சப்த அர்ணவ ஜலேசயம்- 7 கடல் நீரில் சயனிப்பவராகவும்

சப்த அர்ச்சிர் முகம் – 7 வாயுடைய அக்னியை முகமாக,வாயாக உடையவராகவும்

சப்த லோக ஏக சம்ஸ்ரயம் – 7 உலகங்களுக்கும் ஒப்பற்ற அடைககலமாகவும்

ஆசக்யுஹு- பெரியோர்கள் தொன்றுதொட்டுக்கூறுவர்

 

 

பொருள்:- ஏழு வகை சாமங்களால் துதிக்கப்படுபவர் நீர்; ஏழு சமுத்ரங்களும் பிரளய காலத்தில் ஒன்று சேருவதால் அவற்றின் ஜலத்தில் சயனித்திருப்பவர் (தண்ணீரில் உறங்குபவர்); அக்னி தேவன் உமது வாயாக இருக்கிறான்.  ஏழு உலகங்களுக்கும் தாங்களே சரண்.

 

ஏழு வகை சாமங்கள் யாவை?

ரதந்தரம், ப்ருஹத் சாம, வாமதேவ்ய, வைரூப்ய, பாவமான, வைராஜ, சாந்த்ரமச

 

அக்னியின் ஏழு ஜ்வாலைகளின் (ஏழு நாக்கு) பெயர்கள்:

காலீ, கராலீ, தூரா, லோஹிதா, மனோஜவா, ஸ்புலிங்கினீ, விஸ்வரூபா.

 

யாகத்தில் கொடுக்கபடும் திரவியங்கலை அக்னி எடுத்துச் செல்லுவதால் தேவர்களின் வாய் என்று தீயை அழைப்பர்.

 

ஏழு உலகங்கள்

பூ:, புவ:, ஸ்வ:, மஹ:, ஜன:, தப:, சத்யம்

 

ஏழு கடல்கள்

உவர் நீர், தேன்/மது, நன்னீர், பால், தயிர், நெய், கரும்புச் சாறு

கம்ப ராமாயணம்

கம்பனுக்கும் மிகப் பிடித்த எண் ஏழுதான்! நிறைய இடங்களில் ஏழை வைத்து பாடல்களில் விளையாடுகிறான். கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் வரும் சில பாடல்களை மட்டும் இங்கு தத்ருவன்:-

 

ஏழு மாமரம் உருவி கீழுஅலகம் என்று இஅசைக்கும்

ஏழும் ஊடுபுக்கு உருவிப் பின் உடன் அடுத்து இயன்ற

ஏழ் இலாமையான மீண்டது அவ் இராகவன் பகழி

ஏழு கண்ட பின் உருவுமால் ஒழிவது அன்றும் இன்னும்

 

ஏழு வேலையும் உலகம் மேல் உயர்ந்தன ஏழும்

ஏழு குன்றமும் இருடிகள் எழுவரும் புரவி

ஏழு மங்கையர் எழுவரும் நடுங்கினர் என்ப

ஏழு பெற்றதோ இக்கணைக்கு இலக்கம் என்று எண்ணி

–மராமரப் படலம், கம்ப ராமாயணம்

 

பொருள்:

அவ்வாறு தொடுக்கப்பட்ட ராமபிரானின் அம்பு ஏழு மரங்கலைளையும் துளைத்து, கீழேயுள்ள 7 உலகங்களையும் துளைத்து, இதற்கும் கீழே ஏழு என்ற எண் ஏதும் இல்லாமையால் இராமனிடமே திரும்பி வந்தது. இனி எங்காவது 7 என்ற எண்ணைப் பார்த்தால் துளைத்துவிடும்!

 

 

(இராமன் அம்பு, கிருஷ்ணனின் சுதர்சன சக்கரம் ஆகியன எல்லாம் பூமராங் போலத் திரும்பிவரும் கோணத்தில் விஞ்ஞான முரைறைப்படி அமைக்கப்பட்டவை)

 

ஏழு கடல்களும்,  மேலுலகங்கள் ஏழும், 7 மலைகளும், 7 முனிவர்களும் (சப்த ரிஷி), சூரியனின் 7 தேர்க்குதிரைகளும், சப்த மாதர் என்பபடும் 7 கன்னியரும், அஞ்சி நடுங்கினர். நம்முடைய பெயரிலும் 7 என்ற எண் இருக்கிறதே என்று பயந்தனராம்.

 

ஆயினும் இராமபிரான் “அறத்தினுக்கு ஆர் உயிர்த் துணைவன்” என்னும் நம்பிக்கையில் பேசாமல் அமைதி காத்தனர் என்கிறான் கம்பன்.

My old articles

1).Mystic No.7 in Music!! posted on 13th April 2014

2).Number Seven: Rig Vedic link to Indus Culture, posted on 21 November 2014

3).ஆழ்வார்தரும் அதிசயத் தகவல்: 7 மலை, 7 கடல், 7 முகில், Posted on 15th August 2016

4).ஏழு எண்ணின் ரகசியம்: ரிக் வேதம் முதல் சிந்துவெளி வரை, நவம்பர் 22, 2014

 

வேதம் பற்றி 2014 September வரை எழுதிய கட்டுரைகள் பின்வருமாறு:
1.The Mysterious Vedic Homa Bird: Does it exist? – posted on 10-12-2011
2.Vedic Hymn better than National Anthems
3.Vedas and Egyptian Pyramid Texts – posted on 29-8-2012
4.Kapinjala Bird Mystery –posted on 23-5-2014 (Post No 1060)
5. Most misinterpreted words :Asva and Ayas
6.Confusion about Vedic Soma Plant –posted on 5-5-2013
7.Horse Headed Seer: Rig Veda Mystery- 1 -posted 27-8-2-14
8.Cucumber in the Rig Veda – posted on 2-42014 (post no 950)
9.Origin of Horse race and Chariot Race –posted 25-8-2014
10.Creation: Vedic Hymn and Babylonian Hymn –posted 6-8-2013
11.Sex Mantras and Talismans in Egypt and the Atharva Veda –posted 26 Sept. 2012
12.Gems from the Atharva Veda – posted 27 Sept. 2013
13.Mysterious Atharva Veda: Part 1 –posted 30 Sept. 2013
14. Mysterious Atharva Veda: Part 2 – posted 7 Oct 2013
15).27 Similes in one Vedic Hymn! – posted on18-8-2012
16) 107 Miracle Herbs in Rig Veda – posted on16-9-2013
17)Vedic Origin of 1000 Pillar Halls in Indian and Mayan Culture – 5 July 2014
18.Two seers saved by Asvins: Stories from the Rig Veda – posted 7 Aug. 2014.
19.Herbs and Diseases in the Veda – posted on 1 July 2014.
20) 31 Quotations from the Vedas – posted on 26 June 2014.
21.Talismans in Atharva Veda and Ancient Tamil Literature — posted on 17 June 2014.
22)Why did Indra kill Brahmins? – posted on 25 May 2014.
23)Ode to Sky Lark: Shelley, Kalidasa and Vedic Poet Grtsamada– posted on 3/5/14
24)Vedic Poet Medhathithi’s Quotations — Posted on22/5/2014
25)Pearls in the Vedas and Tamil Literature –posted on 18/5/2014
26.Important Vedic Quotations on Rivers and Water –posted on 8/5/14
27) 40 Important Quotations from the Atharva Veda –posted on 2-5/14
28.Oldest and Longest patriotic Song – 20 Sept. 2013
29)King and 8 Ministries in Vedic Period – posted on 28 May 2013
30)Numbers in the Rig Veda: Rig Veda Mystery – 2 –posted on 3rd Sep.2014

 

-Subahm—